PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Bonitete S.BON AJPES

Bonitete gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

02 / 235 25 27


Predpisi, ki v državah članicah Evropske unije urejajo delovanje bonitetnih agencij

 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o bonitetnih agencijah (Register predpisov RS)
 Uredba (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (EUR-Lex)

Interni akti za izvajanje bonitetne dejavnosti AJPES

Na podlagi 1. točke četrtega odstavka 19. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) izdajam

KODEKS RAVNANJA PRI IZVAJANJU BONITETNE DEJAVNOSTI AJPES

UVOD

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) pripravlja bonitetne ocene za podjetja, samostojne podjetnike in zadruge, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Bonitetne ocene pripravlja na podlagi javnih podatkov in drugih kvalitativnih informacij in podatkov. AJPES pripravlja nenaročene bonitetne ocene, ki so kot take tudi označene. Ocenjevani subjekt ne sodeluje pri postopku ocenjevanja.

Kodeks ravnanja pri izvajanju bonitetne dejavnosti AJPES vsebuje zapis pravil, skladno s katerimi posluje pri izvajanju bonitetne dejavnosti in povzema temeljna načela Kodeksa osnovnih načel ravnanja za bonitetne agencije.

1. OPREDELITEV POJMOV, UPORABLJENIH V KODEKSU

Analitik je uslužbenec Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve, ki opravlja analitične naloge v procesu določanja bonitetnih ocen poslovnih subjektov.

Bonitetna dejavnost AJPES je dejavnost določanja bonitetnih ocen poslovnim subjektom ter priprava in izdaja bonitetnih informacij.

Bonitetna ocena AJPES pomeni verjetnost, da bo prišlo pri konkretnem poslovnem subjektu do nastopa vsaj enega dogodka neplačila (začetek postopka stečaja, prisilne poravnave, prisilne likvidacije v primeru podjetij in zadrug ter začetek postopka osebnega stečaja podjetnika in postopka prisilne poravnave nad podjetnikom v primeru samostojnih podjetnikov) v obdobju 12 mesecev po datumu računovodskih izkazov, ki so bili podlaga za določitev bonitetne ocene.

Bonitetni odbor je skupina uslužbencev, ki jih določi direktor AJPES s sklepom. Pristojen je za sprejemanje strokovnih odločitev v zvezi s pripisom bonitetnih ocen, metodologijo ocenjevanja ter pregledovanjem in spremljanjem bonitetnih ocen.

Kakovost je učinkovito in uspešno zagotavljanje pravilnih, ažurnih in celovitih storitev za vse uporabnike v skladu z zakonodajo, predpisi, politikami, standardi in njihovo stalno izboljševanje.

Lastnik procesa je oseba, odgovorna za upravljanje procesa.

Modelske bonitetne ocene so bonitetne ocene, pripisane na podlagi računovodskih izkazov ocenjevanih subjektov, izdelanih na koncu poslovnega leta in iz njih izračunanih kazalnikov v skladu z metodologijo S.BON AJPES.

Nasprotje interesov nastane, če zaposleni ali druga fizična oseba svoj nabor del in nalog oziroma svoj položaj izkoristi ter stori nekaj, da bi zadostil svojemu lastnemu interesu ali interesu tretje osebe v škodo AJPES ali v škodo poslovnega subjekta.

Neskladnost je odstopanje od zahtev in s tem od pričakovane kakovosti storitev.

Proces je skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki vhode pretvarja v izhode.

Skladnost je izpolnitev vseh zahtev.

Trenutne bonitetne ocene so bonitetne ocene, ki so na izbran dan pripisane ocenjevanim subjektom. Določa jih analitik ob upoštevanju tekočih podatkov in informacij o poslovanju ocenjevanega subjekta med letom, v skladu z enotnimi, vnaprej določenimi pravili.

Uporabniki podatkov so vsi uslužbenci AJPES, ki so zaposleni za nedoločen ali določen čas ter delavci zunanjih izvajalcev, ki niso uslužbenci AJPES, v AJPES pa opravljajo storitve, ki jim omogočajo dostop do podatkov AJPES.

Vodstvo predstavljajo direktor in namestnik direktorja, vodje sektorjev in služb, vodje izpostav in predstavnik vodstva za kakovost.

Zaupni podatki so podatki, katerih neupravičeno razkritje bi lahko škodovalo delovanju ali izvajanju posameznih storitev in nalog AJPES, drugim subjektom in osebam, na katere se podatki nanašajo oziroma podatki, ki so primarno namenjeni uporabi uslužbencev AJPES za izvajanje posameznih storitev in nalog. Zaupni podatki so tudi podatki, ki so skladno z internim pravilnikom opredeljeni kot poslovna skrivnost.

Zunanji izvajalec je pogodbeni partner in avtor metodologije S.BON AJPES. Izvaja potrebne ekonometrične postopke v skladu z metodologijo za ocenitev verjetnosti neplačila na podlagi predloženih letnih poročil, izvaja redno pregledovanje metodologije ter nudi stalno strokovno pomoč analitikom AJPES.

2. NAMEN KODEKSA

Namen kodeksa je zagotavljati kakovost, neoporečnost in neodvisnost postopka določanja bonitetnih ocen in izpolnjevanja obveznosti do naročnikov. Kodeks zavezuje AJPES, da v dejavnosti bonitetnega ocenjevanja uporablja ustrezne postopke in mehanizme za zagotavljanje stalnosti in pravilnosti bonitetnega ocenjevanja, da uporablja kvalitetne vire podatkov, da je metodologija ocenjevanja objektivna, sistematična in ustaljena ter jo redno preverja, da imajo analitiki ustrezna strokovna znanja, ki jih stalno dopolnjujejo, da ima ustrezne postopke za odkrivanje in preprečevanje morebitnih nasprotij interesov ter da javnosti razkriva ključne postopke ocenjevanja ter informacije o cenah.

