Na vsebino

Poročanje o gostih in prenočitvah

Pogosta vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

Za namen poročanja podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) je na spletnem portalu AJPES od 1. 12. 2017 vzpostavljena aplikacija eTurizem, ki je ni potrebno nameščati na osebni računalnik (ali mobilni telefon/tablico).

Poročevalci lahko poročajo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo eTurizem (s tipkanjem) ali z uvozom XML datoteke v aplikacijo oziroma z uvozom prek spletnega servisa. Zadnji način, tj. spletni servis praviloma uporabljajo »večji« poročevalci. Informacije namenjene izvajalcem informacijskih rešitev za prilagoditev struktur so na voljo na strani »Za razvijalce programske opreme«.

Pred začetkom poročanja v aplikacijo eTurizem mora gostitelj oziroma od njega pooblaščena oseba:

 • pridobiti uporabniško ime in geslo za prijavo na portal AJPES z brezplačno registracijo (v kolikor še ni uporabnik portala AJPES),
 • vpisati nastanitveni obrat v Register nastanitvenih obratov (RNO),
 • pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) za upravljanje z uporabniškimi pravicami oz. dodajanje poročevalcev v aplikaciji eTurizem pred prvim poročanjem, nato se za samo oddajo podatkov KDP ne zahteva; s tem je omogočena oddaja podatkov tudi prek mobilnih naprav (telefonov, tabličnih računalnikov),
 • pridobiti pooblastilo za storitev »eTurizem - poročanje o nočitvah gostov v nastanitvenih obratih in statistiki« v kolikor bo upravljavec s pravicami pooblaščena oseba (generalno pooblastilo ne zadostuje) oz. se pooblastilo ne zahteva, v kolikor bo upravljavec gostitelj sam in ima KDP vpisan v Evidenco digitalnih potrdil ter KDP dodan v profil uporabnika.

Več o pridobitvi pooblastil je na voljo na povezavi, podnaslov »Pravice za poročanje«.

Več o »Upravljanju s pravicami« je na voljo v navodilih, 3. točka.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti podatke o novem gostu posredujejo dnevno - najpozneje v 12 urah po prihodu gosta. Če datum in ura odhoda gosta nista znana ob njegovem prihodu ali se pozneje spremenita, se ti podatki posredujejo najpozneje v 12 urah po odhodu gosta.

V kolikor sta se datum in ura odhoda gosta spremenila, se v zgornji menijski vrstici aplikacije eTurizem izbere »Iskanje in izvoz«, prek iskalnika poišče že oddane podatke posameznega gosta, vpiše popravek datuma in ure odhoda tega gosta prek aktivne povezave »Uredi« in potrdi popravek podatkov z gumbom »Oddaj«. Na isti način se popravijo tudi drugi podatki o gostu.

V kolikor datum in ura odhoda gosta predhodno nista bila poročana, se lahko ta podatka poroča po zgoraj opisanem postopku ali pa se v zgornji menijski vrstici aplikacije eTurizem izbere »Vsi nezaključeni«, vpišeta se datum in ura odhoda za posameznega gosta prek aktivne povezave »Vpis odhoda« in potrdijo podatki z gumbom »Oddaj«.

Gostitelji, ki so zavezani k vpisu nastanitvenih obratov v Register nastanitvenih obratov (RNO), skladno z določbami zakona, ki ureja gostinsko dejavnost, poročajo podatke o gostih in prenočitvah samo prek spletnega portala AJPES, in sicer elektronsko. Fizično poročanje na papirnih obrazcih ali na kakšen drugačen način ni možno.

Gostitelji, ki niso zavezani k vpisu nastanitvenih obratov v RNO, skladno z določbami zakona, ki ureja gostinsko dejavnost, pa poročajo prek elektronskega sistema policije ali na podlagi obrazca za prijavo oziroma odjavo gosta, ki ga odnesejo na pristojno policijsko postajo in ga nato policija vnese v evidenco gostov.

Za upravljanje z uporabniškimi pravicami poročevalcev se v aplikaciji eTurizem pred prvim poročanjem zahteva kvalificirano digitalno potrdilo (KDP), ki je praviloma nameščeno na osebnem računalniku. Po dodelitvi pravic oz. poročevalcev se nato za samo oddajo podatkov KDP ne zahteva. S tem je omogočena oddaja podatkov tudi prek mobilnih naprav (telefonov, tabličnih računalnikov).

