Navodila za delo z aplikacijo OOPS

Oddaja objav poslovnih subjektov

OOPS je spletna aplikacija na portalu AJPES, ki gospodarskim družbam omogoča vlaganje zahtev za objavo podatkov in sporočil na spletni strani AJPES za objave po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), in sicer:

  • objave informacij v zvezi s skupščino družb,
  • objave v postopkih zaradi statusnega preoblikovanja družbe, 
  • objave v postopkih rednih likvidacij,
  • druge objave družb, ki jih določa ZGD-1,
  • objave podatkov ali sporočila družbe, za katere akt o ustanovitvi družbe določa, da jih je treba objaviti,
  • druge objave, ki jih določa ZGD-1.

Zahtevo za objavo lahko vloži zakoniti zastopnik družbe ali od njega pooblaščena oseba, ki:

  • ima dostop do interneta in nameščen eden od podprtih brskalnikov,
  • ima v svojih uporabniških nastavitvah portala AJPES na povezavi »Moja stran« v svojem profilu (v meniju Pooblastila → Moja digitalna potrdila) dodano vsaj eno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, 
  • je prijavljena na spletni portal AJPES s svojim uporabniškim imenom in geslom.

Pooblaščenec potrebuje tudi v sistemu ePooblastil AJPES pripravljeno in aktivirano pooblastilo za oddajo zahtev za objavo sporočil po ZGD-1 oziroma generalno pooblastilo.

Po kliku na gumb [Vnos nove zahteve] ali meni Vnos zahteve za objavo vlagatelj vpiše podatke o zahtevi. Vlagatelj vpiše oziroma izbere iz spustnega seznama en identifikacijski podatek o družbi (firma, matična številka ali davčna številka), ostala dva pa aplikacija vpiše samodejno. Vlagatelj nato iz spustnega seznama izbere vrsto objave ter z izbiro gumba [Dodaj datoteko] priloži dokument za objavo. Pred oddajo zahteve za objavo lahko vlagatelj priloženo datoteko pregleda, jo odstrani in priloži drugo datoteko.

Dokument za objavo mora biti v pdf ali tif (tiff) obliki, ki ne sme presegati velikost 10 MB. Pri pretvorbi dokumenta v elektronsko obliko (skeniranje) se praviloma uporabi izbor sivinske tehnike in resolucije 200 ali 300 dpi.

V polje »Poljubna oznaka zahteve« vlagatelj lahko, če želi (npr. zaradi lažjega razločevanja zahtev za objavo), vnese poljubno besedilo.
Kontaktni podatki so namenjeni obveščanju vlagatelja o stanju zahteve za objavo in so obvezni, zato morajo biti izpolnjena vsa polja. Kontaktne podatke, ki jih aplikacija samodejno vpiše, lahko vlagatelj spremeni.

Po vnosu podatkov o zahtevi za objavo vlagatelj izbere gumb [Oddaj].

Vlagatelj lahko že oddano zahtevo za objavo prekliče (umakne) dokler zahteva za objavo še ni objavljena, kar stori z izbiro gumba [Umakni zahtevo]. Preklicane oziroma umaknjene zahteve ni mogoče ponovno oddati.

Stanja zahtev za objavo lahko vlagatelj spremlja v dveh menijih, in sicer v meniju Nerešene zahteve za objavo ter Rešene zahteve za objavo. Pregled posamezne zahteve je omogočen z izbiro povezave Odpri.

Med nerešenimi zahtevami za objavo se prikazujejo zahteve, ki jih je vlagatelj oddal, pa jih AJPES še ni pregledal ter zahteve, za katere je AJPES zahteval popravek.

Pri zahtevah, pri katerih je bil zahtevan popravek, je razlog zahtevanega popravka naveden na zahtevi, vlagatelj pa ima možnost zahtevo popraviti ali jo umakniti. Popravek zahteve se opravi na enak način kot oddaja zahteve ter ponovno odda z izbiro gumba [Oddaj].

Med rešenimi zahtevami za objavo se prikazujejo zahteve, na podlagi katerih je AJPES izvedel objavo ali odločil, da objave ne izvede (zavrnil objavo) ter umaknjene zahteve. Vlagatelj rešenih zahtev ne more več popravljati.

Vlagatelj prejme na elektronski naslov, ki ga je navedel v zahtevi za objavo, sporočilo o opravljeni objavi, o zahtevanem popravku zahteve ali zavrnitvi zahteve.