3. KAKOVOST IN NEOPOREČNOST DOLOČANJA BONITETNIH OCEN

3.1 Kakovost postopka ocenjevanja

3.1.1 AJPES zagotavlja kakovost na podlagi sprejetih osnovnih smernic sistema vodenja kakovosti, ki jih opredeljuje Poslovnik vodenja kakovosti ter jih izvajajo zaposleni za uresničevanje Politike kakovosti in doseganje ciljev kakovosti. Sistem vodenja kakovosti je zasnovan na podlagi standarda ISO 9001.

3.1.2 AJPES je imetnik certifikata za sistem vodenja skladno s standardom ISO 9001:2008, ki dokazuje, da ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja na področju izvajanja javnih storitev in bonitetnih ter drugih tržnih storitev, skladno s svojimi zakonskimi pooblastili.

3.1.3 Vzdrževanje certifikata za sistem vodenja kakovosti enkrat letno preverja certifikacijski organ Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana.

3.1.4 AJPES je sprejel ustrezne postopke in mehanizme, ki zagotavljajo, da je postopek določanja bonitetnih ocen stalen, z uporabo lastne metodologije in verodostojnih ter preverjenih virov podatkov.

3.1.5 Metodologija ocenjevanja je objektivna, sistematična in ustaljena, preverjena na podlagi preteklih izkušenj.

3.1.6 Vsaka bonitetna ocena, ki jo dodeli AJPES, je rezultat enotne metodologije in enakih objektivnih pravil in postopkov določanja ter temelji na dokumentiranih procesih in verodostojnih virih podatkov.

3.1.7 Podatki, ki so osnova za določanje bonitetnih ocen, so zanesljivi, preverjeni in izvirajo tako iz javnih registrov, ki jih vodi AJPES, kot tudi iz drugih primarnih virov. Za obdelavo podatkov in informacij ima AJPES vpeljane mehanizme notranjih kontrol ter zaščitne ukrepe.

3.1.8 Analitik mora pri svojem delu dosledno upoštevati metodologijo in predpisane postopke. Modelske bonitetne ocene se določajo po modelu S.BON AJPES, ki je izdelan skladno s pravili Basel II in jih analitik ne more spreminjati. Trenutne bonitetne ocene določa analitik na podlagi modelske bonitetne ocene, ob upoštevanju informacij o poslovanju ocenjevanega subjekta med letom, po enotni metodologiji in predpisanih postopkih. Vse spremembe izven pogojev, ki so vnaprej določeni in informacijsko podprti, potrjuje bonitetni odbor.

3.1.9 Organiziranost, pristojnosti in postopki dela bonitetnega odbora so določeni v Poslovniku o delu bonitetnega odbora AJPES.

3.1.10 Pri odločanju o spremembah trenutnih bonitetnih ocen AJPES zagotavlja mehanizem rotacije analitikov – članov bonitetnega odbora, ki so odgovorni za potrditev spremenjene ocene.

3.1.11 Analitiki, ki opravljajo dejavnost bonitetnega ocenjevanja, so strokovno usposobljeni za svoje delo. AJPES zagotavlja zadostno število analitikov, ki jim omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje. Člani bonitetnega odbora imajo ustrezna znanja in večletne izkušnje na področju bonitetnega ocenjevanja.

3.1.12 Trenutno bonitetno oceno, ki jo dodeli analitik na podlagi modelske bonitetne ocene ter upoštevanja tekočih podatkov po enotni metodologiji, pregleda in potrdi še odgovorna oseba - vodja oddelka.

3.1.13 Na naročniku posredovani bonitetni informaciji z bonitetno oceno je jasno navedena identiteta analitika in odgovorne osebe, datum in ura izdaje bonitetne informacije ter identifikacijska številka informacije.

3.1.14 AJPES vodi notranje evidence izdanih bonitetnih ocen in podlag, s katerimi zagotavlja revizijsko sled vsake bonitetne ocene. Kopije vseh naročnikom izdanih bonitetnih informacij so arhivirane, z izključitvijo možnosti njihovega popravka.

3.1.15 Zunanji izvajalec izvaja redno pregledovanje metodologije in ključnih postavk ocenjevanja ter nudi strokovno pomoč analitikom z ekonometričnimi izračuni in analizami.

3.2 Pregledovanje in posodabljanje podatkov in bonitetnih ocen

3.2.1 Opravljanje bonitetnih storitev omogoča sodobna informacijsko-komunikacijska podpora. AJPES ima izdelane postopke in informacijske rešitve, ki zagotavljajo redno zbiranje, obdelovanje in posodabljanje vhodnih podatkov. Vgrajeni so ustrezni kontrolni mehanizmi.

3.2.2 Modelske bonitetne ocene so določene enkrat letno. Trenutne bonitetne ocene se spreminjajo med letom, ob upoštevanju aktualnih informacij o poslovanju ocenjevanega subjekta, ki jih AJPES med letom redno posodablja. Analitiki v skladu z internimi pravili sproti preverjajo podatke pri virih in s tem zagotavljajo verodostojne vhodne podatke za določanje bonitetnih ocen.

3.2.3 Posodabljanje podatkov je procesno vodeno. Skrbnik procesa Zagotovitev podatkov za bonitetne informacije je odgovoren za obvladovanje procesa na operativni ravni, lastnik procesa pa je odgovoren za upravljanje procesa.

3.2.4 Vsako odstopanje trenutne bonitetne ocene od modelske bonitetne ocene je v bonitetni informaciji navedeno. Pojasnjeni so razlogi, ki so vplivali na spremembo ocene z datumom spremembe.

3.2.5 AJPES zagotavlja stalno pregledovanje metodologije in ključnih predpostavk ocenjevanja v skladu s Pravilnikom o pregledovanju metodologije. Funkcija pregledovanja je neodvisna od postopka bonitetnega ocenjevanja. V primeru uvedbe nove ali spremenjene metodologije in ključnih predpostavk ocenjevanja, AJPES ključne značilnosti metodologije objavi na svojih spletnih straneh skupaj z obrazložitvijo, in tako interesnim skupinam omogoči seznanitev s spremembami.

3.3 Neoporečnost postopka ocenjevanja

3.3.1 Analitiki kot tudi ostali uslužbenci AJPES, ki opravljajo naloge povezane z bonitetno dejavnostjo, so zavezani spoštovati vse veljavne predpise, ki urejajo področje izvajanja bonitetne dejavnosti.

