Na vsebino

Predstavitev AJPES - Javne storitve

Registracija poslovnih subjektov in vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih registrov

Osnovni strateški cilj AJPES na področju vodenja registrov je vzpostaviti poslovni register kot edini ali primarni register za vse vrste poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji ter zagotavljati podatke o poslovnih subjektih z javno objavo podatkov in ponovno uporabo javnih podatkov. Ta cilj AJPES uresničuje postopoma od leta 2005, ko je postal primarni register za samostojne podjetnike, v letu 2008 pa tudi primarni register za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register ter sobodajalce. Tako je poslovni register danes primarni register že za 80 % poslovnih subjektov. 

I.1 Izvajanje storitev točk SPOT

AJPES opravlja storitve točk SPOT, ki delujejo v okviru medinstitucionalnega elektronsko zasnovanega e-VEM sistema za registracijo poslovnih subjektov. Točke SPOT so mesta, preko katerih stranke vlagajo vloge za prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS ter vloge:

AJPES izvaja storitve točk SPOT preko 12 izpostav v Sloveniji in je po obsegu storitev, ki jih opravi, najpomembnejša točka SPOT med točkami z enakimi pooblastili.

I.2 Vodenje poslovnega registra

Poslovni register Slovenije (PRS) je informatizirana zbirka podatkov o vseh poslovnih subjektih in njihovih delih, ki na območju Republike Slovenije opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, in ga AJPES vodi od leta 2002 dalje. Poslovni register je za subjekte vpisa v sodni register, samostojne podjetnike in sobodajalce primarni register, za vse druge pravne in fizične osebe pa izvedeni register. Sestavo PRS prikazuje slika

AJPES je registrski organ za samostojne podjetnike od leta 2005, za sobodajalce pa od leta 2008. O registraciji (vpisu v PRS, spremembi vpisa in izbrisu iz PRS) odloča po splošnem upravnem postopku. 

 • Postopki registracije za samostojne podjetnike potekajo preko e-VEM sistema. 
 • Postopki registracije sobodajalcev se izvajajo na podlagi vloge, ki jo stranka predloži v izpostavi AJPES.

Vpis pravnih in fizičnih oseb, za katere je PRS izvedeni register, AJPES opravi na podlagi vloge in akta registrskega organa, prejetih od poslovnega subjekta ali registrskega organa (za društva, sindikate, zasebnike …). Vpis subjektov vpisa v sodni register pa se izvede samodejno, neposredno po odločitvi registrskega sodišča o vpisu, saj AJPES od februarja 2008 upravlja nov informacijski sistem sodnega registra, ki je postal del PRS. V sodni register se vpisujejo gospodarske družbe in druge pravne osebe, za katere zakon določa, da lahko začnejo opravljati dejavnost, ko so vpisane v ta register. AJPES poleg upravljanja sodnega registra zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje celotnega informacijskega sistema sodnega registra, s pomočjo katerega odločajo o vlogah registrska sodišča. Informacijski sistem sodnega registra je neposredno povezan z e-VEM sistemom kot njegov sestavni del in omogoča sprejem predlogov za vpis v sodni register, vodenje registracijskih postopkov, elektronsko vročanje sodnih sklepov ter javno objavo podatkov in dokumentov na spletni stani AJPES.

Javnost podatkov poslovnega (sodnega) registra AJPES zagotavlja z brezplačno objavo podatkov na spletnem portalu AJPES (ePRS) ter z zagotavljanjem podatkov poslovnega registra za primarno in ponovno uporabo. Prav tako AJPES posreduje informacije o kapitalskih družbah prek nacionalnega vozlišča sistema povezovanja poslovnih registrov (BRIS), ki so dostopne na evropskem portalu e-Pravosodje ter zagotavlja podatke v mrežo evropskih poslovnih registrov (EBR).

AJPES od leta 2007 dalje vodi tudi Evidenco digitalnih potrdil zastopnikov poslovnih subjektov (EDP). Podatki iz evidence digitalnih potrdil se uporabljajo za preverjanje elektronskih podpisov zastopnikov pri elektronskem opravljanju različnih storitev (pri oddaji letnih poročil AJPES, pri pridobivanju podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, odpiranju depozitnih računov pri bankah, odpiranju elektronske knjige sklepov in pri oddaji vlog preko e-VEM sistema,...).

