PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Razpisi delovnih mest

Objavljamo javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta:

 

PRAVNI SVETOVALEC VII/2 (II), v SLUŽBI ZA PRAVNE, KADROVSKE IN DRUGE SPLOŠNE NALOGE - M/Ž za določen čas, s polnim delovnim časom (nadomeščanje uslužbenke na materinskem dopustu).

 

Kandidati se lahko prijavijo do 18. 3. 2017.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  1. univerzitetni diplomirani pravnik oziroma magister prava  (2. bolonjska stopnja)
  2. 6 let delovnih izkušenj
  3. tekoče znanje slovenskega jezika
  4. zelo dobro znanje angleškega jezika 
  5. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka
  6. opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
  7. 4 – mesečno poskusno delo

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izpolnjena pogoja pod točkama 5. in 6. V primeru, da pogoja ne izpolnjujejo, morajo strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa mora opraviti v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidata pričakujemo strokovno, pravočasno, kakovostno in samoiniciativno izvajanje in odločanje v okviru delovnih nalog s področja dela, samostojnost,  fleksibilnost in pozitiven pristop do dela. Kandidat bo pri delu sodeloval v različnih delovnih skupinah, zato se od kandidata pričakuje pripravljenost za pridobivanje dodatnih znanj s področja dela, dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, smisel za analitično ter kreativno delo in sposobnost dela v timu. Zaželena je zelo dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office, vključno z visoko ravnijo znanja Excel-a za delo s preglednicami,  delovne izkušnje na čim več različnih pravnih področjih (npr. gospodarskega, upravnega, delovnega prava, javnega naročanja ali postopkov izterjave) ter izkušnje s podajanjem pojasnil in informacij strankam. Prednost bodo imeli kandidati z opravljenim pravniškim državnim izpitom.

Naloge in vrste dela:  delo obsega sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv s predlogom pravnih rešitev,  sodelovanje pri pripravi zahtevnejših predpisov s področja dela službe, izdelovanje predlogov navodil in drugih internih aktov, samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv s področja dela oddelka, dajanje pojasnil izpostavam pri vodenju in odločanju v upravnih postopkih, dajanje pravnih mnenj in nudenje pravne pomoči organizacijskim enotam in delom AJPES in opravljanje zahtevnejših nalog v zvezi z izvršbami in postopki prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

Delo je dinamično in zahteva stalno prilagajanje spremembam predpisov ter zahtevam uporabnikov, zato se od kandidata pričakuje proaktivnost in samoiniciativnost v okviru možnosti, ki izhajajo iz predpisov in načel delovanja javne uprave.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas štirinajstih mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Oddelku za pravne naloge in javna naročila.

Rok za prijavo: 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, zaposlitvenem portalu Moja Zaposlitev in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 18. 3. 2017 na naslov:  AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »DM – PRAVNIK/SPKSN«.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.   Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-107 (Anica Košir).

Opomba:  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Številka:    110-14/2017

Ljubljana,  10. 3. 2017
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?