3.3.2 Vsak analitik se s podpisom izjave, pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo zavezuje, da ne bo zlorabljal informacij, ki jih je pridobil med zaposlitvijo ali v zvezi z njo, in da bo s pridobljenimi informacijami ravnal z največjo skrbnostjo in preprečil razkritje, objavo ali razširjanje informacij nepooblaščenim osebam. Izjava ga zavezuje, da pridobljene informacije uporablja izključno za namene, za katere jih je prejel.

3.3.3 Izvajanje predpisov in določil kodeksov, s katerimi se ureja poslovanje bonitetne dejavnosti, poleg zunanje in notranje presoje delovanja procesov in skladnosti storitev z zahtevami standarda ISO 9001, preverja oseba za varovanje skladnosti in zakonitosti poslovanja, ki jo s sklepom določi direktor AJPES. Le ta deluje neodvisno, tako da spremlja in redno ocenjuje primernost in učinkovitost ukrepov, ter svetuje zaposlenim v bonitetni dejavnosti ter vodstvu pri izpolnjevanju predpisanih obveznosti.

3.3.4 Uslužbenec, določen za varovanje skladnosti in zakonitosti poslovanja ne izvaja nalog bonitetne dejavnosti in je zaposlen v organizacijsko ločeni enoti AJPES.

3.3.5 Če uslužbenec AJPES izve, da je analitik ali drug uslužbenec ravnal v nasprotju s predpisi ali kodeksom poslovanja bonitetne dejavnosti, je dolžan to sporočiti osebi, zadolženi za varovanje skladnosti in zakonitosti poslovanja, ki zagotovi ustrezno ukrepanje.

4. NEODVISNOST IN IZOGIBANJE NAVZKRIŽJEM INTERESOV

4.1 Splošno

4.1.1 AJPES opravlja storitve javne službe kot svojo pretežno dejavnost in tržne storitve kot stransko dejavnost. Opravljanje storitev javne službe ne predstavlja nasprotij interesov za opravljanje tržnih storitev.

4.1.2 Bonitetna dejavnost sodi v tržno dejavnost in se izvaja v organizacijsko ločenem sektorju.

4.1.3 Organizacija v AJPES zagotavlja, da poslovni interes ne zmanjšuje neodvisnosti in v največji možni meri zagotovi izogibanje nasprotjem interesov.

4.1.4 V vodstvu AJPES so zaupanja vredne osebe z zadostnim strokovnim znanjem in izkušnjami za vodenje bonitetne agencije.

4.1.5 Organa AJPES sta 5-članski Svet AJPES in direktor. Člane Sveta AJPES in direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

4.1.6 AJPES kot javna agencija, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, ni v nobeni interesni ali lastniški povezavi z ocenjevanimi družbami.

4.1.7 AJPES v skladu s politiko izogibanja nasprotjem interesov skrbi, da morebitna nasprotja interesov v zvezi z zaposlenimi, ki imajo stik s podatki in analizami bonitetne dejavnosti, preprečuje oziroma razkriva in odpravlja.

4.1.8 AJPES ne opravlja svetovalnih storitev poslovnim subjektom.

4.1.9 Vse komunikacijske poti v AJPES so organizirane, vodene in nadzorovane tako, da zagotavljajo neodvisnost zaposlenih v bonitetni dejavnosti od drugih storitev, ki jih opravlja AJPES.

4.1.10 AJPES ima ustrezne politike in postopke za zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakonodajo.

4.1.11 Organizacijska struktura jasno in na dokumentiran način določa poročevalske linije ter funkcije in odgovornosti.

4.1.12 Zunanji izvajalec mora ravnati po navodilih AJPES in mora spoštovati vse predpise, ki so povezani z opravljanjem bonitetne dejavnosti v AJPES.

4.2 Neodvisnost analitikov

4.2.1 Analitiki pri ocenjevanju delujejo neodvisno. Nagrajevanje analitikov je urejeno s predpisi in ni odvisno od prihodkov bonitetne dejavnosti.

4.2.2 Analitiki AJPES so uslužbenci, ki morajo od svojega delodajalca pridobiti dovoljenje za opravljanje pridobitne ali nepridobitne dejavnosti ali za sprejetje določenih položajev ali funkcij zunaj svoje zaposlitve pri delodajalcu. Tako se zagotavlja kontrola opravljanja pridobitne dejavnosti izven AJPES in odkrije oziroma prepreči morebitna zloraba podatkov.

4.2.3 Analitiki se s podpisom pogodbe o zaposlitvi zavežejo k izvajanju Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, ki med drugim prepoveduje prejemanje daril.
4.2.4 Analitiki niso poslovno oziroma lastniško povezani z ocenjevanimi poslovnimi subjekti.

4.2.5 AJPES zagotavlja, da analitiki sprejemajo ustrezne ukrepe za zaščito lastnine in evidenc v lasti bonitetne agencije pred prevaro, krajo ali zlorabo.

5. RAZKRITJA IN PREDSTAVITEV BONITETNIH OCEN

5.1 Preglednost in pravočasnost razkritja bonitetnih ocen

5.1.1 AJPES ima na spletni strani objavljene vse pomembne informacije o bonitetni dejavnosti ter opis njenih pomožnih dejavnosti.

5.1.2 Objavljeni so povzetek metodologije S.BON AJPES, pomen posameznih bonitetnih kategorij, opis virov podatkov, ki vplivajo na določitev bonitetnih ocen, vrste bonitetnih informacij, cenik bonitetnih storitev ter načini in postopki naročanja. Prav tako objavlja vse novosti, ki jih uvaja ali kakor koli vplivajo na izvajanje bonitetne dejavnosti.

5.1.3 Na spletni strani objavlja tudi vzporeditev bonitetnih ocen po modelu S.BON AJPES z bonitetnimi ocenami mednarodno primerljivih bonitetnih agencij.

