Na vsebino

Podatki o izplačanih plačah v javnem sektorju za junij 2013 in primerjava s preteklimi obdobji

Novica

Podatki o izplačanih plačah v javnem sektorju za junij 2013 in primerjava s preteklimi obdobji


AJPES zbira podatke o izplačanih plačah pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji na osnovi določil Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (Uradni list RS, štev. 93/2007). Pravne osebe, tako javnega kot zasebnega sektorja, podatke sporočajo AJPES na obrazcu 1-ZAP/M v okviru raziskovanja »Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah«, ki ga AJPES izvaja skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije za namen statističnih raziskovanj. V obrazcu 1-ZAP/M so posebej navedeni podatki za redna izplačila plač, izredna izplačila in zaostala izplačila. Podrobnejša pojasnila vsebine podatkov v obrazcu so določena z navedenim navodilom.

Tretja točka 2. člena navodila določa: »Zaposlene osebe so vse osebe, ki imajo s pravno osebo sklenjene pogodbe o zaposlitvi in prejemajo plačo, in sicer ne glede na to, ali so v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas, s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa. Med zaposlene osebe se ne štejejo osebe, ki delajo na podlagi podjemnih, avtorskih ali podobnih pogodb, osebe, vključene v programe javnih del in napoteni (detaširani) delavci.«
Ob tem poudarjamo, da podatki prikazujejo število zaposlenih na podlagi opravljenih ur, kar pomeni, da ne vključujejo zaposlenih oseb, ki so bile odsotne z dela zaradi bolniškega dopusta nad 30 dni ali zaradi porodniškega dopusta (ki niso v breme delodajalca). Podatki o številu zaposlenih so preračunani iz števila delovnih ur in ne odražajo dejanskega števila zaposlenih oseb v javnem sektorju.

Četrta točka 2. člena navodila določa: »Bruto plače so plače, izplačane zaposlenim za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa in za nadure ter nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca«.

Podatki o izplačanih bruto plačah pri posamezni pravni osebi javnega sektorja po mesecih za celotno obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni na spletnem portalu AJPES na strani Plače v javnem sektorju > Arhiv poročil.

Spodnja preglednica prikazuje podatke o izplačanih bruto plačah v javnem sektorju za mesec junij 2013 v primerjavi s preteklimi obdobji:

 

 

Obdobje

Število zaposlenih in gibanje bruto plač v javnem sektorju

Število zaposlenih

Masa izplačanih
bruto plač

Povprečna izplačana
bruto plača

Število
(iz delovnih ur)

Indeks*

Razlika**

Znesek
v EUR

Indeks*

Razlika v EUR**

Znesek
v EUR

Indeks*

Razlika
v EUR**

Junij 2013

158.778

 

 

275.307.801

 

 

1.734

 

 

Maj 2013

158.792

100,0

-14

279.235.775

98,6

-3.927.974

1.759

98,6

-25

Junij 2012

161.816

98,1

-3.038

287.073.900

95,9

-11.766.099

1.774

97,7

-40

Maj 2012

161.826

98,1

-3.048

296.082.477

93,0

-20.774.676

1.830

94,8

-96

povprečje 2012
(jan.–dec.)

160.565

98,9

-1.787

286.899.739

96,0

-11.591.938

1.787

97,0

-53

povprečje 2011
(jan.–dec.)

159.735

99,4

-957

291.829.062

94,3

-16.521.261

1.827

94,9

-93

povprečje 2010
(jan.–dec.)

158.588

100,1

190

289.581.924

95,1

-14.274.123

1.826

95,0

-92


*Indeks je izračunan iz podatka za junij 2013 glede na podatek v preteklih obdobjih.
**Razlika je izračunana iz podatka za junij 2013 glede na podatek v preteklih obdobjih.

 

 

 

 

Zaposleni pri pravnih osebah javnega sektorja

Iz podatkov o izplačanih bruto plačah pri pravnih osebah javnega sektorja za mesec junij 2013 izhaja, da se je število zaposlenih (iz delovnih ur) v primerjavi s preteklim mesecem zmanjšalo za 14 zaposlenih. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta se je število zaposlenih (iz delovnih ur) zmanjšalo za 3.038 zaposlenih, kar pomeni zmanjšanje za 1,9 %, medtem ko se je v primerjavi z majem 2012 število zaposlenih (iz delovnih ur) zmanjšalo za 3.048 oziroma za slaba 2 %.

