Na vsebino

Novinarska konferenca AJPES - Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2014

Novica

Novinarska konferenca AJPES: »Gospodarske družbe pomembno izboljšale rezultate poslovanja v letu 2014.«

AJPES je dne 13.5.2015 ob 12. uri v prostorih Centrale Ljubljana na Tržaški cesti 16 sklical novinarsko konferenco na kateri je bilo predstavljeno poslovanje družb in podjetnikov v letu 2014 s ključnim sporočilom, da so gospodarske družbe pomembno izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto. V nadaljevanju so povzete bistvene informacije, ki so bile predstavljene na konferenci.

Informacija o poslovanju gospodarskih družb v letu 2014

Za leto 2014 je AJPES do 31. marca 2015 predložilo podatke iz letnih poročil 63.590 gospodarskih družb, 4% več družb kakor za leto 2013, in 332 zadrug. Na podlagi teh podatkov je objavljena
 Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2014 (2463 kB)

Družbe so v letu 2014 ustvarile 79.449.022 tisoč evrov prihodkov (5 % več kakor v letu 2013) in 78.119.441 tisoč evrov odhodkov (4 % več kakor v letu 2013). Prihodke na domačem trgu so povečale za 3 %, prihodke na tujem trgu pa za 7 % (prihodke na trgu EU povečale za 12 % in na trgu izven EU zmanjšale za 7 %). K povečanju prihodkov na tujem trgu so največ prispevale družbe s področja predelovalnih dejavnosti in s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Družbe, ki so podatke predložile za leto 2014, so pomembno izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček, ki je bil za 138 % večji kot v letu 2013. Pri tem so družbe s pozitivnim poslovnim izidom povečale čisti dobiček za 544.139 tisoč evrov ali za 20 %, družbe z negativnim poslovnim izidom pa povečale čisto izgubo za 28.950 tisoč evrov ali za 1 %. Znesek čiste izgube v letu 2014 v višini 2.445.526 tisoč evrov je bil za 216.757 tisoč evrov manjši od zneska čiste izgube družb, ki so ga izkazale v letnih poročilih za leto 2013 (2.662.283 tisoč evrov), v katerih so bile zajete tudi izgube družb, nad katerimi je bil v letu 2014 uveden stečajni postopek in zato niso predložile letnih poročil za leto 2014.

Družbe, ki so poslovale v letu 2014, so imele za 18.240 ali 4 % več zaposlenih kot v predhodnem letu, in za 7.073 ali 1,7 % več zaposlenih kot družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2013.

 

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA
(zneski v tisoč EUR)

Letno poročilo za leto 2014

Letno poročilo za leto 2013

2014

2013*

2013**

2012

Število družb

63.590

63.590

61.312

61.312

- od tega: ustanovljenih pred letom poročanja

57.852

57.852

55.919

55.919

- od tega: ustanovljenih v letu poročanja

5.738

5.738

5.393

5.393

Število zaposlenih

432.906

414.666

425.833

421.522

Prihodki

79.449.022

75.734.002

77.181.800

77.320.429

Odhodki

78.119.441

74.988.231

76.643.428

76.419.069

Neto celotni dobiček

1.329.581

745.771

538.372

901.360

Čisti dobiček

3.332.895

2.788.756

2.831.496

2.584.157

Čista izguba

2.445.526

2.416.576

2.662.283

2.116.049

Neto čisti dobiček

887.369

372.180

169.212

468.10

Opombi:
*  Podatki za leto 2013 iz letnih poročil za leto 2014
 
**Podatki za leto 2013 iz letnih poročil za leto 2013


V letu 2014 je povprečna mesečna plača na zaposlenega znašala 1.490 evrov in bila nominalno kot realno višja kot v letu 2013. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 40.324 evrov in bila največja v zadnjih petih letih.

Čisti dobiček v znesku 3.332.895 tisoč evrov je v letu 2014 izkazalo 39.923 družb, to je 62,8 % vseh. Čisto izgubo v znesku 2.445.526 tisoč evrov je v letu 2014 izkazalo 20.818 družb, to je 32,7 % vseh družb, ki so imele 79.213 zaposlenih, kar je 18,3 % vseh zaposlenih. Neto čisti dobiček slovenskih gospodarskih družb je v letu 2014 tako znašal 887.369 tisoč evrov ali za 138 % več kot v letu 2013.

