Na vsebino

Razpisi delovnih mest

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana

 

POSLOVNI SEKRETAR VI, šifra J026004 (m/ž)

                                                                                                       - za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. višja strokovna izobrazba družboslovne smeri (6/1)
 2. najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. 3-mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge:

- organiziranje sestankov s sodobnimi kumunikacijskimi orodji,

- urejanje in posredovanje gradiv udeležencem sej in sestankov,

- sodelovanje s pristojnimi institucijami,

- urejanje in arhiviranje dokumentarnega gradiva,

- opravljanje tajniških in drugih administrativno-tehničnih del,

- telefonska in elektronska komunikacija ter koordiniranje poslovnih stikov,

- vodenje evidenc,

- sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot in

- opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenega  glede na potrebo delodajalca.

Od kandidatov pričakujemo:

 • poznavanje informacijskih orodij MS Office, MS Teams, MS Word in MS Excel,
 • delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu,
 • izkušnje na področju opravljanja administrativnih nalog in upravljanja z dokumentarnim gradivom,
 • obvladovanje poslovne komunikacije in poslovni bonton,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • samoorganiziranost, samoiniciativnost, timsko delo, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje (pričakujemo učinkovito pisno in ustno komuniciranje, razumljivo izražanje predlogov in mnenj, oblikovanje jasnih, jedrnatih in jezikovno pravilnih sporočil ter raba ustreznih komunikacijskih poti), natančnost, profesionalnost in veselje do dela z ljudmi.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v kabinetu direktorice AJPES.

Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,  Območni enoti Ljubljana in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 22. 6. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »Poslovni sekretar VI«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/ 4774-131 (Alenka Lepenik).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:     100-113/2021

Ljubljana,   14. 6. 2021

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo

 

RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (III), šifra J017097 (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične ali družboslovne smeri
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • tekoče znanje angleškega jezika
 • vozniški izpit B-kategorije
 • 4-mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

 

Delovne naloge:

- sodelovanje pri načrtovanju informacijskih sistemov in uvajanje novih tehnologij,

- sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,

- sodelovanje pri izdelovanju ocen izvedljivosti projektov,

- analiziranje procesov in procesno modeliranje,

- analiziranje podatkov in podatkovno modeliranje,

- analiziranje zahtev in uporabniških potreb,

- izdelovanje specifikacij zahtev za razvoj programske opreme,

- sodelovanje pri razvoju, testiranju in uvajanju projektov,

- upravljanje s katalogi znanja in knjižnico skupnih programskim modulov,

- sodelovanje pri izdelovanju projektne dokumentacije in

- opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja dela.

 

Od kandidatov pričakujemo: 

 • Izkušnje na področju razvoja aplikacij v raznih okoljih;
 • samostojnost, logično in analitično razmišljanje, interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost ter sposobnost timskega dela;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost in delovanje v skladu s standardi kakovosti, pripadnost in etičnost, odlično komuniciranje in natančnost;

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in možnost osebnega razvoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delovno mesto je sistemizirano v Službi za informacijsko tehnologijo, Oddelku za razvoj namenske programske opreme in vodenje projektne pisarne. Izbrani kandidat pa bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Maribor, na naslovu Ulica slovenske osamosvojitve 2, Maribor ali, glede na kraj bivanja, v izpostavi AJPES Murska Sobota, na naslovu Slovenska ulica 2, Murska Sobota.

Rok za prijavo: 13 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do  28. 6. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »RAZVOJNI INŽENIR_III«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774 131 (Alenka Lepenik).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka:    100-114/2021

Ljubljana,   15. 6. 2021

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v izpostavi AJPES Koper

 

PODROČNI SVETOVALEC II, šifra I017112 (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske oziroma družboslovne smeri (6/2),
 2. najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 3. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji,
 4. tekoče znanje slovenskega jezika,
 5. zelo dobro znanje italijanskega jezika,
 6. 4-mesečno  poskusno delo.

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točko 3, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge in vrste dela:

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela,
 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v sodelovanju s poslovnimi subjekti,
 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom,
 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela,
 • vodenje in odločanje v upravnih postopkih in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Od kandidata pričakujemo: interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost, pozitiven odnos do dela in dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office. Pri delu je potrebno poznavanje in spoštovanje določb s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Koper, Pristaniška ulica 10, Koper, na področju registrov in evidenc podatkov, na področju SPOT (Slovenska poslovna točka) ter na področju pisarniškega in blagajniškega poslovanja.

Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Koper in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 2. 7. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »SVETOVALEC II-KP«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/ 4774-131 (Alenka Lepenik), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 05/ 6121-034 ( mag. Sonja Belac).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Številka:    100-118/2021

Ljubljana,   22. 6. 2021
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?