Sistem eTurizem AJPES omogoča poleg neposrednega vnosa podatkov v spletno aplikacijo na portalu AJPES tudi neposredno integracijo informacijskih rešitev gostiteljev z namenskim spletnim servisom AJPES. Spletni servis omogoča prevzem podatkov neposredno iz informacijskih sistemov poročevalcev v obliki SOAP sporočil in XML struktur podatkov. Več informacij za prilagoditev struktur je na voljo na strani »Za razvijalce programske opreme«.

Večji gostitelji so npr. hoteli, ki imajo svoje recepcijske programe s knjigo gostov in iz teh programov pošiljajo podatke preko spletnega servisa AJPES (potrebna je prilagoditev obstoječe programske opreme zahtevam, ki jih ima AJPES objavljene na zgoraj navedeni povezavi).

Poročevalec podatke o posameznem gostu v aplikaciji eTurizem odda s klikom na gumb »Oddaj« (za potrebe Policije, SURS in občin). Posebnega potrdila o oddaji ne prejme, lahko pa vse prijavljene goste preveri v sami aplikaciji eTurizem preko posebnega iskalnika »Iskanje in izvoz« po različnih kriterijih. Aplikacija omogoča:

 • tiskanje zapisov, ki jih poročevalec dobi kot rezultat iskanja, za namen vodenja »papirne« knjige gostov, in
 • izvoz zapisov prek gumba »HTML tabela« oz. »Excel« za namen shranjevanja podatkov v datoteke na osebnem računalniku poročevalca.

Gostitelj oz. poročevalec lahko do oddanih podatkov dostopa v aplikaciji eTurizem, vendar ne neomejeno dolgo, zaradi brisanja podatkov iz evidenc, kot to zahteva veljavna zakonodaja.

Poročanje v sistem eTurizem ne pomeni elektronskega vodenja knjige gostov in evidence turistične takse.

Za namen vodenja »papirne« oz. elektronske knjige gostov, na osnovi podatkov vnesenih v aplikacijo AJPES, mora poročevalec:

 • sprotno (dnevno) izvajati tiskanje oddanih podatkov oz.
 • sprotno (dnevno) izvajati izvoz podatkov v svoje datoteke.

Gostitelj mora skladno z 20. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) voditi tudi Evidenco turistične takse, in sicer:

 • podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
 • znesek pobrane turistične takse posameznega gosta,
 • če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve.

Če je ura odhoda v naprej znana, jo gostitelj vpiše. V kolikor pa ura odhoda ni vnaprej znana, naj jo gostitelj vpiše ob dejanskem odhodu oziroma vpiše približno uro, ki jo naknadno popravi s točno uro odhoda. V kolikor receptor gosta ne vidi oditi oziroma se to pogosto dogaja, policija predlaga, da si gostitelji postavijo sistem, da bodo lahko za gosta vedeli, kdaj je odšel (vsaj približno kdaj).

Planinski domovi niso izjeme in se morajo vpisati v Register nastanitvenih obratov, kar pomeni, da morajo v sistem eTurizem AJPES tudi dnevno poročati goste – jih prijaviti najkasneje v 12-ih urah po prihodu in odjaviti v 12-ih urah po odhodu; prav tako so dolžni poročati mesečno za statistične namene. Izjeme so le planinske koče brez stalne internetne povezave, ki podatke poročajo prek elektronskega sistema Policije ali na podlagi obrazca za prijavo oziroma odjavo gosta, ki ga pristojna policijska postaja vnese v evidenco gostov. Zaradi oddaljenosti od policijske postaje lahko Policija določi daljši rok za prijavo ali odjavo gosta (največ tri dni).

Gostitelji, poročevalci v sistem eTurizem, s strani AJPES ne prejemajo obračunanega zneska turistične takse po posameznih nastanitvenih obratih za namen nakazila občini. AJPES podatke za namen obračuna in plačila turistične takse (brez preračunov) občinam zgolj zagotavlja. Gostitelji si morajo znesek turistične takse za nakazilo občini preračunavati sami oz. jim informativni obračun lahko zagotavlja pristojna občina (ni pa to pravilo; svetujemo, da se za podrobnejše informacije gostitelj obrne na pristojno občino).

Aplikacija eTurizem ima privzete nastavitve v polju »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« glede na starost gosta ob prijavi. 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti postajališča opredeljuje kot podvrsto kampa, zato glede plačila turistične takse zanje velja enaka ureditev kot za kampe.

