Na vsebino

Bonitete S.BON AJPES

Bonitete gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

02 / 235 25 27


Predpisi, ki v državah članicah Evropske unije urejajo delovanje bonitetnih agencij

 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o bonitetnih agencijah (Register predpisov RS)
 Uredba (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (EUR-Lex)

Interni akti za izvajanje bonitetne dejavnosti AJPES

Na podlagi 1. točke četrtega odstavka 19. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) izdajam
 

    KODEKS RAVNANJA PRI IZVAJANJU BONITETNE DEJAVNOSTI AJPES

1. UVOD
 
1.1   Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) določa bonitetne ocene za podjetja, samostojne podjetnike, zasebne zavode in zadruge, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Bonitetne ocene določa na podlagi javnih podatkov in drugih kvalitativnih informacij in podatkov. AJPES določa nenaročene bonitetne ocene, pri katerih ocenjevani subjekt ne sodeluje pri postopku ocenjevanja.
1.2   Kodeks ravnanja pri izvajanju bonitetne dejavnosti AJPES vsebuje zapis pravil, skladno s katerimi posluje pri izvajanju bonitetne dejavnosti in povzema temeljna načela Kodeksa osnovnih načel ravnanja za bonitetne agencije.¹

¹ Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev – IOSCO (International Organisation of Securities Commissions): CODE OF CONDUCT FUNDAMENTALS FOR CREDIT RATING AGENCIES. Revised march 2015.
 
2. OPREDELITEV POJMOV, UPORABLJENIH V KODEKSU
 
2.1   Analitik je uslužbenec Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve, ki opravlja analitične naloge v procesu določanja bonitetnih ocen poslovnih subjektov.
 
2.2   Bonitetna dejavnost AJPES je dejavnost določanja bonitetnih ocen poslovnim subjektom ter priprava in izdaja bonitetnih informacij.
 
2.3   Bonitetna ocena SB pomeni verjetnost, da bo prišlo pri konkretnem poslovnem subjektu do nastopa vsaj enega dogodka neplačila (začetek postopka stečaja, prisilne poravnave, prisilne likvidacije v primeru podjetij in zadrug, začetka postopka stečaja ali prisilne likvidacije v primeru zasebnih zavodov ter začetek postopka osebnega stečaja podjetnika in postopka prisilne poravnave nad podjetnikom v primeru samostojnih podjetnikov) v obdobju 12 mesecev po datumu računovodskih izkazov, ki so bili podlaga za določitev bonitetne ocene.
 
2.4   Bonitetni odbor AJPES je skupina uslužbencev, ki jih določi direktor AJPES s sklepom. Pristojen je za sprejemanje strokovnih odločitev v zvezi s pripisom bonitetnih ocen, metodologijo ocenjevanja ter pregledovanjem in spremljanjem bonitetnih ocen.
 
2.5  Kakovost je učinkovito in uspešno zagotavljanje pravilnih, ažurnih in celovitih storitev za vse uporabnike v skladu z zakonodajo, predpisi, politikami, standardi in njihovo  stalno izboljševanje.
 
2.6   Metodologija S.BON AJPES je skupek pravil in postopkov, skladnih s pravili baselskih bančnih standardov, po kateri se slovenskim poslovnim subjektom pripišejo bonitetne ocene SB.
 
2.7   Modelske bonitetne ocene so bonitetne ocene, pripisane na podlagi računovodskih izkazov ocenjevanih subjektov, izdelanih po koncu poslovnega leta, in iz njih izračunanih kazalnikov v skladu z metodologijo S.BON AJPES.
 
2.8  Trenutne bonitetne ocene so bonitetne ocene, ki so na dan izdelave bonitetne informacije pripisane ocenjevanim subjektom v skladu z metodologijo S.BON AJPES. Določa jih analitik ob upoštevanju tekočih podatkov in informacij o poslovanju ocenjevanega subjekta med letom, po enotnih in vnaprej določenih pravilih.
 
