Na vsebino

Vabilo k posredovanju informativne ponudbe za storitev svetovanja in usmerjanja pri projektu neprekinjenega poslovanja

Novica

Vabilo k posredovanju informativne ponudbe za storitev svetovanja in usmerjanja pri projektu neprekinjenega poslovanja


Spoštovani!

V AJPES želimo čim prej zagotoviti neprekinjeno poslovanje skladno z mednarodno priznanimi standardi (BS 25999 oziroma ISO 22301:2012) in dobrimi praksami. Za izvedbo tega projekta potrebujemo dodatno strokovno pomoč in usmeritve s strani strokovnjakov s tega področja.

Zbiranje ponudb za storitve svetovanja in usmerjanja pri projektu neprekinjenega poslovanja bo AJPES izvedel v dveh fazah:
AJPES je leta 2011 pridobil certifikat ISO 9001:2008. V letu 2012 načrtuje vzpostavitev rezervnega centra na že izbrani oddaljeni lokaciji. V letu 2012 želi hkrati pričeti z vzpostavitvijo projekta za celovito ureditev neprekinjenega poslovanja, to je oceniti in analizirati tveganja, analizirati njihov vpliv na poslovanje in pričeti z aktivnostmi za pripravo strategije in načrtov neprekinjenega poslovanja. Cilj projekta je z lastnimi dejavniki vzpostaviti neprekinjeno poslovanje, vključno z rezervnim centrom na oddaljeni lokaciji.

1. Predmet informativnega povpraševanja
AJPES od ponudnika pričakuje storitev aktivnega izobraževanja in usmerjanja projektne skupine AJPES v aktivnostih za izvedbo projekta neprekinjenega poslovanja skladno z mednarodno priznanimi standardi in dobrimi praksami.

Ponudnik bo svetovanje in usmerjanje (z izobraževanjem) nudil pri izvedbi naslednjih faz projekta neprekinjenega poslovanja:

I. OCENA IN ANALIZA TVEGANJ Z ANALIZO VPLIVOV NA POSLOVANJE
a) Izbira metodologije za ocenjevanje tveganj
b) Izdelava kataloga tveganj z analizo njihovih vplivov na poslovanje za 10 ključnih procesov pri 4 lastnikih procesov

II. PRIPRAVA STRATEGIJE NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

III. PRIPRAVA NAČRTOV NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

IV. TESTIRANJE NAČRTOV NEPREKINJENEGA POSLOVANJA IN PRVA VAJA


2. Načrtovani začetek projekta
Pričetek dela na projektu je načrtovan 1.12.2012. Datum zaključka projekta bo načrtovan naknadno, skladno z ocenjenim trajanjem posamezne faze projekta.

3. Opredelitev aktivnosti in cene
Ponudnik naj informativno ponudbo oblikuje tako, da ta vsebuje:
4. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Ponudnik mora imeti za izvedbo storitve na razpolago vsaj 2 strokovnjaka s področja informacijske varnosti ali revizije informacijskih sistemov z mednarodno priznanim nazivom (CISA, CISM…).

Ponudnik mora navesti vsaj 2 organizaciji iz javnega ali finančnega sektorja, pri katerih je v zadnjih 5 letih pripravil načrte neprekinjenega poslovanja ali svetoval pri njihovi pripravi.

5. Rok za predložitev informativne ponudbe
Vašo ponudbo pričakujemo do 23.11.2012 na e-naslov j`ahmds?`iodr-rh.

6. Veljavnost ponudb
Ponudnik mora v ponudbi navesti čas veljavnosti ponudbe. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 30 dni.

7. Merila za izbiro
AJPES bo merila za izbiro ponudnika opredelil v morebitni drugi fazi izvedbe postopka.

8. Plačilni pogoji
AJPES bo storitve, po katerih povprašuje, plačeval po izstavitvi računa, najkasneje v 30 dneh.

9. Osnutek pogodbe
Ponudnik lahko ponudbi neobvezno priloži tudi predlog pogodbe storitev svetovanja in usmerjanja pri projektu neprekinjenega poslovanja, ki naj vključuje vse vsebinske in komercialne elemente ponudbe.

Osnutek pogodbe za nakup oziroma najem mora vsebovati protikorupcijsko klavzulo z naslednjo vsebino:

»Pogodba, glede katere kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku AJPES obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, ki AJPES lahko povzroči premoženjsko škodo ali predstavniku ali posredniku ali drugi pogodbeni stranki, njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku omogoča pridobitev neupravičene koristi, je nična.

AJPES, ki je kot naročnik sklenil pogodbo, mora na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila drugih organov ali komisije, glede njihovega domnevnega nastanka, pričeti s postopkom za ugotavljanje ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ustreznimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.«

Predložitev pogodbe ni pogoj za sodelovanje v morebitnem nadaljnjem postopku.

10. Stroški priprave ponudb
Stroški priprave ponudb, izvedbe morebitnih vsebinskih sestankov in ostalih aktivnosti, povezanih s pripravo ponudb, bremenijo ponudnike.

11. Kontaktni podatki
Ponudnik mora v ponudbi navesti glavne podatke o ponudniku (naziv, naslov, ID številka za DDV, naziv in funkcija pooblaščene osebe za podpis pogodbe ipd.) ter kontaktne podatke o osebah, ki bodo zadolžene za podajanje informacij in komuniciranje z AJPES.

Če za izdelavo informativne ponudbe potrebujete dodatne informacije od AJPES, to sporočite na e-naslov  ali na telefon 01 4774 188.

12. Zaustavitev postopka
Postopek informativnega zbiranja ponudb za AJPES ni zavezujoč, tako da ni dolžan izbrati nobene izmed prejetih ponudb ter ni zavezan skleniti pogodbe za storitve svetovanja in usmerjanja pri projektu neprekinjenega poslovanja. Morebitne stroške, ki bi jih imeli ponudniki zaradi prekinitve ali zaustavitve postopka, nosijo ponudniki sami.

V pričakovanju vaše ponudbe, ki jo bomo proučili v najkrajšem možnem roku, vas lepo pozdravljamo!


mag. Romana Logar, direktorica

V Ljubljani, 14.11.2012

VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?