Na izboljšanje rezultatov poslovanja družb so v letu 2014 odločilno vplivale velike družbe, izboljšale pa so ga tudi srednje in majhne družbe. Edino mikro družbe so v primerjavi z letom 2013 povečale neto čisto izgubo, od 185.710 tisoč evrov v letu 2013 na 439.292 tisoč evrov v letu 2014.

Družbe so konec leta 2014 imele 90.023.410 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev (1 % manj kakor konec leta 2013), povečale so lastne in zmanjšale tuje vire financiranja. Med obveznostmi do virov sredstev so imele 37.711.669 tisoč evrov kapitala (2 % več kakor konec leta 2013), 20.984.902 tisoč evrov dolgoročnih obveznosti (3 % manj kakor konec leta 2013) in 27.475.932 tisoč evrov kratkoročnih obveznosti (6 % manj kakor konec leta 2013).

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2014

Za leto 2014 je AJPES do 31. marca 2015 predložilo podatke iz letnih poročil 67.500 samostojnih podjetnikov, 3 % manj kakor za leto 2013. Na podlagi teh podatkov je objavljena
 Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu 2014 (1351 kB)

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2014 ustanovljenih 13.659 podjetnikov, za 6 % manj kakor v letu 2013, prenehalo pa je 11.430 podjetnikov, kar je za 2 % manj kakor v predhodnem letu. Na manjše število predloženih letnih poročil so vplivali samostojni podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov. Teh je bilo v letu 2014 12.153, v letu 2013 pa 7.271.

Podjetniki, ki so poslovali v letu 2014, so v primerjavi z letom 2013 izboljšali rezultate poslovanja, enako družbe. Podjetniki so izkazali 366.446 tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka ali za 24 % več kakor v letu 2013. Pri tem so podjetniki s pozitivnim poslovnim izidom podjetnikov dohodek v znesku 421.383 tisoč evrov povečali za 75.586 tisoč evrov ali za 22 %, podjetniki z negativnim poslovnim izidom v znesku 54.937 tisoč evrov pa so ga povečali za 4.726 tisoč evrov ali za 9 %. Znesek podjetnikovega dohodka v letu 2014 je bil za 39.668 tisoč evrov ali za 10 % večji od zneska podjetnikovega dohodka, ki so ga podjetniki, izkazali v letnih poročilih za leto 2013. Znesek negativnega poslovnega izida v letu 2014 je bil za 7.098 tisoč evrov ali za 11 % manjši od tovrstnega podatka podjetnikov, izkazanega v letnih poročilih za leto 2013. Podjetniki, ki so poslovali v letu 2014, so imeli za 2.221 ali 6 % več zaposlenih kot v predhodnem letu, vendar je bilo število zaposlenih za 805 ali 2 % manjše od števila zaposlenih pri podjetnikih, ki so predložili letna poročila za leto 2013.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA
(zneski v tisoč EUR)

Letno poročilo za leto 2014

Letno poročilo za leto 2013

2014

2013*

2013**

2012

Število majhnih samostojnih podjetnikov

67.500

67.500

69.626

69.626

Število zaposlenih

41.632

39.411

42.437

41.993

Prihodki

4.854.578

4.417.185

4.764.369

4.491.491

Odhodki

4.488.132

4.121.599

4.444.689

4.235.961

Podjetnikov dohodek

421.383

345.797

381.715

318.054

Negativni poslovni izid

54.937

50.211

62.035

62.523

Neto podjetnikov dohodek

366.446

295.586

319.680

255.530

Opombi:
*Podatki za leto 2013 iz letnih poročil za leto 2014
**Podatki za leto 2013 iz letnih poročil za leto 2013
 

Poslovanje družb, zadrug in podjetnikov po statističnih regijah
Podrobnejše informacije po statističnih regijah bodo objavljene v kratkem na spletnih straneh:
 Informacije iz letnih poročil > Gospodarske družbe in zadruge
 Informacije iz letnih poročil > Samostojni podjetniki


Za gradivo, predstavljeno na novinarski konferenci, glej Dogodki in predstavitve.VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?