PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

Katalog informacij javnega značaja

1. O AJPES

Katalog informacij javnega značaja v AJPES vsebuje osnovne podatke o AJPES, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih zagotavlja AJPES, podatke o načinu dostopa do informacij javnega značaja ter podatke o najpogosteje zahtevanih informacijah javnega značaja v AJPES.

Polno ime AJPES: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Sedež: Tržaška cesta 16, Ljubljana 
Direktorica AJPES: mag. Mojca Kunšek
Namestnica direktorice AJPES Staša Urbančič
Predsednik Sveta AJPES: mag. Vesna Zupančič Klarič
Davčna številka: SI14717468
Matična številka: 1732803000
Podračun pri UJP: 0110 0600 0000 314
SWIFT CODE: BSLJSI2X
IBAN SI56 0110 0600 0000 314
Podračun za sodno takso (povprečnine):  0110 0845 0079 955 
Podračun za denarne kazni za prekrške - globe:  0110 0845 0079 858 
Podračun za upravne takse 0110 0845 0167 255
E-naslov: fo?`iodr-rh  - glavna pisarna
hmen?`iodr-rh - informacije za uporabnike
ycdmj`-j`ichy?`iodr-rh - vaša mnenja, pripombe in predlogi v zvezi s storitvami AJPES
Telefon: (01) 4774 100
Faks: (01) 4259 770

Prva objava kataloga na spletnem portalu AJPES: 8.12.2004

Zadnja sprememba kataloga: 30.4.2019

Katalog informacij javnega značaja je mogoče pridobiti tudi v tiskani obliki v vseh organizacijskih enotah AJPES.

2. Splošni podatki o informacijah javnega značaja, s katerimi AJPES razpolaga

AJPES je pravna oseba javnega prava, ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi AJPES (Uradni list RS, št. 53/2002, 87/2002, 16/2007). Ustanovitelj AJPES je Republika Slovenija.

 Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Register predpisov RS)

 Sklep o ustanovitvi AJPES (neuradno prečiščeno besedilo)            

 

 

Organigram in podatki o AJPES

   

 Notranja organizacija, vodenje in organigram AJPES 
 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

b

Področje delovanja AJPES

    AJPES izvaja naslednje vrste javnih storitev:
    1. registracija poslovnih subjektov (glej tudi Registriram), vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih registrov (glej tudi Registri), uradne objave na spletnem portalu AJPES (glej tudi Uradne objave);
    2. zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih in drugih poročil (glej tudi Letna in druga poročila),
    3. statistična raziskovanja in zbiranje podatkov (glej tudi Statistike).
     

Za seznam objavljenih podatkov in poročil in aplikacij za vpogled v podatke glej Poročila in načrt objav.

   
AJPES kot gospodarsko (tržno) dejavnost izvaja večstranski pobot medsebojnih obveznosti in opravlja bonitetne storitve (glej tudi Bonitetne storitve).
 

c

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

     
Ime in priimek: Valerija Ažman, univ. dipl. ekon.
Enota AJPES: Centrala, Ljubljana, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 4774 100, 01 4774 148 
E-naslov: u`kdqhi`-`yl`m?`iodr-rh
 

d

Seznam zakonov podzakonskih aktov v državi in predpisov EU

   

Besedila zakonov in  podzakonskih aktov ter zakonodaja Evropske unije

 Pravno - informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

 Uradni list na spletu

 Državni zbor Republike Slovenije

 Evropski register predpisov

 

e

Seznam predlogov predpisov

   
AJPES trenutno v javni razpravi nima nobenega predloga predpisov.
 

f

Seznam strateških in programskih dokumentov AJPES

   

Zadnji dokumenti

       Letno poročilo AJPES za leto 2018
       Program dela AJPES za leto 2019
       Finančni načrt AJPES za leto 2019
 

g

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

   

Poslovni register Slovenije je za samostojne podjetnike posameznike in sobodajalce primarni register. AJPES v zvezi z vpisom samostojnih podjetnikov posameznikov odloča skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o Poslovnem registru Slovenije, v zvezi z vpisom sobodajalcev pa skladno z določbami Zakona o gostinstvu. Za vprašanja, ki jih ta zakonodaja ne ureja, je določena subsidiarna uporaba določb Zakona o splošnem upravnem postopku. 

