PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Razpisi delovnih mest

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. visokošolska  univerzitetna  izobrazba (prejšnja)  ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) – 7. raven strokovne izobrazbe, družboslovne smeri
 2. 1 leto delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. 4 – mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidata pričakujemo:  delovne izkušnje s področja računovodstva, poznavanje sistema obračuna  plač v javnem sektorju, dobro usposobljenost za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office (predvsem delo s preglednicami), sposobnost za samostojno in timsko delo, dobro organiziranost, natančnost, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje, natančnost ter logično in analitično razmišljanje. Poznavanje programa SAOP in NAVISION predstavlja prednost.

Naloge in vrste dela: 

 • kontroliranje podatkov in priprava obračuna davka na dodano vrednost,
 • samostojno obračunavanje plač, nadomestil plač in drugih prejemkov zaposlenih, priprava zunanjih  in notranjih poročil,
 • obračunavanje sejnin, opravljenega dela dijakov in študentov ter drugih vrst izplačil,
 • vodenje gotovinskega poslovanja,
 • samostojno vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, drobnega inventarja, in priprava poročil ter usklajevanje s knjigovodskimi videncami,
 • priprava dokumentacije za izvedbo popisa opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega  inventarja,
 • kontroliranje in evidentiranje zunanjih knjigovodskih listin (prejetih računov in spremljajoče  dokumentacije) in vodenje evidence,
 • kontroliranje, spremljanje in evidentiranje vseh vrst poslovnih dogodkov ter izdelovanje poročil,
 • odgovarjanje na zahtevna telefonska vprašanja v zvezi z izdanimi računi in e-računi,
 • pridobivanje soglasij za sprejem elektronskih računov ter vodenje in ažuriranje evidence,
 • obračunavanje in zaračunavanje storitev,
 • vodenje in vzdrževanje različnih  šifrantov,
 • kontroliranje podatkov in uvoz podatkov iz drugih programskih aplikacij,
 • opravljanje drugih zahtevnih nalog s področja dela.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja in osebni razvoj.

Rok za prijavo: ­­­18 dni od javne objave na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Moja Zaposlitev.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj pošljete do 30. 6. 2018 na naslov:  AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »DM –RAČUNOVODJA«.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na telefonsko št. 01 4774-131 (Alenka Lepenik).

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Štev.:         110-43/2018
Ljubljana,  12. 6. 2018

 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?