2.9   Nasprotje interesov so okoliščine, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje 
javnih nalog.
 
2.10   Proces je skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki vhode pretvarja v izhode.
 
2.11   Skladnost je izpolnitev vseh zahtev.
 
2.12   Zaupni podatki so podatki, katerih neupravičena uporaba oziroma razkritje bi lahko škodovala delovanju ali izvajanju posameznih storitev AJPES, drugim subjektom in osebam, poteku uradnih postopkov ali osebam, na katere se podatki nanašajo oziroma podatki, ki so primarno namenjeni uporabi uslužbencev AJPES za izvajanje posameznih storitev. Zaupni podatki so tudi podatki, ki so skladno z internim pravilnikom opredeljeni kot poslovna skrivnost.
 
2.13   Zunanji izvajalec je pogodbeni partner in avtor metodologije S.BON AJPES.
 
3. NAMEN KODEKSA
 
3.1  Namen kodeksa je zagotavljati kakovost, neoporečnost in neodvisnost postopka določanja bonitetnih ocen in izpolnjevanja obveznosti do naročnikov. Kodeks zavezuje AJPES, da v dejavnosti bonitetnega ocenjevanja uporablja ustrezne postopke in mehanizme za zagotavljanje stalnosti in pravilnosti bonitetnega ocenjevanja, da uporablja kakovostne vire podatkov, da je metodologija ocenjevanja objektivna, sistematična in ustaljena ter jo redno preverja, da imajo analitiki ustrezna strokovna znanja, ki jih stalno dopolnjujejo, da ima ustrezne postopke za odkrivanje in preprečevanje morebitnih nasprotij interesov ter da javnosti razkriva ključne postopke ocenjevanja in informacije o cenah.
 
4. KAKOVOST IN NEOPOREČNOST DOLOČANJA BONITETNIH OCEN
 
4.1   Kakovost postopka ocenjevanja
 
4.1.1   AJPES zagotavlja kakovost na podlagi sprejetih osnovnih smernic sistema vodenja kakovosti, ki jih izvajajo uslužbenci za uresničevanje politike kakovosti in doseganje ciljev kakovosti.
 
4.1.2   AJPES je imetnik certifikata za sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 9001, ki dokazuje, da je vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja na področju izvajanja javnih storitev in bonitetnih ter drugih tržnih storitev, skladno z zakonskimi pooblastili. Vzdrževanje certifikata za sistem vodenja kakovosti enkrat letno preverja zunanji neodvisni certifikacijski organ.
 
4.1.3   AJPES je sprejel ustrezne postopke in mehanizme, ki zagotavljajo, da je postopek določanja bonitetnih ocen stalen (glavni parametri modela S.BON se ne spreminjajo), z uporabo lastne metodologije in verodostojnih ter preverjenih virov podatkov.
 
4.1.4   Metodologija ocenjevanja je objektivna, sistematična, ustaljena in preverjena na podlagi preteklih izkušenj.
 
4.1.5   Vsaka bonitetna ocena, ki jo dodeli AJPES, je rezultat enotne metodologije in enakih objektivnih pravil in postopkov določanja ter temelji na dokumentiranih procesih in verodostojnih virih podatkov.
 
4.1.6   Podatki, ki so osnova za določanje bonitetnih ocen, so zanesljivi, preverjeni in izvirajo tako iz javnih registrov, ki jih vodi AJPES, kot tudi iz drugih primarnih virov. Za obdelavo podatkov in informacij ima AJPES vpeljane mehanizme notranjih kontrol in zaščitne ukrepe.
 
4.1.7   Analitik pri svojem delu dosledno upošteva metodologijo S.BON AJPES in predpisane postopke. Vse spremembe izven pogojev, ki so vnaprej določeni in informacijsko podprti, potrjuje Bonitetni odbor AJPES.
 
4.1.8   Organiziranost, pristojnosti in postopki dela bonitetnega odbora so določeni v Poslovniku o delu bonitetnega odbora AJPES.
 
4.1.9   Pri odločanju o spremembah bonitetnih ocen AJPES zagotavlja mehanizem rotacije analitikov – članov bonitetnega odbora, ki so odgovorni za potrditev spremembe ocene.
 