5.1.4 Enkrat letno objavi Letno poročilo AJPES za preteklo leto, Program dela AJPES za naslednje leto ter Finančni načrt AJPES za naslednje leto.

5.1.5 Cene posameznih vrst bonitetnih informacij so določene v Ceniku bonitetnih in drugih tržnih storitev AJPES, ki ga sprejme direktor AJPES.

5.1.6 Na vsaki bonitetni informaciji so jasno in na vidnem mestu navedeni modelska bonitetna ocena in trenutna bonitetna ocena z datumom, na katerega se le ta nanaša, kratek opis metodologije S.BON AJPES, viri podatkov za pripravo bonitetne ocene in informacije s pojasnili in datumi posodobitve le teh, datum priprave bonitetne informacije, ime in priimek analitika ter njegovo delovno mesto, podpis odgovorne osebe, naziv njegovega delovnega mesta ter identifikacijska številka bonitetne informacije, ki je avtomatsko določena in omogoča revizijsko sled.

5.1.7 Iz bonitetne informacije je razvidno, da gre za bonitetno oceno po metodologiji S.BON AJPES.

5.1.8 AJPES naročnikom posreduje bonitetne informacije v enakih rokih in pod enakimi pogoji, objavljenimi na spletni strani.

5.2 Ravnanje z zaupnimi podatki in informacijami

5.2.1 Ravnanje z zaupnimi podatki, informacijami in informacijskimi sistemom je v AJPES urejeno s Krovno politiko informacijske varnosti, ki določa takšen pristop k upravljanju informacijske varnosti v AJPES, da zagotavlja varovanje pred raznovrstnimi notranjimi ali zunanjimi grožnjami. Izvajanje krovne politike zagotavlja zaščito informacij, zaščito računalniških zmogljivosti, redni pregled tveganj, popravne akcije tam, kjer varnostni dogodki in revizijska poročila kažejo na nezadostno varnost, izdelavo, vzdrževanje in testiranje načrtov za neprekinjeno poslovanje kritičnih poslovnih procesov v primeru naravnih katastrof ali velikih odpovedi, usklajenost varnostne politike z zakonodajo ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja o varovanju informacij za zaposlene.

5.2.2 Pravila obvladovanja dostopov do informacijskega sistema AJPES opredeljujejo lastnike, skrbnike in uporabnike podatkov ter njihove naloge, določajo upravljanje s pravicami dostopa do podatkov in informacijskega sistema, identifikacijo uporabnikov, upravljanje dostopa do omrežja in operacijskih sistemov ter nadzor nad uporabo in dostopom do podatkov in informacijskega sistema AJPES.

5.2.3 Vsi uslužbenci AJPES morajo zagotavljati varstvo in zaupnost podatkov bonitetnih ocen ter drugih bonitetnih informacij v skladu s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev. Analitiki se k temu še dodatno zavežejo s podpisom Kodeksa ravnanja bonitetne dejavnosti ter podpisom izjave o varovanju podatkov, dokumentov, drugih informacij, idej in računalniških programov, povezanih s tržno dejavnostjo AJPES.

5.2.4 Analitiki, drugi uslužbenci AJPES ter zunanji izvajalci morajo varovati podatke in dokumente, ki pomenijo poslovno skrivnost, s katerimi se seznanijo pri opravljanju svojega dela. Podatkov ne smejo zlorabljati, razširjati, objavljati ali jih posredovati nepooblaščenim osebam.

5.2.5 V primeru kršitve varovanja zaupnosti podatkov in informacij uslužbenci AJPES in zunanji izvajalci kazensko in odškodninsko odgovarjajo.

6. UPRAVLJANJE IN HRAMBA DOKUMENTARNEGA ARHIVSKEGA GRADIVA

6.1 AJPES vodi dokumentacijo o vsaki izdani bonitetni informaciji z bonitetno oceno 5 let. Hranjene so vse izdane bonitetne informacije v obliki, ki jih ni mogoče spreminjati ter vsi dokumenti, na podlagi katerih je bila izdana posamezna bonitetna informacija.

6.2 Postopki upravljanja z dokumentarnim gradivom so določeni in opisani v predpisih in internih aktih, sprejetih na podlagi teh predpisov ter se izvajajo v okviru procesa Upravljanje z dokumentarnim gradivom AJPES.

7. KONČNE DOLOČBE

7.1 Z začetkom veljavnosti tega kodeksa preneha veljati Kodeks poslovanja bonitetne dejavnosti št. 408-85/2009 z dne 9.10.2009.

7.2 Ta kodeks zavezuje analitike in druge uslužbence AJPES ter zunanjega izvajalca, ki opravljajo naloge, povezane z bonitetno dejavnostjo.

7.3 Kodeks začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani AJPES.

Številka: 408-161/2014
Datum: 11. 9. 2014
 
  mag. Mojca Kunšek,
direktorica
 
 
Na podlagi 1. točke četrtega odstavka 19. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) izdajam

POLITIKO OBVLADOVANJA NASPROTIJ INTERESOV PRI IZVAJANJU BONITETNE DEJAVNOSTI AJPES

UVOD

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) na enem mestu zbira, obdeluje, objavlja in posreduje vsem upravičencem ali naročnikom javne in druge podatke o poslovnih subjektih v državi in pri tem zagotavlja kar največjo družbeno učinkovitost in uspešnost izvajanja javne službe. Z opravljanjem bonitetnih in drugih tržnih storitev na podlagi ponovne uporabe podatkov javnega značaja in drugih podatkov zagotavlja dodatne storitve, ki izboljšujejo kakovost in varnost poslovnega okolja. Pri izvajanju storitev skrbi za spoštovanje vrednot kot so zakonitost, preglednost, učinkovitost in uspešnost opravljanja storitev ter za spoštovanje kodeksa javnih uslužbencev in kodeksa ravnanja pri izvajanju bonitetne dejavnosti in s tem za nenehno izboljševanje zadovoljstva uporabnikov svojih storitev. Skladnost poslovanja in kakovost storitev sta podlagi za uresničevanje poslanstva, vizije in strateških ciljev AJPES.

