Na vsebino

Razpisi delovnih mest

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo

 

 

PODROČNI PODSEKRETAR – Vodja Oddelka za sistemsko podporo, šifra I017054 (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • tekoče znanje angleškega jezika
 • izpit B- kategorije
 • 4-mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Delovne naloge:

- vodenje organizacijske enote ali dela AJPES,

- načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje izvajanja nalog s področja dela,

- komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi s področja dela,

- vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,

- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

- izdelovanje navodil in drugih aktov za izvajanje nalog s področja dela,

- dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,

- sodelovanje s poslovnimi subjekti in s pristojnimi institucijami,

- sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,

- spremljanje razvoja na področju  dela in dajanje predlogov za nove rešitve,

- pripravljanje zahtevkov za računalniške rešitve in spremembe,

- izdelovanje informacij in analiz s področja dela AJPES in

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Od kandidatov pričakujemo: 

 • poznavanje administracije podatkovnih baz (MS SQL, Oracle) in vzdrževanja omrežja ter strežniške infrastrukture (Windows Linux);
 • samostojnost, logično in analitično razmišljanje, interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost,  natančnost, ekonomičnost in vodstvene sposobnosti;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost in delovanje v skladu s standardi kakovosti, pripadnost in etičnost, odlično komuniciranje in sposobnost timskega dela.

 

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in možnost osebnega razvoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za sistemsko podporo, v Službi za informacijsko tehnologijo.

Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, vizijo vodenja Oddelka za sistemsko podporo, ki naj vključuje prioritetne, razvojne in organizacijske izzive, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 11. 12. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PODROČNI PODSEKRETAR«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774 131 (Alenka Lepenik).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:    100-193/2021

Ljubljana,   1. 12. 2021

 

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo

 

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II), šifra J017115 (m/ž)

-  za določen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične ali družboslovne smeri
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • zelo dobro znanje angleškega jezika
 • vozniški izpit B-kategorije
 • 4-mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge:

- sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog;

- izvajanje pomoči uporabnikom pri evidentiranju procesov;

- predlaganje novih organizacijskih rešitev in racionalizacija IT postopkov;

- uvajanje in spremljanje procesnih metodologij;

- izdelovanje in katalogiziranje procesne dokumentacije;

- uvajanje računalniških rešitev;

- oblikovanje izobraževalnih programov na področju organizacije dela in

- opravljanje drugih nalog s področja dela službe.

Od kandidatov pričakujemo: 

 • Izkušnje z administriranjem sistemov v Microsoft okolju;
 • poznavanje osnov delovanja podatkovnih omrežij;
 • samostojnost, logično in analitično razmišljanje, interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost ter sposobnost timskega dela;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost in delovanje v skladu s standardi kakovosti, pripadnost in etičnost, odlično komuniciranje in natančnost;

 

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja in možnost osebnega razvoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta oz. do vrnitve na delo dalj časa odsotne javne uslužbenke, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za sistemsko podporo, Službe za informacijsko tehnologijo.

Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do  11. 12. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »SIST-ADMIN_II«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774 131 (Alenka Lepenik) oziroma 01/4774-100.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:    100-194/2021

Ljubljana,   1. 12. 2021

 

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo - Oddelku za razvoj namenske programske opreme in vodenje projektne pisarne

 

PODROČNI PODSEKRETAR, šifra I017054 (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične ali družboslovne smeri
 2. najmanj 6 let delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. tekoče znanje angleškega jezika
 5. vozniški izpit B - kategorije
 6. 4 - mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge:

- načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje izvajanja nalog s področja dela;

- komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi s področja dela;

- vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;

- sodelovanje in vodenje projektnih skupin na internih, medinstitucionalnih in mednarodnih projektih;

- upravljanje s katalogi znanja in knjižnicami skupnih programskih modulov;

- upravljanje projektne dokumentacije in arhiva projektov;

- pomoč vodjem projektov pri pripravi projektnih dokumentov;

- poročanje o napredku projektov in odstopanju od načrtov;

- izdelovanje informacij in analiz s področja dela projektne pisarne;

- izdelovanje in katalogiziranje projektne dokumentacije;

- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;

- izdelovanje navodil in drugih aktov za izvajanje nalog s področja dela;

- dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela;

- sodelovanje s poslovnimi subjekti in s pristojnimi institucijami;

- sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela;

- spremljanje razvoja na področju dela in dajanje predlogov za nove rešitve;

- pripravljanje zahtevkov za računalniške rešitve in spremembe;

- izdelovanje informacij in analiz s področja dela AJPES in

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Od kandidatov pričakujemo :

 • zaželeno je, da ima kandidat delovne izkušnje na področju vodenja projektov in razvoja namenske programske opreme;
 • samostojnost; logično in analitično razmišljanje; interdisciplinarnost; samoiniciativnost; samoorganiziranost; ustvarjalnost in inovativnost; timsko delo; tržna usmerjenost; vodstvene sposobnosti;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost; zavzemanje za kakovost; pripadnost in etičnost; komuniciranje; natančnost;

 

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo - Oddelku za razvoj namenske programske opreme in vodenje projektne pisarne.

Rok za prijavo je 12 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 11. 12. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PODSEKRETAR«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovski službi AJPES, tel. 01/4774 131 (Alenko Lepenik).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   100-191/2021

Ljubljana,  29. 11. 2021

 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?