Na vsebino

Razpisi delovnih mest

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v Službi za informacijsko tehnologijo vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

PODROČNI PODSEKRETAR, šifra I017054 (m/ž)

za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje izvajanja nalog s področja dela,
 • komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi s področja dela,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • sodelovanje in vodenje projektnih skupin na internih, medinstitucionalnih in mednarodnih projektih,
 • upravljanje s katalogi znanja in knjižnicami skupnih programskih modulov,
 • upravljanje projektne dokumentacije in arhiva projektov,
 • pomoč vodjem projektov pri pripravi projektnih dokumentov,
 • poročanje o napredku projektov in odstopanju od načrtov,
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela projektne pisarne,
 • izdelovanje in katalogiziranje projektne dokumentacije,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • izdelovanje navodil in drugih aktov za izvajanje nalog s področja dela,
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti in s pristojnimi institucijami,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
 • spremljanje razvoja na področju dela in dajanje predlogov za nove rešitve,
 • pripravljanje zahtevkov za računalniške rešitve in spremembe,
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela AJPES in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pogoji:

 • za VII/2 tarifni razred: univerzitetni program (prejšnji) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) s področja IT ali druge tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri,
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • tekoče znanje angleškega jezika,
 • izpit B- kategorije,
 • 6-mesečno poskusno delo.

Prednost bodo imeli kandidati:

 • z izkušnjami na področju vodenja projektov in razvoja namenske programske opreme,
 • s poznavanjem faze razvoja informacijskih sistemov (namenske programske opreme),
 • z izkušnjami z izvajanjem projektov prenove informacijskih rešitev v javnem sektorju,
 • s poznavanjem projektne metodologije,
 • s poznavanjem poslanstva in nalog projektne pisarne,
 • s poznavanjem aplikacije za vodenje projektov (npr. MS Project, OpenProject, Monday …),
 • z izkušnjami za pripravo dokumentacije za javna naročila,
 • ki jim pisno izražanje v slovenskem jeziku ne predstavlja težav.

Za izvajanje nalog je priporočena: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office; poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov; poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, integriteta in profesionalnost, izkušnje (vsaj 1 leto) na področju projektnega dela. 

Pričakovane kompetence kandidata: pričakujemo samostojnost, logično in analitično razmišljanje, samoiniciativnost, interdisciplinarnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, tržna usmerjenost, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost.

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, hibridno delo (po uspešno opravljenem poskusnem delu) in zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju.

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 43 (oz. bruto: 2.389,72 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo. Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 2. 3. 2024 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PODROČNI PODSEKRETAR - SIT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774-139.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   110-13/2024-2

Ljubljana,  16. 2. 2024

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju na področju Poslovnega registra Slovenije (PRS) ter drugih registrov, ki so tesno povezani s PRS? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v Sektorju za registre in evidence podatkov vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, šifra I017160 (m/ž)

                                                                                                           za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • spremljanje predpisov s področja dela,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti, pristojnimi institucijami, z drugimi organizacijskimi deli,
 • izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela,
 • objavljanje podatkov, informacij in analiz v publikacijah in na spletnem portalu AJPES,
 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pogoji:

 • za VII/2 tarifni razred: univerzitetni program (prejšnji) ali magisterij stroke (2. bol. stopnja) družboslovne smeri,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • 6 - mesečno poskusno delo,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita in preizkusa, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Za izvajanje nalog je priporočena: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office; poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov; poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, integriteta, profesionalnost, sposobnosti za delo s strankami, pripravljenost za vključevanje v različne strokovne in projektne skupine ter da bo kandidat sposoben pravila procesov, zapisana v predpisih, prenesti v delovanje informacijskih sistemov oziroma le-ta na novo postaviti.

Pričakovane kompetence kandidata: samostojnost, logičnost in analitično razmišljanje, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, vodstvene sposobnosti, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost. Zaželeno je, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju. Po uspešno opravljenem poskusnem delu je možno občasno opravljanje dela na domu.

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 38 (oz. bruto: 1.964,17 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih AJPES Centrale Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, v Ljubljani, v Sektorju za registre in evidence podatkov. Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Optius.

 

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 2. 3. 2024  na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »Višji svetovalec področja II-SREP«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pokličete v kadrovsko službo AJPES na tel. št. 01/4774-139.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   110-12/2024-2

Ljubljana,  16. 2. 2024

Na podlagi 18., 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in 15. ter 18. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve objavlja

 

javni natečaj

za direktorja Agencije Republike Slovenije

za javnopravne evidence in storitve (m/ž)

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da ima najmanj univerzitetno izobrazbo (7. raven) oziroma raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi 2. bolonjske stopnje,
 • da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, ki jih je pridobil z delom na delovnih mestih, za katere je zahtevana najmanj izobrazba, določena v prejšnji točki, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih,
 • da je strokovnjak na področju dela javne agencije,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

K prijavi mora kandidat priložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev in izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje AJPES pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. Če se kandidat z vpogledom v uradne evidence ne strinja, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in vizijo razvoja AJPES na najmanj dveh in največ štirih straneh v A4 formatu za celotno mandatno obdobje z vsebinskimi, organizacijskimi in kadrovskimi poudarki.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z vizijo delovanja in razvoja agencije, življenjepisom, zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in izjavami do 4. 3. 2024 na elektronski naslov: j`cqh?`iodr-rh ali v zaprti ovojnici z označbo: "Javni natečaj za direktorja AJPES" na naslov: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.

Vprašanja povezana z javnim natečajem kandidati prejmejo pri Vodji Službe za pravne, kadrovske in druge splošne naloge na tel. št.: 01/4774-297.

Na predlog Sveta AJPES bo izbranega kandidata za direktorja AJPES imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let.

Kandidati bodo o izidu javnega natečaja pisno obveščeni v 8 dneh po imenovanju izbranega kandidata.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

                                                                                                                                                                                                    Svet Agencije Republike Slovenije

                                                                                                                                                                                                    za javnopravne evidence in storitve
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?