AJPES je sprejel vse potrebne ukrepe, da na izdajo bonitetne ocene ne vpliva nobeno obstoječe ali potencialno nasprotje interesov. Poleg ustrezne organizacijske sheme, vpeljanih postopkov in mehanizmov za zagotavljanje neodvisnosti in neoporečnosti določanja bonitetnih ocen, je AJPES oblikoval tudi to Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je skladna z zahtevami Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (v nadaljnjem besedilu: Uredba) s spremembami . Politika obvladovanja nasprotij interesov je namenjena preprečevanju nastanka, pravočasnemu razkritju in obvladovanju (kadar se ni moč izogniti):
 • nasprotij interesov v razmerjih med zaposlenimi v AJPES in različnimi naročniki/uporabniki bonitetnih storitev;
 • nasprotij interesov v razmerjih med AJPES in ožjimi družinskimi člani zaposlenih v AJPES, v primerih, če le ti imajo ali bi lahko imeli poslovni interes, ki škoduje AJPES;
 • nasprotij interesov v razmerjih med vodstvom AJPES, zaposlenimi v bonitetni dejavnosti in zaposlenimi v drugih dejavnostih AJPES;
 • nasprotij interesov v razmerjih med AJPES in drugimi uporabniki bonitetnih storitev.

Vodstvo AJPES, uslužbenci, ki neposredno izvajajo naloge bonitetne dejavnosti in drugi uslužbenci, ki niso neposredno povezani z izvajanjem bonitetne dejavnosti, so dolžni ravnati v skladu s predpisi in na njihovi podlagi izdanimi internimi navodili in se morajo pri izvajanju svojih pooblastil in odločanju izogibati okoliščinam in ravnanjem, ki bi lahko vodile v nastanek nasprotja med interesi AJPES in osebnimi interesi posameznikov. Pri izvajanju svojih nalog in odločanju morajo upoštevati predvsem interese AJPES in jim podrediti morebitne drugačne osebne interese.

Zunanji izvajalci so dolžni ravnati v skladu z določili pogodb in drugimi predpisi, za katere ob podpisu pogodbe podpišejo izjave, da so z njimi seznanjeni.

1. OPREDELITEV POJMOV

Analitik je uslužbenec Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve, ki opravlja naloge v procesu določanja bonitetnih ocen poslovnih subjektov.

Bonitetna dejavnost AJPES je dejavnost določanja bonitetnih ocen poslovnim subjektom ter priprava in izdaja bonitetnih informacij.

Bonitetna ocena AJPES pomeni verjetnost, da bo prišlo pri konkretnem poslovnem subjektu do nastopa vsaj enega dogodka neplačila (začetek postopka stečaja, prisilne poravnave, prisilne likvidacije v primeru podjetij in zadrug ter začetek postopka osebnega stečaja podjetnika in postopka prisilne poravnave nad podjetnikom v primeru samostojnih podjetnikov) v obdobju 12 mesecev po datumu računovodskih izkazov, ki so bili podlaga za določitev bonitetne ocene.

Bonitetni odbor je skupina uslužbencev, ki jih določi direktor AJPES s sklepom. Pristojen je za sprejemanje strokovnih odločitev v zvezi s pripisom bonitetnih ocen, metodologijo ocenjevanja ter pregledovanjem in spremljanjem bonitetnih ocen.

Kakovost je učinkovito in uspešno zagotavljanje pravilnih, ažurnih in celovitih storitev za zunanje uporabnike v skladu z zakonodajo, predpisi, politikami, standardi in njihovo stalno izboljševanje.

Kodeks ravnanja pri izvajanju bonitetne dejavnosti AJPES vsebuje zapis pravil, skladno s katerimi posluje pri izvajanju bonitetne dejavnosti in povzema temeljna načela Kodeksa osnovnih načel ravnanja za bonitetne agencije.

Lastnik procesa je oseba, odgovorna za upravljanje procesa.

Nasprotje interesov nastane, če zaposleni ali druga fizična oseba svoj nabor del in nalog oziroma svoj položaj izkoristi ter stori nekaj, da bi zadostil svojemu lastnemu interesu ali interesu tretje osebe v škodo AJPES ali škodo poslovnega subjekta.

Neskladnost je odstopanje od zahtev in s tem od pričakovane kakovosti storitev.

Popravljalni ukrep je proces sistematičnega odpravljanja vzrokov neskladnosti, ki vodi k preprečevanju ponovitev neskladnosti.

Preventivni ukrep je proces sistematičnega odpravljanja vzrokov potencialnih neskladnosti ali potencialnega neželenega stanja. Preventivni ukrep z odpravljanjem potencialnih vzrokov preprečuje, da bi se dogodek, ki bi vodil v neskladnost ali neželeno stanje, sploh zgodil. Preventivni ukrep se ukvarja s problemi, ki se še niso zgodili in preprečuje njihovo pojavljanje.

Proces je skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki vhode pretvarja v izhode.

Procesni pristop je sistematično določanje in vodenje procesov, s poudarkom na njihovih medsebojnih povezavah.

Skladnost je izpolnitev vseh zahtev.

Skrbnik procesa je oseba, odgovorna za obvladovanje procesa na operativni ravni in poročanje lastniku procesa o delovanju in uspešnosti procesa.

Vodstvo predstavljajo direktor in namestnik direktorja, vodje sektorjev in služb, vodje izpostav in predstavnik vodstva za kakovost.

Zaupni podatki so podatki, katerih neupravičeno razkritje bi lahko škodovalo delovanju ali izvajanju posameznih storitev in nalog AJPES, drugim subjektom in osebam, na katere se podatki nanašajo oziroma podatki, ki so primarno namenjeni uporabi uslužbencev AJPES za izvajanje posameznih storitev in nalog. Zaupni podatki so tudi podatki, ki so skladno z internim pravilnikom opredeljeni kot poslovna skrivnost.

Zunanji izvajalec je pogodbeni partner in avtor metodologije S.BON AJPES. Izvaja potrebne ekonometrične postopke v skladu z metodologijo za ocenitev verjetnosti neplačila na podlagi predloženih letnih poročil, izvaja redno pregledovanje metodologije ter nudi stalno strokovno pomoč analitikom AJPES.