4.1.10  Analitiki, ki opravljajo dejavnost bonitetnega ocenjevanja, so strokovno usposobljeni za svoje delo. AJPES zagotavlja zadostno število analitikov, ki jim omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje. Člani bonitetnega odbora imajo ustrezna znanja in večletne izkušnje na področju bonitetnega ocenjevanja.
 
4.1.11  Trenutno bonitetno oceno, ki jo določi analitik, pregleda in potrdi še njemu nadrejena odgovorna oseba.
 
4.1.12  Na bonitetni informaciji z bonitetno oceno, ki se posreduje naročniku, je navedena identiteta analitika in odgovorne osebe, datum in ura izdaje ter identifikacijska številka. Na spletni bonitetni informaciji je naveden datum in ura izdaje ter identifikacijska številka.
 
4.1.13  AJPES vodi evidenco izdanih bonitetnih ocen in podlag, s katerimi zagotavlja revizijsko sled vsake bonitetne ocene. Kopije vseh naročnikom izdanih bonitetnih informacij z bonitetno oceno, ki jo potrdi odgovorna oseba, so arhivirane na način, ki onemogoča popravke podatkov v informacijah.
 
4.1.14  Zunanji izvajalec izvaja redno pregledovanje metodologije in ključnih postavk ocenjevanja ter nudi strokovno pomoč analitikom z ekonometričnimi izračuni in analizami.
 
4.2  Pregledovanje in posodabljanje podatkov in bonitetnih ocen
 
4.2.1   Opravljanje bonitetne dejavnosti omogoča sodobna informacijsko-komunikacijska podpora. AJPES ima izdelane postopke in informacijske rešitve, ki zagotavljajo redno zbiranje, obdelovanje in posodabljanje vhodnih podatkov. Vgrajeni so ustrezni kontrolni mehanizmi.
 
4.2.2   Modelske bonitetne ocene so določene enkrat letno, trenutne bonitetne ocene pa se spreminjajo med letom. Analitiki v skladu z internimi pravili sproti preverjajo podatke pri virih in s tem zagotavljajo pravilne vhodne podatke za določanje bonitetnih ocen.
 
4.2.3   Posodabljanje podatkov poteka skladno z določili procesa Zagotovitev podatkov za bonitetne storitve AJPES. Kakovost izvajanja procesa se preverja s presojami izpolnjevanja zahtev standarda ISO 9001:2015.
 
4.2.4   Vsako odstopanje trenutne bonitetne ocene od modelske bonitetne ocene je v bonitetni informaciji navedeno. Pojasnjeni so razlogi, ki so vplivali na spremembo ocene in naveden datum spremembe.
 
4.2.5   AJPES zagotavlja stalno pregledovanje metodologije in ključnih predpostavk ocenjevanja v skladu s Pravilnikom o pregledovanju metodologije in spremljanju bonitetnih ocen. V primeru uvedbe nove ali spremenjene metodologije in ključnih predpostavk ocenjevanja, AJPES ključne značilnosti metodologije objavi na spletnem portalu, in tako interesnim skupinam omogoči seznanitev s spremembami.
 
4.3  Neoporečnost postopka ocenjevanja
 
4.3.1   Analitiki kot tudi ostali uslužbenci AJPES, ki opravljajo naloge, povezane z bonitetno dejavnostjo, so zavezani spoštovati vse veljavne predpise, ki urejajo področje izvajanja bonitetne dejavnosti.
 
4.3.2   Vsak analitik se s podpisom izjave pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo zavezuje, da ne bo zlorabljal informacij, ki jih je pridobil med zaposlitvijo ali v zvezi z njo, in da bo s pridobljenimi informacijami ravnal z največjo skrbnostjo ter izvajal ukrepe za preprečevanje razkritja, objave ali razširjanja informacij nepooblaščenim osebam. Izjava ga zavezuje, da pridobljene informacije uporablja izključno za namene, za katere jih je prejel.
 
