PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Katalog informacij javnega značaja

Pomembnejši zakoni in podzakonski akti (pravilniki, navodila in drugi akti)

Tarife in ceniki AJPES so objavljeni na tej povezavi.

(Zakoni so urejeni po abecednem redu.)
 

Zap.št.

Predpis oziroma akt

1.

Stvarnopravni zakonik (SPZ) (Register predpisov RS)

1.1

2. Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1) (Register predpisov RS)
2.1
2.2
3. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (Register predpisov RS)
3.1
4. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Register predpisov RS)
4.1
4.2
5. Zakon o društvih (ZDru-1) (Register predpisov RS)
5.1
6. Zakon o državni statistiki (ZDSta) (Register predpisov RS)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) (Register predpisov RS)
7.1
8. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Register predpisov RS)
8.1
8.2
8.3
9. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Register predpisov RS)
9.1
9.2
9.3
10. Zakon o gostinstvu (ZGos) (Register predpisov RS)
10.1
11. Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) (Register predpisov RS)
12. Zakon o invalidskih organizacijah (ZInvO) (Register predpisov RS)
13. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (Register predpisov RS)
13.1
14. Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS) (Register predpisov RS)
14.1
15. Zakon o javnih agencijah (ZJA) (Register predpisov RS)
16. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Register predpisov RS)
17. Zakon o minimalni plači (ZMinP) (Register predpisov RS)
18. Zakon o mladinskih svetih (ZMS) (Register predpisov RS)
19. Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP) (Register predpisov RS)
19.1
20. Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) (Register predpisov RS)
20.1
20.2
21. Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) (Register predpisov RS)
21.1
21.2
21.3
22. Zakon o prekrških (ZP-1) (Register predpisov RS)
22.1
22.2
23. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) (Register predpisov RS)
23.1 
23.2
24. Zakon o prostovoljstvu (ZProst) (Register predpisov RS)
24.1
25. Zakon o računovodstvu (ZR) (Register predpisov RS)
26. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Register predpisov RS)
26.1
26.2
27. Zakon o sodnem registru (ZSReg) (Register predpisov RS)
27.1
27.2
27.3
28. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Register predpisov RS)
28.1
28.2
29. Zakon o tujcih (ZTuj-2) (Register predpisov RS)
30. Zakon o upravnih taksah (ZUT) (Register predpisov RS)
31. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (Register predpisov RS)
31.1
32. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Register predpisov RS)
33. Zakon o zadrugah (ZZad) (Register predpisov RS)
34. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) (Register predpisov RS)
35. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) (Register predpisov RS)

IV. Drugi podzakonski akti in drugi akti

 Zap.št.

Predpis oziroma akt

1.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Register predpisov RS)

2.

Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Register predpisov RS)

3.      

Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju (Register predpisov RS)

4.

Slovenski računovodski standardi (2016) (Register predpisov RS)

5.

Kodeks ravnanja evropske statistike 2011 (2191 kB)

Za delovanje AJPES oz. opravljanje »podpornih« aktivnosti javnim in tržnim storitvam AJPES so pomembni še drugi predpisi, predvsem:
 

Zap. št. Predpis oziroma akt
1. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
2. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
3. Obligacijski zakonik (OZ)
4. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)
5. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
6. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
7. Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)
8. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
9. Zakon o dohodnini (Zdoh-2)
10. Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
11. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
12. Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
13. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314)
14. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
15. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
16. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
17. Zakon o javnih financah (ZJF)
17.1 Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
18. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP)
19. Zakon o medijih (ZMed)
20. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
21. Zakon o pravdnem postopku (ZPP)
22. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)
23. Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)
25. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
26. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
27. Zakon o upravnem sporu (ZUS-1)
28. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
29. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)
30. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)
31. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
32. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

Interni akt

Številka

Datum

Opomba

Klasifikacijski načrt z roki hranjenja

020-50/2015-8

30.12.2015

 

Krovna politika informacijske varnosti v AJPES

007-33/2016

5.7.2016

 

Načrt integritete AJPES

010-10/2014-10

2.4.2015

 

Navodilo o evidentiranju in kontroliranju prejetih računov v AJPES

007-52/2014

8.1.2015

 

Navodilo o poslovanju in hrambi dokumentarnega gradiva

007-22/2016

19.5.2016

 

Navodilo o ravnanju z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki so trajno izločena iz uporabe v AJPES

007-21/2012

8.6.2012

Spremembe in dopolnitve številka 007-21/2012-2 z dne 26.8.2014

Navodilo za hrambo in dostop do dokumentarnega gradiva Poslovnega registra Slovenije v AJPES

625-4/2008

5.3.2008

 

Navodilo za izvajanje postopkov nabave blaga, storitev in gradenj

007-27/2016

13.4.2016

 

Navodilo za objavo sporočil o vročanju z javnim naznanilom na elektronski oglasni deski AJPES

007-5/2010

22.2.2010

 

Navodilo za zajem, pretvorbo, hrambo in dostop do dokumentarnega gradiva s področja letnih poročil v AJPES

007-14/2008

27.2.2008

 

Politika razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov ter obvladovanja sprememb

007-38/2016

5.7.2016

 

Politika sprejemljive uporabe informacijskega sistema v AJPES

007-34/2014

22.5.2014

 

Politika uporabe prenosnih naprav in podatkovnih medijev v AJPES

007-35/2016

5.7.2016

 