2. OPREDELITEV NASPROTIJ INTERESOV

AJPES izdaja poslovnim subjektom nenaročene bonitetne ocene, pri katerih poslovni subjekti ne sodelujejo v procesu ocenjevanja. Za pripis ocen uporablja podatke iz računovodskih izkazov ter javnih registrov, ki jih vodi AJPES. Za obdelavo podatkov in informacij ima vpeljane mehanizme notranjih kontrol ter zaščitne ukrepe. Analitiki, kot tudi ostali uslužbenci AJPES, ki opravljajo naloge, povezane z bonitetno dejavnostjo (v nadaljnjem besedilu: uslužbenci), so zavezani spoštovati vse veljavne predpise, ki urejajo področje izvajanja bonitetne dejavnosti na nacionalni ravni in ravni EU. Vsaka bonitetna ocena, ki jo dodeli AJPES, je rezultat enotne metodologije in enakih pravil in postopkov določanja ter temelji na predpisanih virih podatkov. S tem AJPES preprečuje oziroma zmanjšuje možnosti za nastanek nasprotij interesov.

Nasprotje interesov lahko nastane:
 1. med AJPES in poslovnimi subjekti, ki naročijo pripravo bonitetne ocene (v nadaljnjem besedilu: naročniki) ter poslovnimi subjekti, ki se ocenjujejo,
 2. med uslužbenci AJPES in naročniki,
 3. med uslužbenci AJPES in poslovnimi subjekti, ki se ocenjujejo,
 4. med AJPES in uslužbenci ter zunanjimi izvajalci.

Nasprotje interesov obstaja vedno, kadar uslužbenec sklene posel za svoj račun, ne glede na to, ali ga sklepa z AJPES ali s poslovnimi subjekti.

Osebe, povezane z uslužbencem so:
 • ožji sorodniki (starši, otroci, bratje in sestre, posvojitelji in posvojenci),
 • zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti,
 • po svaštvu kot ožji družinski člani oseb iz prejšnje alineje,
 • tako, da ena oseba ali osebe iz prejšnjih alinej, skupaj, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju naročnika ali poslovnega subjekta, ki se ocenjuje z najmanj 20% glasovalnih pravic,
 • ali če so z njim upravljalsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi navedenih povezav poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo v škodo naročnika, poslovnih subjektov, ki se ocenjujejo in AJPES.

Pri ugotavljanju obstoja ali verjetnosti nastanka nasprotja interesov se upošteva zlasti:
 • ali je za AJPES, uslužbenca in zunanje sodelavce nastala ali obstaja verjetnost nastanka finančnega dobička ali izognitve finančne izgube, na račun naročnika;
 • ali za AJPES, uslužbence in zunanje sodelavce obstaja drugačen interes v zvezi z rezultatom storitve ali posla, ki se opravlja v imenu in za račun naročnika, kot ga ima naročnik;
 • ali AJPES ali uslužbenec ali zunanji sodelavec opravlja isto dejavnost kot naročnik;
 • ali je AJPES ali uslužbenec ali zunanji sodelavec prejel oziroma bi prejel od osebe, ki ni naročnik, spodbudo v zvezi s storitvijo naročniku v obliki denarja, blaga ali storitev, ki ne predstavljajo plačila za to storitev;
 • ali je za AJPES ali uslužbenca, ali zunanjega sodelavca nastala ali obstaja verjetnost nastanka finančne koristi, zaradi katere ima ta interes prednost pred interesi drugih naročnikov.

Pri izvajanju bonitetne dejavnosti AJPES lahko nasprotje interesov nastane pri naslednjih potencialnih dejavnostih:
 1. Zagotavljanje storitev poslovnemu subjektu po nižji ceni od določene.
 2. Kršenje pravil pri določanju bonitetne ocene zaradi ponujene spodbude.
 3. Sklepanje poslov s poslovnimi subjekti za svoj račun.
 4. Izkoriščanje notranjih informacij in razkritje informacij proti obljubi nagrade ali dajanju koristi poslovnim subjektom, ki opravljajo isto dejavnost kot AJPES, ali osebam, povezanim z uslužbencem.
 5. Zasledovanje osebnih koristi ali koristi oseb, povezanih z uslužbencem in/ali zunanjim izvajalcem, na škodo AJPES ali škodo katerekoli stranke, naročnika ali poslovnega subjekta, ki se ocenjuje.

3. PREPREČEVANJE NASTANKA NASPROTIJ INTERESOV

AJPES je pravna oseba javnega prava, katere ustanovitelj je Republika Slovenija. Organa agencije sta Svet agencije in direktor. Člane sveta imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance. Pri izvajanju svojih nalog je AJPES samostojen.

Opravljanje storitev, ki jih AJPES izvaja v okviru javne službe in pomenijo pretežni del storitev AJPES, ne pomeni nasprotja interesov z dejavnostjo bonitetnega ocenjevanja. Opravljanje obeh vrst storitev je opredeljeno v Sklepu o ustanovitvi AJPES ter je organizacijsko in funkcionalno popolnoma ločeno. Med javnimi storitvami AJPES opravlja registracijo poslovnih subjektov, vodenje različnih javnih registrov, zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih poročil ter statistična raziskovanja. V okviru teh storitev ne opravlja svetovalne dejavnosti poslovnim subjektom.

Vodstvo AJPES zagotavlja neodvisnost dejavnosti bonitetnega ocenjevanja od političnih, ekonomskih in drugih vplivov. Nastanek nasprotij interesov preprečuje z ustrezno organizacijo izvajanja posameznih storitev, ki omogoča, da njen poslovni interes ne zmanjšuje pravilnosti izvajanja bonitetnega ocenjevanja. Z izvajanjem sprejetih politik in postopkov zagotavlja skladnost z določili Uredbe.

3.1 Varovanje zaupnih podatkov

3.1.1 Uslužbenci AJPES in druge osebe lahko podatke, ki so nastali pri delu AJPES, oziroma podatke, ki jih je AJPES prejel od drugih oseb in predstavljajo zaupne podatke ali poslovno skrivnost, uporabljajo izključno za namen zaradi katerega so jih prejeli.