Na podlagi 148. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih AJPES odloča o zahtevi za pridobitev podatkov iz registra transakcijskih računov, na podlagi 13. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno pa odloča o izbrisih iz Seznama posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo; postopke izvaja skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku.

S 1.1.2005 je AJPES postal prekrškovni organ. Na podlagi 71. a člena Zakona o plačilnem prometu AJPES vodi in odloča v postopkih o prekrških, storjenih z opustitvijo predložitve letnih poročil oziroma drugih poročil in podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o društvih, Zakonu o računovodstvu in drugih zakonih oziroma predpisih, ki določajo AJPES kot prekrškovni organ. Pri vodenju in odločanju v postopkih o prekrških AJPES ravna skladno z Zakonom o prekrških, ki za nekatera vprašanja predvideva smiselno uporabo določb Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

h

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

       Poslovni register Slovenije 
       Evidenca digitalnih potrdil
       Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
       Register transakcijskih računov
       Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije
       Register protestiranih menic
       Vpisnik prostovoljskih organizacij in poročila o prostovoljstvu
       Register zavezancev za informacije javnega značaja
       Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo
       Register dejanskih lastnikov
       Register nastanitvenih obratov
       Letna poročila poslovnih subjektov
       Poročila o financiranju volilnih in referendumskih kampanj
 

i

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

   

 

Podatki o javnih naročilih AJPES so na voljo na sedežu AJPES in na spletni strani AJPES
 Javna naročila AJPES.
 
   

 

Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES - zadnje poročilo
 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2017 

Vaše pripombe in predloge tekom celega leta zbira pooblaščenka Sveta AJPES za obravnavo
pripomb in predlogov uporabnikov storitev AJPES Zdenka Kajdiž (ycdmj`-j`ichy?`iodr-rh).

Tarife in ceniki - glej Cenik storitev AJPES.

Pomembnejši zakoni, v katerih izvajanje je AJPES aktivno vključen

Pri opravljanju svojih javnih storitev je AJPES aktivo vključen v izvajanje številnih predpisov in pri tem sodeluje s številnimi resorno pristojnimi ministrstvi (z zakoni povezani podzakonski predpisi so podrobneje navedeni pri posameznih storitvah):

Energetski zakon (EZ-1) (Register predpisov RS)
Stvarnopravni zakonik (SPZ) (Register predpisov RS)
Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1) (Register predpisov RS)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (Register predpisov RS)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Register predpisov RS)
Zakon o društvih (ZDru-1) (Register predpisov RS)
Zakon o državni statistiki (ZDSta) (Register predpisov RS)
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Register predpisov RS)
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Register predpisov RS)
Zakon o gostinstvu (ZGos) (Register predpisov RS)
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (Register predpisov RS)
Zakon o javnih financah (ZJF) (Register predpisov RS)
Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) (Register predpisov RS)
Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) (Register predpisov RS)
Zakon o političnih strankah (ZPolS) (Register predpisov RS)
Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) (Register predpisov RS)
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) (Register predpisov RS)
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) (Register predpisov RS)
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) (Register predpisov RS)
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) (Register predpisov RS)
Zakon o prostovoljstvu (ZProst) (Register predpisov RS)
Zakon o računovodstvu (ZR) (Register predpisov RS)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Register predpisov RS)
Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) (Register predpisov RS)
Zakon o sodnem registru (ZSReg) (Register predpisov RS)
Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Register predpisov RS)
Zakon o zadrugah (ZZad) (Register predpisov RS)

 

Našteti zakoni in pripadajoči podzakonski akti so podlaga za izvajanje glavnih storitev AJPES:

Zap. št.

