Na vsebino

Razpisi delovnih mest

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju? Sprejmite izziv in se prijavite na prosto delovno mesto

 

PODROČNI SEKRETAR – Vodja Službe za informacijsko tehnologijo, šifra I017080 (m/ž)

                                                                                                                                        - za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • vodenje organizacijske enote ali dela AJPES,
 • vodenje strokovnih nalog na delu delovnega področja AJPES,
 • komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi s področja dela,
 • odločanje o strokovnih zadevah s področja dela,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti in s pristojnimi institucijami,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
 • izdelovanje navodil in drugih aktov za izvajanje nalog s področja dela,
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • sodelovanje pri razvoju in načrtovanju nalog z delovnega področja AJPES in
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pogoji:

 • univerzitetni program (prejšnji) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) s področja IT ali druge tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri;
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje;
 • tekoče znanje slovenskega jezika;
 • zelo dobro znanje angleškega jezika;
 • izpit B- kategorije;
 • 6-mesečno poskusno delo.

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Kaj pričakujemo:

 • zmožnost hitrega prilaganja nepredvidljivim situacijam;
 • kompetence za timsko delo ter sposobnost povezovanja različnih deležnikov v ekipe;
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti; samoiniciativnost, raziskovalna usmerjenost, inovativnost, sodelovalnost, iznajdljivost in nenehno iskanje optimalnih rešitev;
 • želja po učenju, timska naravnanost, integriteta, zaupanje in profesionalnost pri delu.

Prednost bodo imeli kandidati, ki poznajo administracijo in upravljanje:

 • standardov družine ISO/IEC 27001;
 • druge glavne okvirje in standarde informacijske in kibernetske varnosti;
 • orodij in tehnik za zagotavljanje kibernetske varnosti in neprekinjenega poslovanja;
 • arhitekture, varnosti in zaščite informacijsko komunikacijskih sistemov;
 • operacijskih sistemov Windows in Linux;
 • omrežnih in domenskih storitev ter dela v virtualizacijskih okoljih;
 • spletnih storitev in podatkovnih zbirk.

 

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, hibridno delo in zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo.

Rok za prijavo je 9 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter vizijo vodenja Službe za informacijsko tehnologijo, ki naj vključuje prioritetne, razvojne in organizacijske izzive s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 8. 10. 2023 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »SEKRETAR-SIT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774 226.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 100-139/2023

Ljubljana, 29. 9. 2023

Si želite novih izzivov? Se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v izpostavi AJPES Kranj vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

  
                                                                                                               PODROČNI SVETOVALEC II, v Oddelku registrov in evidenc podatkov,

šifra I017112 (m/ž) za določen čas

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela
 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v  sodelovanju s poslovnimi subjekti
 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom
 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela
 • vodenje in odločanje v upravnih postopkih
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela
 • delo s strankami

Pogoji:

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja oz. prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske oziroma družboslovne smeri (6/2)
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • 6-mesečno  poskusno delo

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Za izvajanje nalog je priporočeno poznavanje: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office, poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov, poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Pričakovane kompetence kandidata: potrebna je samoiniciativnost, samoorganiziranost, interdisciplinarnost, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komunikativnost, natančnost, veselje do dela s strankami ter pozitiven odnos do dela.

Zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju. Osnovni plačni razred delovnega mesta: 32 (bruto 1552,31 EUR).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (nadomeščanje dlje časa odsotnega javnega uslužbenca), s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj.

Rok za prijavo: 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in portala Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 14. 10. 2023 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »SVETOVALEC II-KR«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774-226 (Eva Traven), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 04/2810-958 (Zdenka Kajdiž).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Številka:  100-140/2023

Ljubljana,   29. 9. 2023
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?