Na vsebino

eS.BON - Pojasnila podatkov in kazalnikov

SREDSTVA so v denarni merski enoti izražene stvari, pravice in denar, s katerimi premoženjskopravno razpolaga gospodarska družba. Gledano s finančnega zornega kota so sredstva povezana z naložbenjem gospodarske družbe.

KAPITAL izraža lastniško financiranje gospodarske družbe in obveznost gospodarske družbe do lastnikov. V plačilo zapade le, če gospodarska družba preneha delovati ali če se sprejme sklep o dekapitalizaciji gospodarske družbe zaradi zmanjšanja njenega delovanja. Čista izguba zmanjšuje kapital, čisti dobiček pa ga povečuje.
 

PRIHODKI se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Predstavljajo povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju. Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

DODANA VREDNOST
dodana vrednost= kosmati donos iz poslovanja – stroški blaga, materiala in storitev – drugi odhodki iz poslovanja

Je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti ter uspeha. Vsebinsko pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki jo je gospodarska družba ustvarila v enem letu. Negativno dodano vrednost imenujemo izguba na substanci.
 

ČISTI DOBIČEK je pozitivni rezultat razlike med vsemi prihodki ter vsemi odhodki v poslovnem letu, zmanjšana za davek iz dobička in za druge davke.

ČISTA IZGUBA je negativni rezultat razlike med vsemi prihodki ter vsemi odhodki v poslovnem letu, zmanjšana za davek iz dobička in za druge davke.
 

CELOTNA GOSPODARNOST

celotna gospodarnost   prihodki
 =  _______________________________________
  odhodki
Kazalnik najbolj nazorno odraža razkorak med doseženimi prihodki in prikazanimi odhodki. Gospodarska družba je poslovno uspešnejša, če je vrednost kazalnika večja od 1, pod pogojem, da hkrati izkazuje čisti dobiček. Pri presoji tega kazalnika je potrebno še upoštevati kritje morebitne izgube iz preteklih let.

DONOSNOST KAPITALA 
 

dodana vrednost ali izguba na substanci na povprečni kapital   kosmati donos iz poslovanja - stroški blaga,materiala in storitev
– drugi odhodki iz poslovanja
 =  __________________________________________________
  povprečni kapital


Donosnost kapitala je eden najpomembnejših in najpogosteje uporabljanih kazalnikov pri presojanju uspešnosti upravljanja s premoženjem gospodarske družbe. Kazalnik pove, koliko dodane vrednosti oz. izgube na substanci je gospodarska družba ustvarila na denarno enoto vloženega kapitala. Vrednost kazalnika je negativna, v kolikor ima gospodarska družba izgubo na substanci.
 

PRODUKTIVNOST

dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenca (v EUR)   kosmati donos iz poslovanja - stroški blaga, materiala in storitev
- drugi odhodki iz poslovanja
 =  __________________________________________________  
  povprečno število zaposlencev

Kazalnik dodane vrednosti na zaposlenca izkazuje, kolikšna je povprečna novo ustvarjena vrednost na zaposlenca. Večja vrednost kazalnika družbe, ob izkazovanju čistega dobička, pomeni večjo kakovost poslovnih učinkov (proizvodov in storitev) ter tako uspešnejšo gospodarsko družbo.
 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?