Naloga

Zakon

1

Opravljanje nalog točk VEM

ZPRS-1

2

Vodenje Poslovnega registra Slovenije 

ZGD-1, ZPRS-1, ZSReg, ZFPPIPP, ZSocP, ZKUASP

Upravljanje informacijskega sistema sodnega registra 

Integracija z e-VEM sistemom (MJU)

eObjave podatkov in dokumentov

Zbiranje in javna objava letnih poročil družb in podjetnikov (in prekrškovni postopki ob opustitvi predložitve)

3

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

ZIZ, ZDavP-2, SPZ

4

Register transakcijskih računov

ZPlaSS

5

Zbiranje podatkov za izdelavo premoženjskih bilanc države in občin

ZR, ZJF, ZPolS

Zbiranje in javna objava letnih poročil proračunskih uporabnikov ter zbiranje in zagotavljanje javnosti letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (in prekrškovni postopki ob opustitvi predložitve)

Zbiranje in javna objava letnih poročil društev (in prekrškovni postopki ob opustitvi predložitve)

ZDru-1

Zbiranje in javna objava letnih poročil zadrug (in prekrškovni postopki ob opustitvi predložitve)

ZZad

Zbiranje in objava poročil o volilnih in referendumskih kampanjah

ZVRK

6

Zbiranje podatkov o plačah in številu zaposlenih v javnem sektorju

ZSPJS

7

Zbiranje podatkov za statistična raziskovanja 

ZDSta, ZPlaSS

8 Poročanje o gostih in prenočitvah ZPPreb-1

9

Register menic, protestiranih zaradi neplačila

ZPreZP-1

Register zavezancev za informacije javnega značaja

ZDIJZ

Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, Zbiranje in javna objava poročil o prostovoljstvu

ZProst

Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo

ZPDZC-1

Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije

EZ-1

Register dejanskih lastnikov ZPPDFT-1
Register nastanitvenih obratov ZGos

Interni akti, objavljeni na spletnem portalu AJPES

Poslovnik o delu Sveta AJPES 
Splošni pogoji uporabe spletnega portala AJPES
Splošna pravila sistema večstranskega pobota
Pogoji uporabe in prodaje podatkov Evropskega poslovnega registra za končne uporabnike
Splošni pogoji plačevanja storitev AJPES
Pogoji uporabe storitev eLEI
Interni akti za izvajanje bonitetne dejavnosti 

Ceniki storitev so pojasnjeni na strani Cenik storitev AJPES.

 

Seznam drugih pomembnejših internih aktov AJPES

Interni akt

Številka

Datum

Opomba

Klasifikacijski načrt z roki hranjenja

020-50/2015-10

1.3.2017

 

Krovna politika informacijske varnosti v Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

007-33/2016

5.7.2016

 

Načrt integritete AJPES

010-10/2014-10

2.4.2015

 

Navodilo o evidentiranju in kontroliranju prejetih računov v AJPES

007-54/2016

23.12.2016

 

Navodilo o poslovanju in hrambi dokumentarnega gradiva

007-22/2016

19.5.2016

 

Navodilo o ravnanju z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki so trajno izločena iz uporabe v AJPES

007-21/2012

8.6.2012

Spremembe in dopolnitve številka 007-21/2012-2 z dne 26.8.2014

Navodilo za hrambo in dostop do dokumentarnega gradiva Poslovnega registra Slovenije

316-206/2017

3.5.2017

 

Navodilo za izvajanje postopkov nabave blaga, storitev in gradenj

007-27/2016

13.4.2016

 

Navodilo za objavo sporočil o vročanju z javnim naznanilom na elektronski oglasni deski AJPES

007-5/2010

22.2.2010

 

Politika razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov ter obvladovanja sprememb

007-38/2016

5.7.2016

 

Politika sprejemljive uporabe informacijskega sistema v AJPES

007-34/2014

22.5.2014

 

Politika uporabe prenosnih naprav in podatkovnih medijev v AJPES

007-35/2016

5.7.2016

 

Poslovnik vodenja kakovosti AJPES

010-9/2014-6

12.3.2018

 

Poslovnik za vključevanje in vzdrževanje vsebin na spletnem portalu AJPES

007-27/2017-1

12.10.2017

 

Požarni red organizacijskih enot AJPES

102-9/2017

4.10.2017

 

Pravila obvladovanja dostopov do informacijskega sistema Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

007-34/2016

5.7.2016

 

Pravila za uporabo interneta v AJPES

007-36/2016

5.7.2016

 

Pravila za uporabo sistema elektronske pošte v AJPES

007-37/2016

5.7.2016

 

Pravilnik o blagajniškem poslovanju

007-30/2014

18.4.2014

 

Pravilnik o dnevih poslovanja, uradnih urah in delovnem času v AJPES

007-24/2014

31.3.2014

 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu AJPES

007-21/2018

19.3.2018

Uporaba od 1.1.2018.

