Na vsebino

Razpisi delovnih mest

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) AJPES objavlja prosto delovno mesto v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za financiranje in računovodstvo

 

RAČUNOVODJA VII/2 (III), šifra J017093 (m/ž)

- za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetna  stopnja izobrazbe (prejšnja)  ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja), družboslovne smeri
 2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. 4 - mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge:

 • obračunavanje in zaračunavanje storitev,
 • vodenje in vzdrževanje šifranta poslovnih partnerjev,
 • kontroliranje in evidentiranje zunanjih knjigovodskih listin (prejetih računov in spremljajoče dokumentacije) in vodenje evidence,
 • kontroliranje, spremljanje in evidentiranje vseh vrst poslovnih dogodkov ter izdelovanje poročil,
 • odgovarjanje na zahtevna telefonska vprašanja v zvezi z izdanimi računi in e-računi,
 • pridobivanje soglasij za sprejem elektronskih računov ter vodenje in ažuriranje evidence,
 • kontroliranje podatkov in priprava obračuna davka na dodano vrednost,
 • samostojno vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, drobnega inventarja in priprava poročil terusklajevanje s knjigovodskimi evidencami,
 • priprava dokumentacije za izvedbo popisa opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja,
 • kontroliranje podatkov in uvoz podatkov iz drugih programskih aplikacij ter
 • opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja dela.

Od kandidatov pričakujemo:

 • delovne izkušnje s področja računovodstva;
 • dobro usposobljenost za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office (predvsem delo s preglednicami);
 • poznavanje programa NAVISION predstavlja prednost;
 • logično in analitično razmišljanje;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje in natančnost.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za računovodstvo, Službe za financiranje in računovodstvo.

 

Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Optius.

Vabimo vas, da Pisne prijave s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 18. 4. 2021 na naslov:, AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »RAČUNOVODJA VII/2«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774 131 (Alenko Lepenik).

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   100-86/2021

Ljubljana,  8. 4. 2021

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v izpostavi AJPES Krško

 

 

PODROČNI PODSEKRETAR – vodja izpostave, šifra I017054 (m/ž)

                                                                                                                   - za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetna  stopnja izobrazbe (prejšnja)  ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja), družboslovne smeri
 2. najmanj 6 let delovnih izkušenj
 3. strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji
 4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
 5. tekoče znanje slovenskega jezika
 6. tekoče znanje angleškega jezika
 7. 4 - mesečno poskusno delo

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točkama 3 in 4, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Delovne naloge:

- vodenje Izpostave AJPES Krško;

- načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje izvajanja nalog s področja dela;

- komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi s področja delatudi s sodobnimi komunikacijskimi orodji;

- vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;

- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;

- izdelovanje navodil in drugih aktov za izvajanje nalog s področja dela;

- dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela;

- sodelovanje s poslovnimi subjekti in s pristojnimi institucijami;

- sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela;

- spremljanje razvoja na področju  dela in dajanje predlogov za nove rešitve;

- pripravljanje zahtevkov za računalniške rešitve in spremembe;

- izdelovanje in promoviranje informacij in analiz s področja dela AJPES;

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Od kandidatov pričakujemo:

vodstvene sposobnosti; samoorganiziranost, samoiniciativnost, timsko delo, samostojnost; logično in analitično razmišljanje; interdisciplinarnost; ustvarjalnost in inovativnost; tržno usmerjenost; strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, učinkovito pisno in ustno komuniciranje  ter natančnost. Ker se Izpostava AJPES Krško uvršča med najmanjše izpostave, je nujno, da vodja izpostave pozna in tudi operativno izvaja postopke najpomembnejših nalog AJPES.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Krško, na naslovu Cesta 4. julija 42, 8270 Krško.

Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in portalu AJPES in Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin,  delovnih izkušenj povezanih z vsebino dela izpostave, vizijo, ki naj vključuje prioritetne, razvojne in organizacijske izzive vodenja izpostave, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 29. 4. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PODROČNI PODSEKRETAR«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/ 4774-131 (Alenka Lepenik).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:    100-88/2021

Ljubljana,   14. 4. 2021
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?