Pomožna ležišča so ležišča, ki jih turisti praviloma uporabljajo za popoldanski počitek, v sezoni pa se z njimi dopolnjujejo zmogljivosti in se v glavnem namestijo na željo turista: raztegljivi kavči, fotelji, otroške postelje. Pomožna ležišča se v mesečnem statističnem poročanju evidentirajo za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije.

Termina »stalna« in »pomožna« ležišča sta uveljavljena in poznana med poročevalci, saj se že dalj časa uporabljata v statistični terminologiji na področju turizma. Statistični urad Republike Slovenije ju uporablja v svoji raziskavi o prihodih in prenočitvah turistov, zato spreminjanje terminologije ni smiselno.

Stalna ležišča so tista, ki so redno pripravljena za oddajanje turistom. Sem sodijo tudi skupna ležišča v planinskih domovih in kočah. Pomožna ležišča pa so ležišča, ki jih turisti praviloma uporabljajo za popoldanski počitek, v sezoni pa se z njimi dopolnjujejo zmogljivosti in se v glavnem namestijo na željo turista (raztegljivi kavči, fotelji, otroške postelje).

Nedeljiva nastanitvena enota predstavlja nedeljivo najemno celoto (gostitelji jo oddajajo v celoti). Kot enota se šteje: soba, apartma, bungalov, hiša, prostor oz. parcela za kampiranje, privez za plovila.

Primeri identifikacije nedeljive nastanitvene enote:

 • Pri oddaji celotne hiše (planinskega doma, koče ali celotnega bungalova) skupini turistov, je nedeljiva nastanitvena enota hiša (planinski dom, koča, bungalov), in ne posamezne sobe v opazovanem obratu. Če pa je hiša, planinski dom ali koča razdeljena v posamezne sobe, pa je nedeljiva nastanitvena enota ena soba.
 • Pri oddaji apartmaja je nedeljiva nastanitvena enota apartma in ne posamezne sobe v apartmaju.
 • Pri oddaji sobe je nedeljiva nastanitvena enota soba.

Primeri izračuna števila prodanih nedeljivih nastanitvenih enot:

 • če turist v dvoposteljni sobi petkrat prenoči, pomeni to 5 prodanih enot v mesecu;
 • če tričlanska družina v več posteljni sobi štirikrat prenoči, so to 4 prodane enote;
 • če je ena soba (ne glede na št. ležišč) prodana 14 dni v mesecu, je to 14 prodanih enot v mesecu;
 • če so prodane 3 sobe 14 dni v mesecu, je to 42 prodanih enot v mesecu.

Ne upoštevajo se:

 • enote, ki se uporabljajo za nastanitev zaposlenih v objektu;
 • enote, ki se uporabljajo za stalno bivanje (bivanje, ki traja dlje kot eno leto);
 • enote, v katerih so nastanjeni (sezonski) delavci.

Nedeljivo nastanitveno enoto v kampu predstavlja prostor oz. parcela za kampiranje. Če nekdo kampira na eni parceli in tam 5 krat prenoči, pomeni to 5 prodanih nedeljivih nastanitvenih enot.

V primeru neparceliranih kampov velja, da se vsak postavljen šotor, kamp prikolica, avtodom, ipd. smatra kot samostojna parcela. Iz tega sledi, da 5 nočitev v postavljenem šotoru (ali kamp prikolici, avtodomu, ipd.) na neparceliranem mestu pomeni 5 prodanih nedeljivih nastanitvenih enot.

Pomožnih ležišč v kampih ni. To pomeni, da je podatek v polju »število pomožnih ležišč« enak 0.

Da, omogočena je prijava gosta do sedem dni vnaprej. Prijavo vnaprej praviloma uporabljajo organi, organizacije in recepcijske službe, ki ob vikendih in dela prostih dnevih ne delajo. V kolikor se bo kasneje izkazalo, da prijavljeni gostje niso prispeli, je potrebno prijave za te goste stornirati.

Izbris izvajalca nastanitvene dejavnosti (deaktivacija izvajalca)

⇒ glej vprašanje št. 19 med pogostimi vprašanji RNO.

 

Prevzem nastanitvenega obrata brez izvajalca (aktivacija izvajalca)

⇒ glej vprašanje št. 20 med pogostimi vprašanji RNO.