4.3.3   Če uslužbenec AJPES izve, da je analitik ali drug uslužbenec ravnal v nasprotju s predpisi ali kodeksom poslovanja bonitetne dejavnosti, je dolžan to sporočiti vodji Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve, ki v primeru ugotovljenih kršitev o teh poroča direktorju AJPES, ki zagotovi ustrezno ukrepanje.
 
5. NEODVISNOST IN IZOGIBANJE NASPROTJU INTERESOV
 
5.1  Splošno
 
5.1.1   AJPES opravlja storitve javne službe kot svojo pretežno dejavnost in tržne storitve kot stransko dejavnost. Opravljanje storitev javne službe ne predstavlja nasprotij interesov za opravljanje tržnih storitev.
 
5.1.2   Bonitetna dejavnost sodi v tržno dejavnost AJPES in se izvaja v organizacijsko ločenem Sektorju za bonitetne in druge tržne storitve.
 
5.1.3   Organizacija v AJPES zagotavlja, da poslovni interes ne zmanjšuje neodvisnosti in v največji možni meri zagotavlja izogibanje nasprotjem interesov.
 
5.1.4   AJPES kot javna agencija, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, ni v nobeni interesni ali lastniški povezavi z ocenjevanimi poslovnimi subjekti.
 
5.1.5   AJPES ne opravlja svetovalnih storitev poslovnim subjektom.
 
5.1.6   Vse komunikacijske poti v AJPES so organizirane, vodene in nadzorovane tako, da zagotavljajo neodvisnost zaposlenih v bonitetni dejavnosti od drugih storitev, ki jih opravlja AJPES.
 
5.1.7   AJPES ima sprejeto ustrezno politiko in postopke za zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakonodajo.
 
5.1.8   Organizacijska struktura jasno in na dokumentiran način določa poročevalske linije ter funkcije in odgovornosti.
 
5.1.9   Zunanji izvajalec mora ravnati po navodilih AJPES in mora spoštovati vse predpise, ki so povezani z opravljanjem bonitetne dejavnosti v AJPES.
 
5.2  Neodvisnost analitikov
 
5.2.1   Analitiki pri ocenjevanju delujejo neodvisno. Nagrajevanje analitikov je urejeno s predpisi in ni odvisno od prihodkov bonitetne dejavnosti.
 
5.2.2   Analitiki AJPES morajo za opravljanje pridobitne ali nepridobitne dejavnosti ali za sprejetje določenih položajev ali funkcij zunaj svoje zaposlitve od AJPES pridobiti dovoljenje. Tako se zagotavlja kontrola opravljanja pridobitne dejavnosti izven AJPES, da se odkrije oziroma prepreči morebitna zloraba podatkov.
 
5.2.3   Analitiki se s podpisom pogodbe o zaposlitvi zavežejo k izvajanju Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.
 
5.2.4   Analitiki niso poslovno oziroma lastniško povezani z ocenjevanimi poslovnimi subjekti.
 
5.2.5   AJPES zagotavlja sprejemanje ustreznih ukrepov za zaščito lastnine in evidenc v lasti bonitetne agencije pred prevaro, krajo ali zlorabo.
 
5.3  Izogibanje nasprotju interesov
 
5.3.1   AJPES skrbi, da morebitna nasprotja interesov v zvezi z uslužbenci, ki imajo stik s podatki in analizami bonitetne dejavnosti, preprečuje oziroma razkriva in odpravlja. Do nasprotij interesov lahko pride v razmerjih:
−  med uslužbenci AJPES in različnimi naročniki/uporabniki bonitetnih storitev,
−  med uslužbenci AJPES in njihovimi ožjimi družinskimi člani v primerih, če le ti imajo ali bi lahko imeli poslovni interes, ki škoduje AJPES,
−  med vodstvom AJPES, zaposlenimi v bonitetni dejavnosti in zaposlenimi v drugih dejavnostih AJPES,
−  v razmerjih med AJPES in drugimi uporabniki bonitetnih storitev.
 
