PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Razpisi delovnih mest


Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  1. univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri
  2. 5 let delovnih izkušenj
  3. tekoče znanje slovenskega jezika
  4. dobro znanje tujega jezika
  5. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka
  6. opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
  7. 4- mesečno poskusno delo

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izpolnjena pogoja pod točkama 5. in 6. V primeru, da pogoja ne izpolnjujejo, morajo strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa mora opraviti v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.  Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidata pričakujemo:  samostojnost, logično in analitično razmišljanje, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, kakovostno in samoiniciativno izvajanje delovnih nalog s področja dela,  samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, sposobnost jasnega in strpnega komuniciranja s težavnimi strankami, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, natančnost ter fleksibilnost in pozitiven pristop.

Od kandidata se pričakuje poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov.

Naloge in vrste dela: izbrani kandidat bo delo opravljal na področju Poslovnega registra Slovenije (PRS), drugih registrov, ki so tesno povezani s PRS in opravljal bo storitve točk VEM.  Delo obsega: dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela,  sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v sodelovanju s poslovnimi subjekti, posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom, izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela, dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev, izdelovanje informacij in analiz s področja dela, objavljanje podatkov, informacij in analiz v publikacijah in na spletnem portalu AJPES,  sodelovanje s poslovnimi subjekti, pristojnimi institucijami, z drugimi organizacijskimi deli, vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,  vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih ter opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Prednost bodo imeli kandidati z znanjem in izkušnjami s področja  vodenja upravnih postopkov, poznavanje postopkov registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter izkušnje z delom z bazami podatkov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom, za čas nadomeščanja začasno odsotne sodelavke. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Velenje, na naslovu Rudarska cesta 3, Velenje.

Rok za prijavo: 7 dni od javne objave na spletni strani AJPES, na portalu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Velenje in Moja Zaposlitev.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom delovnih izkušenj in s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 24. 11. 2017 na naslov:  AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »DM –VIŠJI SVETOVALEC/VE«.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.   Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-131 (Alenka Lepenik).

 

Opomba:  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.


Številka:    110-40/2017
Ljubljana,  17. 11. 2017
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?