V mesecu maju 2013 je glede na april 2013 izkazano povečanje število zaposlenih (iz delovnih ur) za 865 zaposlenih, vendar pa je večji del izkazanega povečanja (447 zaposlenih na podlagi delovnih ur) posledica spremembe oziroma popravka poročanja največjega javnega zavoda iz področja zdravstva in socialnega varstva.

V povprečju je bilo v letu 2012 vsak mesec zaposlenih 160.565 uslužbencev (iz delovnih ur), kar je za 830 zaposlenih več od povprečja leta 2011. Število zaposlenih v javnem sektorju je bilo v mesecu juniju 2013 v primerjavi s povprečnim številom zaposlenih v javnem sektorju v letu 2012 nižje za 1,1 % oz. za 0,6 % nižje od povprečja leta 2011 in v primerjavi s povprečnim številom zaposlenih v letu 2010 višje za 0,1 %.

Število zaposlenih v javnem sektorju po delovnih urah se je od junija 2012 (po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF) do junija 2013 zmanjšalo za 3.038 uslužbencev oz. za 1,9 % in je na ravni števila zaposlenih meseca maja 2010 (158.690 zaposlenih).

 

 

 

Povprečna izplačana bruto plača

Povprečna izplačana bruto plača za junij 2013 je v javnem sektorju znašala 1.734 evrov in je bila v primerjavi z majem 2013 nižja za 25 evrov oz. 1,4 %, v primerjavi z junijem 2012 je bila nižja za 40 evrov oz. 2,3 %, glede na maj 2012 (mesec pred uveljavitvijo ZUJF) pa se je povprečna plača znižala za 96 evrov, kar predstavlja 5,2 % znižanje. V letu 2013 se nadaljuje trend padanja povprečne plače v javnem sektorju, dosežen z reformo plačnega sistema. Z avgustom 2008 je bil v javnem sektorju uveljavljen nov plačni sistem, ki je pomenil povišanje povprečne plače v javnem sektorju za 118 evrov glede na julij 2008 (1.668 evrov v juliju 2008 in 1.786 evrov v avgustu 2008). Povprečna plača v javnem sektorju za junij 2013 v višini 1.734 evrov je za 66 evrov ali 4 % višja kot v juliju 2008 (to je pred reformo plačnega sistema). 

 

Masa izplačanih bruto plač

Masa izplačanih bruto plač za mesec junij 2013 se je v primerjavi z majem 2013 znižala za slabe 4 milijone evrov (3.927.974 evrov), oziroma za 1,4 %. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta se je masa izplačanih plač znižala za 11.766.099 evrov oz. 4,1 %, medtem ko je bilo število zaposlenih v istem obdobju manjše za 1,9 %. V primerjavi z mesecem majem 2012 se je masa izplačanih plač znižala za 20.774.676 evrov oziroma 7 % in je primerljiva s skupnim zneskom izplačanih plač za avgust 2008, ko je masa plač znašala 274.790.151 evrov. V celem letu 2012 je bila masa izplačanih plač za 59,2 milijona evrov manjša kot v letu 2011, v letu 2011 pa za 27 milijonov evrov večja kot v letu 2010.
 

Informacije o plačah in zaposlenih iz informacijskega sistema ISPAP

Pravne osebe javnega sektorja, za katere veljajo določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), vsak mesec predložijo prek AJPES tudi podatke o izplačanih plačah v informacijski sistem ISPAP, vzpostavljen po uveljavitvi ZSPJS, prek katerega se ministrstvu, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju, zagotavljajo podrobni podatki o izplačanih bruto plačah in o zaposlenih, ki so prejeli plačo. AJPES teh podatkov ne objavlja, saj za to nima pooblastil v veljavnih predpisih. Podatke uporablja ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, za pripravo analiz v skladu z 39. členom ZSPJS. Javnosti so podatki ISPAP dostopni na spletni strani e-uprave.
 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?