PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Razpisi delovnih mest

AJPES objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta

PODROČNI REFERENT (m/ž)

za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom od polnega v trajanju 20 ur tedensko

(šifra DM I015033), v izpostavi AJPES Ljubljana

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. najmanj srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba družboslovne smeri (5)
 2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj
 3. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka
 4. tekoče znanje slovenskega jezika
 5. 2-mesečno  poskusno delo

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da pogoja ne izpolnjujejo, morajo strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih po uspešno opravljenem poskusnem delu. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidata pričakujemo strokovno, pravočasno in kakovostno izvajanje delovnih nalog s področja dela, sposobnost jasnega in strpnega komuniciranja s težavnimi strankami in dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office.  Želene osebne lastnosti kandidata: strokovnost, funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost, etičnost, komuniciranje in natančnost.

Naloge in vrste dela: sprejemanje, preverjanje, vnašanje in obdelovanje podatkov in dokumentacije s področja dela, vodenje evidenc in sestavljanje enostavnih poročil,  izpisovanje podatkov iz evidenc in registrov, izvajanje manj zahtevnih nalog s področja dela, izdelovanje enostavnih informacij in analiz s področja dela, arhiviranje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil poslovnim subjektom, nudenje strokovne pomoči strankam, odpravljanje pomanjkljivosti v predloženih podatkih in poročilih v sodelovanju s strankami, vodenje enostavnih upravnih postopkov, opravljanje enostavnih nalog s področja dela in opravljanje drugih nalog s področja dela.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom v trajanju 20 ur tedensko, s poskusno dobo 2 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih AJPES, Izpostavi Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana, v Oddelku za statistiko in informiranje.

Rok za prijavo: 5 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in zaposlitvenem portalu mojaZaposlitev.si.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, pošljete do 9. 5. 2017 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PODROČNI REFERENT- LJ«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire. Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa pokličite na tel. št. 01 4774-226 (Eva Traven).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Štev.: 110-18/2017

Ljubljana, 4. 5. 2017

AJPES objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (m/ž)

za določen čas, s polnim delovnim časom (šifra DM I017161)

za nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem dopustu,

  v Izpostavi AJPES Ljubljana

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri
 2. 4 leta delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka
 5. opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
 6. 4- mesečno poskusno delo

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izpolnjena pogoja pod točkama 4. in 5. V primeru, da pogoja ne izpolnjujejo, morajo strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih po uspešno opravljenem poskusnem delu, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa mora opraviti v enem letu po uspešno opravljenem poskusnem delu. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidata pričakujemo:  strokovno, pravočasno, kakovostno in samoiniciativno izvajanje delovnih nalog s področja dela, sposobnost jasnega in strpnega komuniciranja s težavnimi strankami. Želene osebnostne lastnosti kandidata: samostojnost, logično in analitično razmišljanje, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, natančnost, fleksibilnost in pozitiven pristop.

Naloge in vrste dela:  dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela,  sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v sodelovanju s poslovnimi subjekti, posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom, izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela, dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev, izdelovanje informacij in analiz s področja dela, vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,  vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih ter opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do vrnitve javne uslužbenke na delovno mesto, s polnim delovnim časom s poskusno dobo 4 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih AJPES Izpostavi Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana, v Oddelku za registre in evidence podatkov.

Rok za prijavo: 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in zaposlitvenem portalu mojaZaposlitev.si.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 12. 5. 2017 na naslov:  AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »DM –VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III-LJ«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.  Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javne objave pokličite na tel. št. 01 4774-226 (Eva Traven).

Opomba:  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Številka:    110-19/2017

Ljubljana,  3. 5. 2017
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?