PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Razpisi delovnih mest

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  1. višja strokovna izobrazba (6/1) ekonomske oziroma družboslovne smeri,
  2. najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
  3. tekoče znanje slovenskega jezika,
  4. opravljen strokovni izpit za vodenje upravnega postopka
  5. 3–mesečno poskusno delo.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izpolnjen pogoj pod točko 4.  V primeru, da pogoja ne izpolnjujejo, morajo strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat visoko stopnjo izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge in vrste dela: Izbrani kandidat bo delo opravljal pretežno na področju obdelave letnih poročil poslovnih subjektov in statističnih raziskovanj ter nekaterih podpornih nalogah. Delo obsega predvsem dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela; sprejemanje, preverjanje, vnašanje in obdelovanje podatkov in dokumentacije;  izdelovanje izpisov podatkov in vodenje predpisanih evidenc; sodelovanje pri uvedbi novih informacijskih in programskih rešitev; organiziranje nalog arhiviranja in zagotavljanja podatkov iz dokumentarnega gradiva  ter odbiranje arhivskega gradiva s področja dela; pripravljanje poročil in gradiv;  izdelovanje manj zahtevnih informacij in analiz ter izvajanje manj zahtevnih nalog s področja dela. Delo je raznovrstno in dinamično ter zahteva stalno prilagajanje spremembam predpisov, novostim na področju elektronskega poslovanja ter zahtevam uporabnikov.

Od kandidata pričakujemo tudi  strokovno, pravočasno, kakovostno, natančno in samoiniciativno izvajanje delovnih nalog s področja dela. Pri izvajanju nalog je potrebna funkcionalna usposobljenost, samostojnost, interdisciplinarnost, komunikativnost, prilagodljivost, iznajdljivost ter pozitiven odnos do dela z občutkom pripadnosti in etičnosti. Od kandidata se pričakuje dobro poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz (Word, Excel), dobre komunikacijske sposobnosti za delo s strankami (zunaj in znotraj AJPES) ter poznavanje in spoštovanje določb s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja.

Prednost bodo imeli kandidati z znanjem in izkušnjami s področja vodenja upravnih postopkov, knjigovodenja ter dobrim poznavanjem osnovnih računalniških orodij (Excel, Word, …).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Novo mesto, na naslovu Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto.

Rok za prijavo: 8 dni od javne objave na spletni strani AJPES, na portalu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Novo mesto in zaposlitvenem portalu Moja Zaposlitev.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom delovnih izkušenj in s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 29. 9. 2017 na naslov:  AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »NM –VIŠJI PODROČNI REFERENT I«.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.  Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-226 (Eva Traven).

Opomba:  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Številka:    110-33/2017

Ljubljana,  21. 9. 2017
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?