I.3 Uradne objave na spletnem portalu AJPES

AJPES zagotavlja na svojih spletnih straneh za uradne objave objave podatkov in listin, za katere zakon določa, da se objavijo. AJPES objavlja podatke in listine, ki so nastale v postopkih vpisov v poslovni in sodni register ter v postopkih zaradi insolventnosti, objavlja podatke in sporočila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Prav tako se na spletnih straneh AJPES objavljajo podatki in listine, ki jih morajo objaviti kolektivne organizacije v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorske in sorodnih pravic ter podatki in listine Banke Slovenije v zvezi s postopki reševanja in prisilnega prenehanja bank ter sistema jamstev za vloge. Objave na spletnih straneh AJPES nadomeščajo objave v Uradnem listu Republike Slovenije in so dostopne brezplačno.

I.4 Vodenje drugih registrov in evidenc, ki izboljšujejo preglednost poslovnega okolja

AJPES vodi tudi druge registre in evidence podatkov, ki povečujejo varnost v pravnem prometu oziroma na drug način prispevajo k preglednejšemu poslovnemu okolju. 

 • Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP), v katerega kvalificirani uporabniki (notarji, izvršitelji, davčni organi, upravitelji, sodišča) vpisujejo zastavne pravice na premičninah in rubeže premičnin, ki jih je mogoče enolično identificirati, je AJPES vodil od leta 2004 do 2020, s prenovo RZPP od 1. 7 .2020 dalje pa je AJPES v vlogi upravljavca registra. Podatki iz registra zastavnih pravic so javno dostopni prek spletne aplikacije, omogočena je tudi ponovna uporaba nekaterih podatkov prek spletnega servisa. 
 • Register transakcijskih računov (RTR) je AJPES skladno z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih prevzel v upravljanje od Banke Slovenije s 1. 7. 2010. Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov so javno dostopni prek spletne aplikacije. Do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb lahko neposredno dostopajo organi, določeni v 194. členu Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), druge pravne in fizične osebe pa z vlaganjem elektronskih ali pisnih zahtev, pri čemer morajo priložiti listino, s katero izkažejo pravni interes in namen pridobivanja osebnih podatkov iz tega registra.
 • Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (REZ) je register, v katerega se od 5. 7. 2014 dalje vpisujejo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50kW.
 • Register menic, protestiranih zaradi neplačila (RPM) AJPES skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) upravlja od 16. 6. 2011. Register je vzpostavljen za namene informiranja javnosti o plačilni sposobnosti meničnih dolžnikov (gospodarskih subjektov). Prek spletne aplikacije AJPES zagotavlja brezplačne vpoglede v javne podatke o napravljenih protestih menic, ki jih za vodenje RPM posredujejo notarji.
 • Vpisnik prostovoljskih organizacij  in organizacij s prostovoljskim programom (VPO) je AJPES vzpostavil 5. 7. 2011 na podlagi Zakona o prostovoljstvu (ZProst), v katerega se lahko vpisujejo  prostovoljske organizacije, ki so predhodno v eni od določenih pravnoorganizacijskih oblik že vpisane v Poslovnem registru Slovenije. S spremembo ZProst pa od 30. 9. 2016 dalje tudi organizacije, ki so sprejele poseben prostovoljski programom. Podatki so na portalu AJPES objavljeni tudi mesečno, v XML datoteki.
 • Register zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ) AJPES vodi na podlagi 3.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C). Podatki iz registra so javni in prosto dostopni od 17. 10. 2014 dalje. Podatke iz registra za ponovno uporabo AJPES nudi tako, da dnevno objavlja seznam vseh zavezancev v XML strukturi. 
 • Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo (SODD) - AJPES na podlagi 13. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) po 1. 1. 2015 vsakomur omogoča brezplačen in javen dostop do tega seznama (podatki o osebnem imenu posameznika, vrsti osebnega dopolnilnega dela, zaporedni številki posameznika in kontaktnem podatku).
 • Register nastanitvenih obratov (RNO) – AJPES na podlagi 15.b člena Zakona o gostinstvu (ZGos) s 1. 12. 2017 omogoča brezplačen in javen dostop do RNO, v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti vpisujejo nastanitvene obrate. Podatki iz RNO so dnevno objavljeni v xml obliki, po stanju na predhodni dan.
 • Register dejanskih lastnikov (RDL) vzdržuje in upravlja AJPES na podlagi 44. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, v katerega zavezanci (zakoniti zastopniki ali njihovi pooblaščenci) vpisujejo podatke o dejanskih lastnikih. Vpogled v brezplačne in javne podatke iz registra AJPES zagotavlja od 19.1.2018 dalje.
 • Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu (ENO) -  AJPES na podlagi 19. člena Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) od 14. 10. 2018 dalje vodi  evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, v katero ministrstva vpisujejo pravno pomembne podatke o podelitvi in odvzemu statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Evidenca je od 14. 1. 2019 dalje brezplačno javno dostopna na portalu AJPES,  kjer so objavljeni tudi mesečni podatki iz evidence v xml datoteki.OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?