Na vsebino

Register dejanskih lastnikov

Splošno


Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo:

 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe),
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki ter,
 • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpisujejo!

Podatki o dejanskih lastnikih so javni z namenom zagotavljanja višje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.

Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba, prek aplikacije za vpis podatkov o dejanskih lastnikih.

Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika.

Pravne osebe so dolžne v RDL vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov.

V RDL se vpišejo podatki o:

 • pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična* in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
 • dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL),
 • o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

*matična številka se vpiše samo pri pravnih osebah, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije

Navodilo za uporabo spletne aplikacije eRDL za vpis podatkov v RDL

Pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije lahko pooblastijo drugo osebo za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov prek sistema ePooblastil. Navodila za pooblaščanje so na voljo tukaj.

Tuja pravna oseba, ki ni vpisana v Poslovni register Slovenije in je zavezanec za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov in želi pooblastiti drugo osebo za vpis podatkov, izpolni spodnji obrazec:

 Pooblastilo za tuje sklade, tuje ustanove ali podobne pravne subjekte

Vpogled v javne podatke

Podatki o dejanskih lastnikih so dostopni prek iskalnika na portalu AJPES (eRDL) od 19. 1. 2018 dalje.

Podatki RDL so javni, razen podatkov o točnem naslovu stalnega in začasnega prebivališča, datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu dejanskih lastnikov. Ti podatki so na portalu AJPES dostopni le upravičencem (to so zavezanci, ki izvajajo ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča, nadzorni organi in državni organi, ki jih določa ZPPDFT-2).

Iskanje javnih podatkov o dejanskih lastnikih je mogoče na podlagi matične številke, davčne številke, firme ali imena pravne osebe ter države, kjer ima sedež.


Vpogled v vse podatke RDL za upravičence

Neposredni elektronski dostop do vseh podatkov lahko pridobijo naslednji upravičenci:

 • zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-2,
 • organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi iz 152. člena ZPPDFT-2,
 • državni organi, kadar odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun (sedmi odstavek 51. člena ZPPDFT-2).

Upravičenci lahko do podatkov dostopajo:

 • na podlagi matične številke, davčne številke, firme ali imena pravne osebe ter države, kjer ima sedež,
 • na način, ki omogoča ugotovitev, ali je določena oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta in v katerem poslovnem subjektu je vpisana kot dejanski lastnik, in sicer na podlagi:
  - osebnega imena in davčne številke ali
  - osebnega imena in datuma rojstva ali
  - osebnega imena in naslova stalnega prebivališča dejanskega lastnika.

Zastopnik upravičenca pri AJPES vloži zahtevo za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih. V podatke lahko vpogleduje zastopnik upravičenca, ki ima kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, evidentirano v sistemu  e-pooblastil na spletnem portalu AJPES ter od njega pooblaščene osebe, ki imajo kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, evidentirano v sistemu  e-pooblastil in urejeno ustrezno pooblastilo.  

Upravičencem iz 4. člena ZPPDFT-2 AJPES za dostop do podatkov zaračuna nadomestilo po Tarifi nadomestila stroškov za dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov. Drugim upravičencem so podatki dostopni brezplačno.

Navodilo za uporabo iskalnika spletne aplikacije eRDL

 Zahteva za dostop do podatkov organi

 Zahteva za dostop do podatkov zavezanci

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?