Pravilnik o izdelavi, hrambi in testiranju varnostnih kopij podatkov, dokumentov in programske opreme v AJPES 007-40/2016-2 1.12.2016  

Pravilnik o izobraževanju

007-19/2016

3.3.2016

 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

100-136/2016

7.12.2016

Uporaba od 1.3.2017. Spremembe in dopolnitve št. 100-136/2016-2 z dne 26.9.2017 in 100-136/2016-3 z dne 26.9.2017.

Pravilnik o plačevanju s poslovnimi plačilnimi karticami in gotovino

007-31/2014

18.4.2014

 

Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

007-40/2015

29.12.2015

 

Pravilnik o pregledu bonitetnih ocen

408-23/2009

15.5.2009

 

Pravilnik o pripravništvu v AJPES

007-33/2013

29.11.2013

 

Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju AJPES

007-51/2014

18.12.2014

 

Pravilnik o službenih potovanjih in povračilu stroškov za službena potovanja uslužbencev AJPES

007-1/2018

26.1.2018

Uporaba od 1.2.2018.

Pravilnik o štampiljkah AJPES

580-13/2002

20.8.2002

 

Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

007-33/2011

28.11.2011

 

Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov AJPES

007-9/2008

11.2.2008

Sprememba št. 007-9/2008-2 z dne 5.1.2016

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v AJPES

007-32/2013

25.11.2013

Spremembe in dopolnitve, št. 007-32/2014-2 z dne 2.10.2014

Pravilnik o urejenosti in opremljenosti prostorov s strežniško in komunikacijsko opremo v AJPES

007-50/2016

1.12.2016

 

Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov

007-30/2016

17.5.2016

 Spremembe in dopolnitve št. št. 007-30/2016-2 z dne 10. 5. 2018

Pravilnik o varstvu zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti AJPES

007-6/2011

18.5.2012

Spremembe in dopolnitve, št. 007-6/2011-3 z dne 5.7.2016

Pravilnik o zastopanju in podpisovanju v AJPES

007-47/2014

10.12.2014

Sprememba št. 007-47/2014-2 z dne 24.6.2016

Sklep o uporabi metodologije za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb

408-468/2008-35

18.6.2009

 

Sklep o varovanju poslovne skrivnosti

007-30/2009

9.6.2009

 

Hišni redi organizacijskih enot AJPES

Interni akt Številka Datum
Hišni red Poslovnega objekta Pristaniška 10 v Kopru 023-27/2008  1.6.2008
Hišni red v poslovnih prostorih Okrožnega in Okrajnega sodišča, izpostave AJPES Kranj, GURS in Območne enote UJP Kranj, na naslovu: Slovenski trg 2 v Kranju 023-1/2012-1 1.7.2012
Navodilo o hišnem redu v AJPES, izpostava Murska Sobota 512-14/2003 30.6.2003
Navodilo o hišnem redu v AJPES, izpostava Velenje 007-33/2015-1 3.8.2015
Navodilo o hišnem redu v AJPES, izpostava Ljubljana 007-25/2017 15.9.2017
Navodilo o hišnem redu v AJPES, izpostava Maribor 007-45/2016-1 31.8.2016
Navodilo o hišnem redu v AJPES, izpostava Trbovlje 007-35/2015 27.8.2015
Navodilo o hišnem redu v Centrali AJPES Ljubljana, Tržaška cesta 16, Ljubljana 007-14/2015 2.2.2015
Navodilo o hišnem redu v delu poslovne stavbe Izpostave AJPES Krško 007-41/2016 22.7.2016
Navodilo o hišnem redu v poslovni stavbi AJPES, izpostava Celje 51200-1/2003, Zveza: 007-55/2007 5.1.2003
Navodilo o hišnem redu v poslovni stavbi, Ljubljanska cesta 5, Postojna 007-2/2011-1 3.5.2011
Navodilo o hišnem redu v poslovnih prostorih AJPES, izpostava Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1 516-1/2003 13.1.2003
Navodilo o hišnem redu v poslovnih prostorih AJPES, izpostava Novo mesto 007-2/07-1 2.8.2007