 

Urejanje pravic za poročanje

Prek aplikacije eTurizem je potrebno s strani novega izvajalca nastanitvene dejavnosti urediti pravice za poročanje po naslednjem postopku:

 • po vstopu v aplikacijo eTurizem izberete aktivno povezavo »Prijava s KDP oz. na ravni 2«,
 • v zgornji menijski vrstici izberete gumb »Upravljanje s pravicami«,
 • v tabeli »Pooblastila«, v vrstici z navedbo posameznega izvajalca nastanitvene dejavnosti izberete aktivno povezavo »Prikaži«,
 • v primeru, da predhodni izvajalec nastanitvene dejavnosti še ni ukinil pravic za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v sistem eTurizem, se novemu izvajalcu, vpisanemu v RNO, v aplikaciji eTurizem izpiše v posebnem okencu naslednje opozorilo:
  »Na tem nastanitvenem obratu so opredeljeni pooblaščeni poročevalci, ki jih je določil predhodni izvajalec nastanitvene dejavnosti.« 

    - Aktivna povezava »Prikaz in urejanje« prikaže seznam poročevalcev (uporabniška imena portala AJPES), ki imajo pravice za poročanje, določene s strani predhodnega izvajalca. Za preklic predhodnih poročevalcev izberete ikono za »koš« - funkcija »Odstrani«. V primeru, da je predhodni izvajalec poročevalce izbrisal (ukinil), se rdeče opozorilo v okencu ne prikazuje.

    - Za določitev poročevalcev s strani novega izvajalca nastanitvene dejavnosti izberete v tabeli aktivno povezavo »Uredi«. Tudi če bo poročevalec isti kot predhodno (isto uporabniško ime portala AJPES), je potrebno poročevalca določiti na novo, tj. s strani novega izvajalca nastanitvene dejavnosti, in sicer tako, da izberete gumb »Dodaj poročevalca«, vpišete vaše uporabniško ime portala AJPES ali uporabniško ime druge osebe, ki jo s tem pooblaščate za poročanje. Neobvezno lahko vpišete tudi e-naslov za obveščanje v zvezi z dnevnim in mesečnim poročanjem (e-naslovi se ob menjavi izvajalca ne prenašajo in jih je tako kot poročevalce potrebno določiti na novo).

Ko novi izvajalec ustrezno uredi oziroma na novo določi poročevalce, bo prikaz izvajalca nastanitvene dejavnosti pravilen tudi v aplikaciji eTurizem, po izbiri gumba »Poročanje« v zgornji menijski vrstici (z navedbo naziva, pravilne matične številke in naslova novega izvajalca). S tem bo novemu izvajalcu oz. poročevalcu omogočeno dnevno in mesečno poročanje podatkov o gostih in prenočitvah za izbran nastanitveni obrat.

Če ste pomotoma oddali podatke za tekoči mesec (npr. za julij) in ne za referenčni mesec (v tem primeru bi bil to junij), napako popravite tako da:
 

 • vnesite in oddajte manjkajoče podatke za referenčni mesec oz. za t. i. redno poročanje (npr. obdobje »Junij«);
 • podatke, ki ste jih pomotoma že oddali (npr. za obdobje »Julij«, dejansko pa so se nanašali na zasedenost v obdobju »Junij«), pa po izteku tega meseca ustrezno popravite (pretipkajte oz. prepišite) in jih oddajte še enkrat (npr. popravek za obdobje »Julij« boste izvedli v obdobju od 1. 8. do 10. 8.). Pri morebitnem popravljanju podatkov se kot veljavni podatki vedno upoštevajo tisti, ki so bili za posamezni mesec oddani nazadnje.

Naj ob tem opozorimo na uradni rok poročanja. Ta je za referenčni mesec (to je pretekli mesec) oz. za t. i. redno poročanje od prvega do desetega dne v tekočem mesecu (npr. od 1. 7. do 10. 7. za mesec »Junij«). Poročajo se podatki, ki se nanašajo na zasedenost nastanitvenega obrata v preteklem mesecu.

Vse že oddane podatke lahko pregledujete in urejate sami prek spletne aplikacije eTurizem, vzpostavljene na portalu AJPES, skladno z Navodilom za delo z aplikacijo eTurizem - Dnevno poročanje o gostih in prenočitvah, točka 6.

