PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Iščem

Poslovni register Slovenije

Javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije.

Evropski poslovni register

Podatki in dokumenti o poslovnih subjektih ter odgovornih osebah v državah članicah EBR.

Letna in zaključna poročila

Javna objava letnih poročil gospodarskih družb, zadrug, investicijskih skladov, samostojnih podjetnikov, pravnih oseb javnega prava in društev.

Uradne objave

eObjave v postopkih vpisov v poslovni in sodni register, zaradi insolventnosti, po Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o finančnih zavarovanjih.

Register transakcijskih računov

Baza podatkov o transakcijskih računih in o imetnikih transakcijskih računov.

Register zastavnih pravic na premičninah

Baza podatkov o zastavnih pravicah na premičnininah (oprema, vozila, zaloge in živali), ki so zarubljene oziroma neposestno zastavljene.

Plače v javnem sektorju

Proračunski uporabniki mesečno predložijo podatke o izplačanih plačah v aplikacijo ISPAP.

Statistike plačilnega prometa

Ponudniki plačilnih storitev:

  • dnevno poročajo o neporavnanih obveznostih 
  • mesečno poročajo o prometu na računih 

Drugi registri, evidence in poročila

Register dejanskih lastnikov, Register nastanitvenih obratov, Zavezanci za informacije javnega značaja, Osebno dopolnilno delo, Evidenca digitalnih potrdil, Prostovoljske organizacije, Proizvajalci električne energije, Protestirane menice, Poročila o volilnih/referendumskih kampanjah, Poročila o prostovoljstvu

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?