Poslovnik vodenja kakovosti AJPES

010-9/2014-4

16.11.2015

 

Poslovnik za vključevanje in vzdrževanje vsebin na spletnem portalu AJPES

007-1/2013

4.1.2013

 

Požarni red organizacijskih enot AJPES

003/2008

1.3.2008

 

Pravila obvladovanja dostopov do informacijskega sistema Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

007-34/2016

5.7.2016

 

Pravila za uporabo interneta v AJPES

007-36/2016

5.7.2016

 

Pravila za uporabo sistema elektronske pošte v AJPES

007-37/2016

5.7.2016

 

Pravilnik o blagajniškem poslovanju

007-30/2014

18.4.2014

 

Pravilnik o dnevih poslovanja, uradnih urah in delovnem času v AJPES

007-24/2014

31.3.2014

 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu AJPES

007-23/2014

27.3.2014

Uporaba od 1.1.2014.
Spremembe in dopolnitve št. 007-23/2014-2 z dne 8. 7. 2014, št. 007-23/2014-3 z dne 14. 10.2014, 007-23/2014-4 z dne 11. 5. 2015

Pravilnik o izdelavi, hrambi in testiranju varnostnih kopij v AJPES

007-22/2009

7.5.2009

 

Pravilnik o izdelavi, hrambi in testiranju varnostnih kopij podatkov, dokumentov in programske opreme v AJPES 007-40/2016-2 1.12.2016  

Pravilnik o izobraževanju

007-19/2016

3.3.2016

 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

100-101/2014-3

19.6.2014

Uporaba od 1. 8. 2014.
Spremembe in dopolnitve, št. 100-101/2014-5 z dne 20.11.2014, št. 100-101/2014-7 z dne 18.12.2014, št. 100-101/2014-8 z dne 3.12.2015

Pravilnik o plačevanju s poslovnimi plačilnimi karticami in gotovino

007-31/2014

18.4.2014

 

Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

007-40/2015

29.12.2015

 

Pravilnik o pregledu bonitetnih ocen

408-23/2009

15.5.2009

 

Pravilnik o pripravništvu v AJPES

007-33/2013

29.11.2013

 

Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju AJPES

007-51/2014

18.12.2014

 

Pravilnik o službenih potovanjih in povračilu stroškov za službena potovanja uslužbencev AJPES

007-7/2015

20.1.2015

Uporaba od 20.1.2015.
Sprememba št. 007-7/2015-2 z dne 9.11.2015 in št. 007-7/2015-3 z dne 13.6.2016

Pravilnik o štampiljkah AJPES

580-13/2002

20.8.2002

 

Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

007-33/2011

28.11.2011

 

Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov AJPES

007-9/2008

11.2.2008

Sprememba št. 007-9/2008-2 z dne 5.1.2016

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v AJPES

007-32/2013

25.11.2013

Spremembe in dopolnitve, št. 007-32/2014-2 z dne 2.10.2014

Pravilnik o urejenosti in opremljenosti prostorov s strežniško in komunikacijsko opremo v izpostavah AJPES

007-22/2008

2.4.2008

 

Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov

007-30/2016

17.5.2016

 

Pravilnik o varstvu zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti AJPES

007-6/2011

18.5.2012

Spremembe in dopolnitve, št. 007-6/2011-3 z dne 5.7.2016

Pravilnik o zastopanju in podpisovanju v AJPES

007-47/2014

10.12.2014

Sprememba št. 007-47/2014-2 z dne 24.6.2016

Sklep o uporabi metodologije za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb

408-468/2008-35

18.6.2009

 

Sklep o varovanju poslovne skrivnosti

007-30/2009

9.6.2009

 

Interni akt Številka Datum
Hišni red Poslovnega objekta Pristaniška 10 v Kopru 023-27/2008  1.6.2008
Hišni red v poslovnih prostorih Okrožnega in Okrajnega sodišča, izpostave AJPES Kranj, GURS in Območne enote UJP Kranj, na naslovu: Slovenski trg 2 v Kranju 023-1/2012-1 1.7.2012
Navodilo o hišnem redu v AJPES, izpostava Murska Sobota 512-14/2003 30.6.2003
Navodilo o hišnem redu v AJPES, izpostava Velenje 007-33/2015-1 3.8.2015
Navodilo o hišnem redu v AJPES, izpostava Ljubljana 29/2003-01 31.12.2002
Navodilo o hišnem redu v AJPES, izpostava Maribor 512-01/2003 6.1.2003
Navodilo o hišnem redu v AJPES, izpostava Trbovlje 512-3/03 28.11.2003
Navodilo o hišnem redu v Centrali AJPES Ljubljana, Tržaška cesta 16, Ljubljana 007-14/2015 2.2.2015
Navodilo o hišnem redu v delu poslovne stavbe Izpostave AJPES Krško 580-1/2003 3.1.2003
Navodilo o hišnem redu v poslovni stavbi AJPES, izpostava Celje 51200-1/2003, Zveza: 007-55/2007 5.1.2003
Navodilo o hišnem redu v poslovni stavbi, Ljubljanska cesta 5, Postojna 007-2/2011-1 3.5.2011
Navodilo o hišnem redu v poslovnih prostorih AJPES, izpostava Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1 516-1/2003 13.1.2003
Navodilo o hišnem redu v poslovnih prostorih AJPES, izpostava Novo mesto 007-2/07-1 2.8.2007OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?