Na vsebino

Razpisi delovnih mest

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v izpostavi AJPES Koper

 

PODROČNI SVETOVALEC II, šifra I017112 (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske oziroma družboslovne smeri (6/2),
 2. najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 3. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji,
 4. tekoče znanje slovenskega jezika,
 5. zelo dobro znanje italijanskega jezika,
 6. 4-mesečno  poskusno delo.

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točko 3, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge in vrste dela:

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela;
 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v sodelovanju s poslovnimi subjekti;
 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom;
 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela;
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev;
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela;
 • vodenje in odločanje v upravnih postopkih;
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Od kandidata pričakujemo:

 • dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office;  
 • poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov;
 • potrebno poznavanje in spoštovanje določb s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja;
 • pri izvajanju nalog je potrebna samoiniciativnost, samoorganiziranost, interdisciplinarnost, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost, pozitiven odnos do dela.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na področju Poslovnega registra Slovenije (PRS), na področju točke SPOT (Slovenska poslovna točka) – registracija poslovnih subjektov ter na področju pisarniškega in blagajniškega poslovanja.  Zato so zaželene izkušnje s področja vodenja upravnih postopkov, z delom z bazami podatkov ter poznavanje postopkov registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Koper, Pristaniška ulica 10, Koper.

Rok za prijavo: 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Koper in portalu Deloglasnik.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 17. 8. 2022 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »SVETOVALEC II-KP«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/ 4774-131 (Alenka Lepenik), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 05/ 6121-000 (mag. Sandi Kravanja).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Številka:    100-161/2022

Ljubljana,   2. 8. 2022
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?