5.3.2   Pri izvajanju bonitetne dejavnosti AJPES lahko nasprotje interesov nastane pri naslednjih potencialnih dejavnostih:
−  zagotavljanje storitev poslovnemu subjektu po nižji ceni od določene,
−  kršenje pravil pri določanju bonitetne ocene zaradi ponujene spodbude,
−  sklepanje poslov s poslovnimi subjekti za svoj račun,
−  izkoriščanje notranjih informacij in razkritje informacij proti obljubi nagrade ali dajanju koristi poslovnim subjektom, ki opravljajo isto dejavnost kot AJPES, ali osebam, povezanim z uslužbencem,
−  zasledovanje osebnih koristi ali koristi oseb, povezanih z uslužbencem in/ali zunanjim izvajalcem, na škodo AJPES ali škodo katerekoli stranke, naročnika ali ocenjevanega poslovnega subjekta.
 
5.4   Obravnava nasprotij interesov in obveščanje
 
5.4.1   Analitiki AJPES morajo nadrejenemu nemudoma prijaviti vsakršne okoliščine, ki bi lahko pomenile sum nasprotij interesov. Nadrejeni prijavljene okoliščine razišče in o ugotovitvah poroča vodji Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve in direktorju.
 
5.4.2   Pri ugotavljanju obstoja ali verjetnosti nastanka nasprotja interesov se upošteva zlasti:
−  ali je za AJPES ali uslužbenca ali zunanjega sodelavca na račun naročnika nastala ali obstaja verjetnost nastanka finančnega dobička ali izognitve finančne izgube,
−  ali za AJPES ali uslužbenca ali zunanjega sodelavca obstaja drugačen interes v zvezi z rezultatom storitve ali posla, ki se opravlja v imenu in za račun naročnika, kot ga ima naročnik,
−  ali AJPES ali uslužbenec ali zunanji sodelavec opravlja isto dejavnost kot naročnik,
−  ali je AJPES ali uslužbenec ali zunanji sodelavec prejel oziroma bi prejel od osebe, ki ni naročnik, spodbudo v zvezi s storitvijo naročniku v obliki denarja, blaga ali storitev, ki ne predstavljajo plačila za to storitev,
−  ali je za AJPES ali uslužbenca ali zunanjega sodelavca nastala ali obstaja verjetnost nastanka finančne koristi, zaradi katere ima ta interes prednost pred interesi drugih naročnikov.
 
5.4.3   Vodstvo AJPES mora vsako prijavo nepristransko in objektivno obravnavati. V primeru ugotovljenega obstoja nasprotij interesov mora sprejeti ustrezne ukrepe z namenom odprave nasprotij interesov. Obstoj nasprotij interesov je lahko podlaga za uveljavljanje kazenske ali odškodninske odgovornosti.
 
5.4.4  AJPES vodi evidenco o nastalih dejanjih oziroma okoliščinah, za katere je bilo pri opravljanju storitev ugotovljeno nasprotje interesov ter o ukrepih za njihovo odpravo.
 
6. RAZKRITJA IN PREDSTAVITEV BONITETNIH OCEN
 
6.1   Preglednost in pravočasnost razkritja bonitetnih ocen
 
6.1.1   AJPES ima na svojem spletnem portalu objavljene vse pomembne informacije o izvajanju bonitetne dejavnosti.
 
6.1.2   Objavljen je povzetek metodologije S.BON AJPES, pomen posameznih bonitetnih kategorij, opis virov podatkov, ki vplivajo na določitev bonitetnih ocen, vrste bonitetnih informacij, cenik bonitetnih storitev ter načini in postopki naročanja.
 
6.1.3   Na spletni strani objavlja tudi vzporejanje bonitetnih ocen po modelu S.BON AJPES z bonitetnimi ocenami mednarodno primerljivih bonitetnih agencij.
 
6.1.4   AJPES enkrat letno objavi letno poročilo za preteklo leto ter program dela in finančni načrt za naslednje leto.
 
6.1.5   Cene posameznih vrst bonitetnih informacij so določene v Ceniku bonitetnih in drugih tržnih storitev AJPES, ki ga sprejme direktor AJPES.
 
