Na vsebino

AJPES objavlja podatke in listine v postopkih stečaja, prisilne poravnave, prisilne likvidacije in izbrisa brez likvidacije

Novica

Od 1. 10. 2008 dalje se v celoti začnejo uporabljati določbe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; v nadaljevanju ZFPPIPP), ki je prinesel pomembne novosti na tem področju. Z uveljavitvijo tega zakona sta prenehala veljati Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in Zakon o finančnem poslovanju podjetij ter nekateri drugi predpisi.

Vrste postopkov, ki jih ureja ZFPPIPP: 


Na kratko predstavljamo določbe ZFPPIPP, ki urejajo dva sklopa objav na spletnem portalu AJPES, in sicer iz naslova: 

in Objave v postopkih zaradi insolventnosti


Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju, ali če postane dolžnik dolgoročno plačilno nesposoben.

ZFPPIPP v 122. členu določa obveznost objavljanja vseh pomembnih procesnih dejanj v postopkih zaradi insolventnosti (prisilna poravnava, stečaj) na spletnem portalu AJPES.

Objavljeni in prosto dostopni so: 


Velja neizpodbojna domneva, da se je stranka postopka zaradi insolventnosti ali druga oseba seznanila z vsebino sodne odločbe, vloge druge stranke v tem postopku ali drugega pravnega dejanja s potekom osmih dni po objavi tega pravnega dejanja.

V podatke in listine v postopkih zaradi insolventosti je moč vpogledati z uporabo spletne aplikacije eObjave v postopkih zaradi insolventnosti.


Izbris iz sodnega registra brez likvidacije
 

ZFPPIPP v sedmem poglavju ureja izbris iz sodnega registra brez likvidacije, in sicer:

1. poglavje o izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije se praviloma uporablja za vse pravne osebe, ki so subjekt vpisa v sodni register. To poglavje se ne uporablja, če je bil nad pravno osebo začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije, ali če zakon za posamezno pravnoorganizacijsko obliko določa, da se ne more izbrisati iz sodnega registra brez likvidacije;


2. razlog za izbris iz sodnega registra brez likvidacije je, da je pravna oseba prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti, pri čemer so določene naslednje izpodbojne domneve o obstoju izbrisnega razloga: 
 


3. podrobno je določen postopek izbrisa (sodišče lahko odloči o začetku postopka izbrisa tudi na predlog upravičenega predlagatelja – osebe, ki je lastnik objekta na naslovu, ki je v sodni register vpisan kot poslovni naslov pravne osebe) in pravne posledice izbrisa (vključno z morebitno najdenim premoženjem izbrisane pravne osebe).

Za postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije se uporabljajo pravila postopka vpisa v sodni register, določena z Zakonom o sodnem registru, če ni v ZFPPIPP drugače določeno. Sklepi, ki jih sodišče izda v postopku izbrisa, se objavijo na spletnih straneh AJPES. Nihče se ne more sklicevati na to, da od dneva, ko je bil vpis posameznega podatka v sodni register ali predložitev listine sodnemu registru objavljena na teh spletnih straneh, ni poznal tega podatka in vsebine listin, na katerih temelji vpis tega podatka, ali vsebine listine, ki je bila predložena sodnemu registru, če zakon ne določa drugače. Vsakomur je omogočen brezplačen vpogled v objavljene podatke in listine.

V podatke in listine v postopkih izbrisa po ZFPPIPP je moč vpogledati z uporabo spletne aplikacije eObjave v postopkih vpisov v sodni register.
 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?