 

1. Poslovni register Slovenije (ePRS - splet)

2. Javno objavljena letna poročila (JOLP - splet)

3. Register transakcijskih računov (eRTR - splet)

4. Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (eRZPP - splet)

6. Izpisi iz letnih poročil (glej Ponovna uporaba)

7. Register zavezancev za informacije javnega značaja (eRZIJZ - splet)

8. Standardni izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (glej Ponovna uporaba)

Dostop prek spleta

Katalog in informacije so dostopne na spletnem portalu AJPES, www.ajpes.si.

Fizični dostop

Fizični dostop je možen v okviru uradnih ur za stranke v organizacijskih enotah AJPES.
Uradne ure za poslovanje s strankami so v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure; v torek, četrtek in petek ter dan pred praznikom od 8. do 13. ure; v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

Informacije javnega značaja so dostopne tudi samo v tekstovni obliki, razen letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, katere mora AJPES, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, objaviti na način in v obliki kot so predložena in lahko vsebujejo tudi grafične elemente oziroma so javno objavljena v obliki skeniranih dokumentov.

Delni dostop

Delni dostop se izvaja s prekrivanjem delov dokumentov, ki vsebujejo podatke iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Tak dostop je možen v posameznih organizacijskih enotah AJPES po predhodnem dogovoru s pristojno osebo za informacije javnega značaja.

Tarife in ceniki

AJPES v skladu s sklepom o ustanovitvi opravlja naloge po javnem pooblastilu in storitve gospodarske dejavnosti. Nadomestila oziroma cene za opravljanje posameznih storitev so zaradi različnih pristojnosti v zvezi z njihovim sprejemom določene v različnih tarifah in cenikih.

Letna poročila

 Letno poročilo AJPES za leto 2017

 Letno poročilo AJPES za leto 2016

 Letno poročilo AJPES za leto 2015 

 Letno poročilo AJPES za leto 2014 

 Letno poročilo AJPES za leto 2013 

 Letno poročilo AJPES za leto 2012

 Letno poročilo AJPES za leto 2011 

 Letno poročilo AJPES za leto 2010 

 Letno poročilo AJPES za leto 2009 

 Letno poročilo AJPES za leto 2008 

 Letno poročilo AJPES za leto 2007 

 Letno poročilo AJPES za leto 2006 

 Letno poročilo AJPES za leto 2005 

 Letno poročilo AJPES za leto 2004 

 Letno poročilo AJPES za leto 2003 

 

Programi dela

 Program dela AJPES za leto 2018 

 Program dela AJPES za leto 2017 

 Program dela AJPES za leto 2016

 Program dela AJPES za leto 2015 

 Program dela AJPES za leto 2014 

 Program dela AJPES za leto 2013

 Program dela AJPES za leto 2012

 Program dela AJPES za leto 2011 

 Program dela AJPES za leto 2010 

Program dela AJPES za leto 2009 

 Program dela AJPES za leto 2008 

 Program dela AJPES za leto 2007 

 Program dela AJPES za leto 2006 

 Program dela AJPES za leto 2005 

 Program dela AJPES za leto 2004 

 Program dela AJPES za leto 2003 

 

Finančni načrti

 Finančni načrt AJPES za leto 2018 

 Finančni načrt AJPES za leto 2017 

 Finančni načrt AJPES za leto 2016 

 Finančni načrt AJPES za leto 2015

 Finančni načrt AJPES za leto 2014 

Finančni načrt AJPES za leto 2013-rebalans

Finančni načrt AJPES za leto 2013

 Finančni načrt AJPES za leto 2012-rebalans

Finančni načrt AJPES za leto 2011

 Finančni načrt AJPES za leto 2011-rebalans 

 Finančni načrt AJPES za leto 2010-rebalans 

 

Mnenja uporabnikov o kakovosti storitev AJPES

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2016 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2015 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2014 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2013 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2012

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2011

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2010 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2009 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2008

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2007 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2006 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2005 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2004 

 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?