Dodatna pojasnila glede pregledovanja in izvedbe popravkov podatkov:

 • Podatke lahko pregledujete po vstopu v aplikacijo eTurizem / Dnevno poročanje o gostih / prek gumba »Iskanje in izvoz« v zgornji menijski vrstici, kjer je na voljo poseben iskalnik.
 • Vse veljavne zapise o gostih za posamezno leto dobite tako, da v iskalniku označite status »Veljavni« in izbiro potrdite z gumbom »Najdi«.
 • Izpiše se vam seznam že oddanih podatkov o gostih. V kolikor ti zapisi ne prikazujejo pravilnega stanja, lahko zapis o posameznem gostu popravite (ob omejitvi datuma prihoda, ki ne sme biti starejši od 182 dni) na dva načina:
  • V kolikor želite podatke popraviti v času do 32 dni po datumu odjave gosta, popravek izvedete prek funkcije »Uredi« v tabeli s prikazanimi oddanimi podatki o gostih.
  • V kolikor je od datuma odjave gosta minilo že več kot 32 dni in AJPES glede na zakonske določbe (osebne) podatke o gostih v svojih bazah izbriše (v tabeli s prikazanimi oddanimi podatki o gostih so vidne zvezdice (*)), lahko popravek izvedete le tako, da podatke o gostu ponovno vnesete prek aplikacije eTurizem / Dnevno poročanje o gostih / gumb »Vnos« v zgornji menijski vrstici, s tem da ob vnosu ne nadaljujete s prijavo pod naslednjo (tekočo) zaporedno številko prijave gosta, ampak polje »Zap. številka prijave gosta« ročno popravite na isto zaporedno številko kot ste gosta prijavili ob njegovem prihodu. Pri tem vam aplikacija javi dodatno opozorilo glede želene spremembe že oddanega podatka o prenočitvi gosta, ki ga potrdite z gumbom »Sprememba«. Nato popravite oz. vpišete vse zahtevane podatke, posebej preverite vpis v polje »Datum in ura odhoda oziroma predvidenega odhoda« in polje »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« ter podatke potrdite z gumbom »Oddaj«.

Poleg zgoraj navedenega ročnega vnosa podatkov prek spletne aplikacije eTurizem lahko popravke podatkov posredujete tudi s ponovno oddajo (pod isto zaporedno številko prijave gosta kot predhodno!) prek vašega internega programa neposredno v spletni servis AJPES, v ta namen se prosimo posvetujte s skrbnikom vašega programa.

Dodajamo pojasnilo, da AJPES vse oddane podatke o gostih in prenočitvah (vključno s popravki le-teh) posreduje končnim uporabnikom: Policiji za namen vodenja evidence gostov, občinam za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter Statističnemu uradu Republike Slovenije za statistične namene. Oddane podatke bo poleg občine prejela tudi Policija, ki lahko zaradi kršitve določbe tretjega odstavka 40. člena Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki pravi, da mora gostitelj ali od njega pooblaščena oseba podatke o gostih poročati v sistem eTurizem AJPES najpozneje v 12-ih urah po prihodu gosta oz. po njegovem odhodu, izvede obravnavo zaradi neupoštevanja zakonodaje ter izreče globo. V primeru ponovnega posredovanja podatkov vam predlagamo, da z razlogi, zaradi morebitne kontrole nad pravočasnostjo poročanja, seznanite krajevno pristojno policijsko postajo (predlagamo po e-pošti). Seznam policijskih postaj, z navedbo kontaktnih podatkov (naslov, e-pošta in telefon) se nahaja na povezavi.

Podrobnejša pojasnila povezana z izvajanjem nastanitvene dejavnosti ob prehodu v leto 2024 kot tudi pojasnila v zvezi z vodenjem in hrambo podatkov iz knjige gostov ter poročanjem podatkov v sistem eTurizem AJPES so vam na voljo na povezavi.

Po določbah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) mora gostitelj voditi knjigo gostov, za katero je med drugim v 1. točki sedmega odstavka 39. člena določeno, da mora vsebovati postavko »zaporedna številka prijave gosta«. Tudi ta podatek o gostu, poleg ostalih predpisanih, mora gostitelj iz drugega odstavka 40. člena ZPPreb-1 posredovati preko sistema eTurizem.

Policija pojasnjuje, da zapis postavke »zaporedna številka prijave gosta« ni posebej predpisan. Večina gostiteljev številči prijave gostov od številke 1 naprej (za posamezno leto), nekateri uporabljajo tudi zaporedje 0001, 0002, 0003 ali 1001, 1002, 1003 ipd. Za vse primere zapisov je pomembno, da si številčenje sledi v zaporedju na način zapisa +1 glede na predhodno številko prijave gosta.