3.1.2 Uslužbenci AJPES morajo varovati zaupne podatke in poslovne skrivnosti. O varovanju zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti uslužbenci AJPES ob sklenitvi delovnega razmerja podpišejo izjavo. Vsak zaposleni v bonitetni dejavnosti dodatno podpiše tudi izjavo, s katero se pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo zavezuje, da ne bo zlorabljal informacij, s katerimi se seznanja v procesu bonitetnega ocenjevanja in da bo s pridobljenimi informacijami ravnal z največjo skrbnostjo in preprečil razkritje, objavo ali razširjanje informacij nepooblaščenim osebam. Izjava ga zavezuje, da pridobljene informacije uporablja izključno za namene, za katere jih je prejel.

3.1.3 Zaupne podatke in poslovne skrivnosti morajo varovati tudi zunanji izvajalci in tretje osebe, če so vedele, ali če bi glede na naravo podatka morale vedeti, da je podatek zaupen podatek ali poslovna skrivnost. O varovanju zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti morajo zunanji izvajalci, za katere je utemeljeno pričakovati, da se bodo s takimi podatki seznanili, pred začetkom opravljanja svojega dela podpisati posebno izjavo.

3.1.4 Dolžnost varovanja zaupnih podatkov in poslovnih skrivnosti ne preneha s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe, ki ureja razmerje med AJPES in zunanjimi izvajalci, ki so se s takimi podatki seznanili v času trajanja pogodbenega razmerja.

3.2 Organizacijski ukrepi in postopki

3.2.1 Organizacijska struktura jasno in na dokumentiran način določa poročevalske linije ter funkcije in odgovornosti.

3.2.2 Z izvajanjem in vzdrževanjem sistema vodenja kakovosti kot skupka medsebojno povezanih glavnih, podpornih in vodstvenih procesov, AJPES uresničuje svoje poslanstvo, vizijo in strateške cilje. Vsi procesi so ustrezno določeni, predstavljeni in dokumentirani.

3.2.3 Procesni pristop izvajanja nalog omogoča nadzor, spremljanje in analiziranje delovanja in rezultatov procesov ter s tem nenehno izboljševanje kakovosti storitev. Vsak proces ima lastnika, ki je dolžan spremljati izvajanje procesa, meriti in iskati priložnosti za optimizacijo, in skrbnika, ki je zadolžen za operativno spremljanje izvajanja procesa, periodično poročanje, dokumentiranje in izvajanje izboljšav. Predstavnik vodstva za kakovost, ki ga s sklepom imenuje direktor, je odgovoren za izvajanje in vzdrževanje procesa vodenja kakovosti.

3.2.4 AJPES preverja delovanje procesov in skladnost storitev enkrat letno z izvedbo notranje presoje delovanja procesov, ki jo opravijo za to usposobljeni presojevalci. Prav tako delovanje procesov in izboljševanje enkrat letno obravnava vodstvo v okviru vodstvenega pregleda. Neodvisno zunanjo presojo enkrat letno izvede tudi zunanji neodvisni certifikacijski organ.

3.2.5 Z namenom preprečevanja potencialnih možnosti za nastanek neskladnosti, ki bi vplivali na kakovost storitev, izvajajo lastniki procesov preventivne ukrepe. Uvedba preventivnih ukrepov temelji na podlagi podanih predlogov zaposlenih ali na podlagi ocene tveganj.

3.2.6 Izvajanje predpisov in določil kodeksov, s katerimi se ureja poslovanje bonitetne dejavnosti, poleg zunanje in notranje presoje delovanja procesov in skladnosti storitev z zahtevami standarda ISO 9001, preverja oseba za varovanje skladnosti poslovanja, ki jo s sklepom določi direktor AJPES. Le ta spremlja in redno ocenjuje primernost in učinkovitost ukrepov ter svetuje zaposlenim v bonitetni dejavnosti ter vodstvu pri izpolnjevanju predpisanih obveznosti.

3.2.7 Vodstvo AJPES osebi za varovanje skladnosti in zakonitosti poslovanja zagotavlja pristojnost, vire, strokovno znanje in dostop do ustreznih informacij.

3.2.8 Odgovorna oseba za varovanje skladnosti in zakonitosti poslovanja ni povezana s poslovnimi procesi bonitetne dejavnosti.

3.2.9 Bonitetna dejavnost AJPES je funkcionalno, organizacijsko in prostorsko ločena od ostalih dejavnosti AJPES.

3.2.10 S politiko pooblastil in notranjim nadzorom je poskrbljeno, da ne prihaja do nasprotij interesov med osebami, ki opravljajo različne storitve zaradi povezave med temi storitvami.

3.2.11 Stroški bonitetne dejavnosti se ugotavljajo ločeno od stroškov drugih storitev AJPES, kar je opredeljeno v Metodologiji za ugotavljanje stroškov gospodarske dejavnosti v AJPES. Računovodske izkaze vsako leto pregleda zunanji neodvisni revizor.

3.2.12 Vse komunikacijske poti v AJPES so organizirane, vodene in nadzorovane tako, da zagotavljajo neodvisnost zaposlenih v bonitetni dejavnosti od drugih storitev, ki jih opravlja AJPES.

3.2.13 Za opravljanje pridobitne ali nepridobitne dejavnosti ali za sprejetje določenih položajev ali funkcij zunaj svoje zaposlitve mora zaposleni dobiti soglasje AJPES. Pri tem se ne sme ukvarjati z dejavnostjo, ki lahko povzroči nasprotje interesov v razmerju s storitvami AJPES.

3.3 Varovanje podatkov in informacij

3.3.1 Varovanje podatkov in informacij pred raznovrstnimi notranjimi ali zunanjimi grožnjami je zagotovljeno z doslednim izvajanjem krovne politike informacijske varnosti. Njeno izvajanje zagotavlja zaščito informacij, zaščito računalniških zmogljivosti, redni pregled tveganj, popravne akcije tam, kjer varnostni dogodki in revizijska poročila kažejo na nezadostno varnost, izdelavo, vzdrževanje in testiranje načrtov za neprekinjeno poslovanje kritičnih poslovnih procesov v primeru katastrof ali velikih odpovedi, usklajenost varnostne politike z zakonodajo ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja o varovanju informacij za stalno ali občasno zaposlene.