6.1.6   Na vsaki bonitetni informaciji so jasno in na vidnem mestu navedeni modelska bonitetna ocena in trenutna bonitetna ocena z datumom, na katerega se le ta nanaša, kratek opis metodologije S.BON AJPES, viri podatkov za pripravo bonitetne ocene in informacije s pojasnili in datumi posodobitve le teh.
 
6.1.7   Iz bonitetne informacije je razvidno, da gre za bonitetno oceno po metodologiji S.BON AJPES.
 
6.1.8   AJPES naročnikom posreduje bonitetne informacije v rokih in pod enakimi pogoji, objavljenimi na spletnem portalu.
 
6.2  Ravnanje z zaupnimi podatki in informacijami
 
6.2.1   Ravnanje z zaupnimi podatki, informacijami in informacijskim sistemom je v AJPES urejeno s krovno politiko informacijske varnosti in tam navedenimi politikami in pravili, ki določajo takšen pristop k upravljanju informacijske varnosti v AJPES, da se zagotavlja njihovo varovanje pred notranjimi ali zunanjimi grožnjami. Izvajanje krovne politike zagotavlja zaščito informacij, zaščito računalniških zmogljivosti, redni pregled tveganj, popravne akcije tam, kjer varnostni dogodki in revizijska poročila kažejo na nezadostno varnost, izdelavo, vzdrževanje in testiranje načrtov za neprekinjeno poslovanje kritičnih poslovnih procesov v primeru naravnih katastrof ali velikih odpovedi, usklajenost varnostne politike z zakonodajo ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja o varovanju informacij za zaposlene.
 
6.2.2   Zaupne podatke in poslovne skrivnosti morajo varovati tudi zunanji sodelavci in tretje osebe, če so vedele, ali če bi glede na naravo podatka morale vedeti, da je podatek zaupen podatek ali poslovna skrivnost. O varovanju zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti morajo zunanji sodelavci, za katere je utemeljeno pričakovati, da se bodo s takimi podatki seznanili, pred začetkom opravljanja svojega dela podpisati posebno izjavo/pogodbo.
 
6.2.3   Dolžnost varovanja zaupnih podatkov in poslovnih skrivnosti ne preneha s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe, ki ureja razmerje med AJPES in zunanjimi izvajalci, ki so se s takimi podatki seznanili v času trajanja pogodbenega razmerja.
 
6.2.4   V primeru kršitve varovanja zaupnosti podatkov in informacij uslužbenci AJPES in zunanji izvajalci kazensko in odškodninsko odgovarjajo.
 
7. UPRAVLJANJE IN HRAMBA DOKUMENTARNEGA ARHIVSKEGA GRADIVA
 
7.1   AJPES hrani dokumentacijo o vsaki izdani bonitetni informaciji z bonitetno oceno, ki se posreduje naročniku kot papirni ali elektronsko podpisan dokument, 5 let. Hranijo se vse izdane bonitetne informacije v obliki, ki onemogoča spreminjanje, in vsi dokumenti, na podlagi katerih je bila posamezna bonitetna informacija izdana.
 
7.2   Postopki upravljanja z dokumentarnim gradivom so določeni in opisani v predpisih in internih aktih, sprejetih na podlagi teh predpisov.
 
8.   KONČNE DOLOČBE
 
8.1   Z začetkom veljavnosti tega kodeksa preneha veljati Kodeks poslovanja bonitetne dejavnosti AJPES, št. 007-43/2019 z dne 19. 12. 2019.
 
8.2   Ta kodeks zavezuje analitike in druge uslužbence AJPES ter zunanjega izvajalca, ki opravljajo naloge, povezane z bonitetno dejavnostjo.
 
8.3   Kodeks začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani AJPES.
 
 
Številka: 007-34/2024
Datum: 8. 5. 2024   
 
                                                                                                                                                           Zdenka Kajdiž,
                                                                                                                                                            v. d. direktorja

Metodologija

 Metodologija za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb (podjetij, zadrug in zavodov) ter samostojnih podjetnikov (S.BON AJPES model) 

Soglasja

 Soglasje za uporabo podatkov iz nerevidiranega letnega poročila 

 Soglasje za uporabo podatkov plačilnega prometa 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?