Podajamo pojasnila o identifikacijskih in potnih listinah pridobljena s strani Policije:

Uradni identifikacijski (osebni) dokumenti omogočajo v postopkih pred uradnimi in drugimi organi izkazati istovetnosti oziroma identifikacijo posameznika. V Republiki Sloveniji ima status uradnega identifikacijskega dokumenta vsak dokument, ki vsebuje fotografijo imetnika in ga je izdal državni organ.

Najpogostejši uradni identifikacijski dokumenti so:

 • osebna izkaznica,
 • potni list,
 • obmejna prepustnica,
 • vozniško dovoljenje,
 • orožni list in
 • potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. 

Tujci morajo za vstop v Republiko Slovenijo izpolnjevati določene pogoje in listine. Gostitelji teh pogojev niso dolžni preverjati. Ne glede na to se gostitelje naproša, da obvestijo Policijo o kakršnikoli sumljivi okoliščini, ki bi terjala ukrepanje.

Tujec sme vstopiti v Republiko Slovenijo praviloma s potnim listom, izjemoma pa tudi le z osebno izkaznico. To sta najpogosteje tudi dokumenta, na podlagi katerega gostitelji opravijo vnos tujega gosta v sistem e-Turizem. V kolikor oseba pokaže npr. zgolj dovoljenje za prebivanje ene izmed držav članic EU (residence permit), je s tem dokumentom gostitelj ne more prijaviti, oseba pa je tudi kršila določbe Zakona o tujcih glede vstopa v Republiko Slovenijo. V tovrstnih primerih se od osebe zahteva potni list oz. drug identifikacijski dokument. V kolikor ga nima, Policija naproša, da o tem obvestite najbližjo policijsko postajo oz. 113, saj je taka oseba v Slovenijo vstopila v nasprotju z določbami navedenega zakona.

Posamezna podrobnejša pojasnila glede tujih listin in pogojev za vstop v Republiko Slovenijo so dosegljiva na naslednjih povezavah:

https://www.policija.si/delovna-podrocja/nadzor-drzavne-meje/pogoji-za-vstop-in-bivanje-tujcev

https://www.consilium.europa.eu/prado/sl/prado-start-page.html

https://www.consilium.europa.eu/prado/sl/prado-recognised-documents.html

Po mednarodnih pogodbah izdani dokumenti so lahko:

 • pomorska in brodarska knjižica,
 • obmejna prepustnica (izdana v Republiki Sloveniji ali Republiki Hrvaški),
 • potni list Združenih narodov,
 • konvencijski potni listi,
 • prepustnica Združenih narodov, ki se izda zaposlenim v Združenih narodih in v podrejenih agencijah, na podlagi Konvencije o privilegijih in imunitetah specializiranih služb, ki jo je sprejela Generalna skupščina združenih narodov 21. novembra 1947 v New Yorku,
 • prepustnica Evropske unije (EU),
 • prepustnica Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom),
 • izkaznica za legitimacijo, ki jo izda generalni sekretar Sveta Evrope,
 • dokumenti, izdani v skladu z odstavkom 2 člena III Sporazuma med pogodbenicami k Severnoatlantski pogodbi o statusu njihovih sil (vojaške osebne izkaznice, ki jih spremlja potni ukaz, potni nalog ali posamezni ali skupinski službeni nalog), kakor tudi dokumenti, izdani v okviru Partnerstva za mir.

 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti oz. poročevalci lahko iz aplikacije eTurizem sami pridobite podatek o npr. letnem ali mesečnem številu nočitev za posamezni nastanitveni obrat. Znotraj aplikacije eTurizem (iskalnik »Iskanje in izvoz«) podatke ustrezno filtrirajte (ob tem mora imeti postavka »Status« oznako »Veljavni«) in jih izvozite v program »Excel« ali v »tabelo HTML«, kjer nato iz podatkov »datum in ura prihoda« in »datum in ura odhoda« gosta izračunate število nočitev. Z izbiro gumba »Natisni« pa lahko podatke tudi natisnete.

Pomembno: Podatki o gostu se skladno z določbami Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) v bazah AJPES hranijo 32 dni po datumu odjave gosta, nato se anonimizirajo. Skladno s tem tudi iskalnik v aplikaciji eTurizem po preteku teh 32 dni kot rezultat iskanja ne prikazuje več podatkov o gostu (vidne so le *).

Več informacij v Navodilu za delo z aplikacijo eTurizem - Dnevno poročanje o gostih in prenočitvah, točka 7.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?