3.3.2 S pravili obvladovanja dostopov do informacijskega sistema AJPES so opredeljeni lastniki, skrbniki in uporabniki podatkov ter njihove naloge, določeno je upravljanje s pravicami dostopa do podatkov in informacijskega sistema, identifikacijo uporabnikov, upravljanje dostopa do omrežja in operacijskih sistemov ter nadzor nad uporabo in dostopom do podatkov in informacijskega sistema AJPES.

3.3.3 Interna navodila določajo notranjo kontrolo informacijskega sistema in zagotavljanje kakovostnih vhodnih podatkov.

3.3.4 Z doslednim nadzorom nad dostopom in pretokom informacij AJPES zagotavlja zaupnost pri zbiranju, obdelovanju in hranjenju podatkov in informacij.

3.4 Postopki za določanje bonitetnih ocen

3.4.1 Vsaka bonitetna ocena, ki jo dodeli AJPES, je rezultat enotne metodologije in enakih pravil in postopkov določanja ter temelji na predpisanih virih podatkov. Metodologija za določanje bonitetnih ocen je objektivna, sistematična in temelji na dokumentiranih procesih in verodostojnih podatkih.

3.4.2 Vpeljana pravila, informacijsko podprti mehanizmi in kontrolne točke nepooblaščenim onemogočajo spremembo podatkov ali bonitetnih ocen.

3.4.3 Modelske bonitetne ocene so določene enkrat letno. Trenutne bonitetne ocene določa analitik na podlagi modelske bonitetne ocene, ob upoštevanju informacij o poslovanju ocenjevanega subjekta med letom po enotni metodologiji in predpisanih postopkih. Trenutno oceno potrdi in podpiše vodja oddelka po načelu štirih oči.

3.4.4 Na naročniku posredovani bonitetni informaciji z bonitetno oceno je jasno navedena identiteta analitika in odgovorne osebe, datum in ura izdaje bonitetne informacije ter identifikacijska številka informacije.

3.4.5 Vse spremembe podatkov v bonitetnih informacijah izven pogojev, ki so vnaprej določeni in informacijsko podprti, potrjuje bonitetni odbor AJPES.

3.4.6 Organiziranost, pristojnosti in postopki dela bonitetnega odbora so določeni v Poslovniku o delu bonitetnega odbora AJPES.

3.4.7 Pri odločanju o spremembah bonitetnih ocen in drugih podatkov v bonitetnih informacijah je zagotovljena rotacija članov bonitetnega odbora.

3.4.8 Funkcija pregledovanja metodologije in ključnih predpostavk ocenjevanja je neodvisna od postopka bonitetnega ocenjevanja Pregledovanje metodologije, pravil ocenjevanja in njihove bistvene spremembe ali prilagoditve izvaja v skladu s Pravilnikom o pregledovanju metodologije zunanji izvajalec. V primeru uvedbe nove ali spremenjene metodologije in ključnih predpostavk ocenjevanja, AJPES ključne značilnosti metodologije objavi na svojih spletnih straneh skupaj z obrazložitvijo, in tako interesnim skupinam omogoči seznanitev s spremembami.

3.4.9 AJPES vodi notranje evidence izdanih bonitetnih ocen in podlag, s katerimi zagotavlja revizijsko sled vsake bonitetne ocene. Kopije vseh naročnikom izdanih bonitetnih informacij so ustrezno arhivirane in zaščitene, z izključitvijo možnosti njihovega popravka.

3.4.10 Nagrajevanje analitikov in drugih uslužbencev AJPES je urejeno s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence in ni odvisno od prihodkov bonitetne dejavnosti.

4. OBRAVNAVA NASPROTIJ INTERESOV IN OBVEŠČANJE

Uslužbenci AJPES morajo nadrejenemu nemudoma prijaviti vsakršne okoliščine, ki bi lahko pomenile sum nasprotij interesov. Nadrejeni prijavo prouči in v kolikor ugotovi, da suma nasprotij interesov ni mogoče preprečiti z ukrepi iz te politike, o tem obvesti vodstvo in osebo za varovanje skladnosti in zakonitosti poslovanja. Odgovorna oseba za varovanje skladnosti poslovanja prijavljene okoliščine razišče in o ugotovitvah poroča lastniku procesa in direktorju.

Vodstvo AJPES mora vsako prijavo nepristransko in objektivno obravnavati. V primeru ugotovljenega obstoja nasprotij interesov mora vodstvo sprejeti ustrezne ukrepe z namenom odprave nasprotij interesov. Pri tem se posvetuje z osebo za varovanje skladnosti poslovanja. Obstoj nasprotij interesov je lahko podlaga za uveljavljanje kazenske ali odškodninske odgovornosti.

AJPES vodi evidenco o nastalih dejanjih oziroma okoliščinah, za katere je bilo pri opravljanju storitev ugotovljeno nasprotje interesov ter o ukrepih za njihovo odpravo.

5. KONČNE DOLOČBE

Ta politika zavezuje vodstvo, uslužbence AJPES in zunanje izvajalce, ki neposredno izvajajo naloge bonitetne dejavnosti ter druge uslužbence, ki niso neposredno povezani z izvajanjem bonitetne dejavnosti.

Ta politika začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani AJPES.

Skrbnik politike je oseba za zagotavljanje skladnosti poslovanja.

Številka: 408-159/2014
Datum: 11. 9. 2014
 
  mag. Mojca Kunšek,
direktorica
 
 

Metodologija

 Metodologija za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb (podjetij, zadrug in zavodov) ter samostojnih podjetnikov (S.BON AJPES model) 

Soglasja

 Soglasje za uporabo podatkov v bonitetnih storitvah 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev in anonimizirano zbiranje podatkov o statistiki uporabe portala. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?