PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Register dejanskih lastnikov

Splošno

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo:

 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo,
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki ter,
 • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba, prek spletne aplikacije.

Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES.

Pravne osebe so dolžne v RDL vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov.

Prvi vpis podatkov pravne osebe opravijo najpozneje do 19. 1. 2018.

Aplikacija za vpis podatkov v RDL bo na voljo z dnem uveljavitve Pravilnika o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov, predvidoma od 2.12.2017 dalje.  

 

 

V RDL se vpišejo podatki o:

 • pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična* in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
 • dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL).
*matična številka se vpiše samo pri pravnih osebah, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije

Vpogled v javne podatke

Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19. 1. 2018 dalje.

Podatki RDL so javni, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu dejanskih lastnikov. Ti podatki bodo na portalu AJPES dostopni le upravičencem.

Iskanje javnih podatkov o dejanskih lastnikih bo mogoče na podlagi matične številke, davčne številke, firme ali imena pravne osebe ter države, kjer ima sedež.


Vpogled v vse podatke RDL za upravičence

Neposredni elektronski dostop do vseh podatkov lahko pridobijo naslednji upravičenci:

 • zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1,
 • organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi iz 139. člena ZPPDFT-1,
 • državni organi, kadar odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun (šesti odstavek 46. člena ZPPDFT-1).

Upravičenci lahko do podatkov dostopajo:

 • na podlagi matične številke, davčne številke, firme ali imena pravne osebe ter države, kjer ima sedež,
 • na način, ki omogoča ugotovitev, ali je določena oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta in v katerem poslovnem subjektu je vpisana kot dejanski lastnik, in sicer na podlagi:
  - osebnega imena in davčne številke ali
  - osebnega imena in datuma rojstva ali
  - osebnega imena in naslova stalnega prebivališča dejanskega lastnika.

Zastopnik upravičenca pri AJPES vloži zahtevo za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih. V podatke lahko vpogleduje zastopnik upravičenca, ki ima kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, evidentirano v sistemu  e-pooblastil na spletnem portalu AJPES ter od njega pooblaščene osebe, ki imajo kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, evidentirano v sistemu  e-pooblastil in urejeno ustrezno pooblastilo.  

Upravičencem iz 4. člena ZPPDFT-1 AJPES za dostop do podatkov zaračuna nadomestilo po Tarifi nadomestila stroškov za dostop do vseh podatkov iz registra dejanskih lastnikov. Drugim upravičencem bodo podatki dostopni brezplačno.

Predpisi

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)

 

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?