PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Bonitete S.BON AJPES

Bonitete gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

02 / 235 25 27


Poslovanje gospodarskih družb v letu 2018

Poslovanje slovenskih gospodarskih družb je bilo v letu 2018 uspešno, povečale so število zaposlenih, čiste prihodke od prodaje, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček. K povečanju prihodkov od prodaje je, podobno kot v preteklih letih, najbolj prispeval izvoz na trg EU. Dinamika poslovnih odhodkov je sledila dinamiki čistih prihodkov od prodaje, z nadpovprečnimi rastmi so izstopali predvsem stroški energije, stroški transportnih storitev in stroški dela. Stopnja rasti EBIT in EBITDA je presegla stopnjo rasti čistih prihodkov od prodaje, tako da sta se EBIT in EBITDA marži rahlo povišali.  

Po dolgem času so slovenske gospodarske družbe realizirale pozitiven rezultat iz financiranja, in sicer predvsem na račun znižanja finančnih odhodkov in povečanja finančnih prihodkov iz deležev. Neto čisti dobiček poslovnega leta se je povečal za 16,3 %, tako da je donosnost lastniškega kapitala znašala 9,6 %.

Rast prihodkov od prodaje, najbolj na trgu EU

Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb so se v letu 2018 povečali za 8,5 %. K povečanju je, tako kot v zadnjih letih, pomembno prispevalo povečanje čistih prihodkov od prodaje na trgu EU, kjer je bila dosežena 10,8 % rast. Rast čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu je malenkost zaostajala in je znašala 7,6 %, medtem ko so se čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU povečali za 5,9 %.

Rast poslovnih odhodkov sledila rasti prihodkov

Poslovni odhodki so se povečali za 8,5 % in s tem dosegli enako stopnjo rasti kot čisti prihodki od prodaje. Stroški blaga, materiala in storitev so se prav tako povečali za 8,5 %, med njimi pa so se najbolj povečali stroški energije (+12,5%). Stroški storitev so se povečali za 6,9 %, med njimi so izstopali stroški transportnih storitev, ki so se povečali za 10,8 %. Stroški dela so se povečali za 10,3 % in presegli stopnjo rasti čistih prihodkov od prodaje. Odpisi vrednosti so se povečali za 4,0 %, in sicer na račun povečanja amortizacije (+7,8%) in znižanja prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

Povečanje dobička iz poslovanja (EBIT) in marže

Neto dobiček iz poslovanja (EBIT) se je v letu 2018 povečal za 9,2 % in je presegel stopnjo rasti čistih prihodkov od prodaje, zato se je EBIT marža povečala na 4,8 %. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) izračunan kot vsota neto dobička iz poslovanja in amortizacije se je povečal za 8,6 %, EBITDA marža pa je znašala 8,4 %.

Po dolgem času pozitiven rezultat iz financiranja

Trend zniževanja finančnih odhodkov iz preteklih let se je nadaljeval tudi v letu 2018 – finančni odhodki so se znižali za 9,6 %, in sicer najbolj na račun finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb (-15,3%). Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so se znižali za 7,9 %, finančni odhodki za obresti pa za 4,4 %.

Ugodne razmere na finančnih trgih in pri poslovanju podjetij so se odrazile v povečanju finančnih prihodkov (+11,5%), in sicer predvsem na račun povečanja finančnih prihodkov iz deležev (+31,4%). Slovenske gospodarske družbe so po dolgem času realizirale pozitiven rezultat iz financiranja.

Zadolženost ostaja dolgoročno vzdržna, finančne obveznosti do bank se znižujejo

Finančne obveznosti gospodarskih družb so se v letu 2018 povečale za 2,6 %, in sicer predvsem na račun povečanja finančnih obveznosti do družb v skupini (+11,6%). Finančne obveznosti do bank so se znižale, in sicer za 2,9 %.

Delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev je konec leta 2018 dosegel 48,6 %, razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom (D/E) pa 55,6 %. Razmerje med bruto finančnimi obveznostmi in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA) je konec leta 2018 znašalo 3,5, v kolikor od bruto finančnih obveznosti odštejemo denarna sredstva, je razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA znašalo 2,7. Zadolženost slovenskih gospodarskih družb ostaja dolgoročno vzdržna.

Povečanje čistega dobička in ROE

Neto čisti dobiček poslovnega leta, izračunan kot razlika med čistim dobičkom in čisto izgubo poslovnega leta, se je v letu 2018 glede na leto 2017 povečal za 16,3 %. Povečanje čistega dobička je predvsem posledica povečanja dobička iz poslovanja (EBIT) ter doseženega pozitivnega rezultata iz financiranja. Donosnost lastniškega kapitala je v letu 2018 znašala dobrih 9,6 %.

Napovedane verjetnosti neplačila za leto 2019 so se glede na preteklo leto znižale v glavnini gospodarskih sektorjev. Pozitivni trendi pri poslovanju, ki so se odrazili v izboljšanju dejavnikov tveganja za nastop dogodka neplačila in s tem v relativno večjem znižanju verjetnosti za nastop dogodka neplačila v letu 2019, so najbolj intenzivno zaznani v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (črka Q), sledi dejavnost gradbeništva (črka F). Verjetnost neplačila se je nadpovprečno znižala tudi v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (črka O) ter dejavnosti izobraževanja (črka P).

Negativni trendi pri poslovanju, ki so se odrazili v poslabšanju dejavnikov tveganja za nastop dogodka neplačila in s tem v relativno večjem povečanju verjetnosti za nastop dogodka neplačila v letu 2019, so najbolj intenzivno zaznani v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (črka E) ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (črka J). Manj intenzivni, a še vedno nadpovprečno negativni trendi, so zaznani v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (črka L).

Nadpovprečen delež dobro ocenjenih družb

Po deležu dobrih bonitetnih ocen (ocene od SB1 do vključno SB4) izstopajo gospodarske družbe, ki imajo kot glavno dejavnost poslovanja opredeljeno pravno in računovodsko dejavnost (oddelek 69) ter socialno varstvo z nastanitvijo (oddelek 87). V navedenih dejavnostih delež dobrih bonitetnih ocen presega 75 %. Z deležem dobrih bonitetnih ocen na intervalu med 70 % in 75 % sledijo dejavnost zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode (oddelek 36), zdravstvo (oddelek 86), dejavnost javne uprave in obrambe (oddelek 84) ter zaposlovalna dejavnost (oddelek 78).

Med 65 % in 70 % dobrih bonitetnih ocen je pripisano gospodarskim družbam z dejavnostjo oskrbe stavb in okolice (oddelek 81), iz drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnosti (oddelek 32), z dejavnostjo računalniško programiranje in svetovanje (oddelek 62), z dejavnostjo veterinarstvo (oddelek 75) ter dejavnostjo varovanje in poizvedovalna dejavnost (oddelek 80).

Pri gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je ena izmed zgoraj navedenih dejavnosti, pričakujemo v letu 2019 bistveno manjšo pojavnost insolventnosti kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.

Nadpovprečen delež slabo ocenjenih družb

Po deležu slabo ocenjenih gospodarskih družb (ocene od vključno SB8 do SB10) izstopajo dejavnost zračni promet (oddelek 51), proizvodnja drugih vozil in plovil (oddelek 30) in storitve za rudarstvo (oddelek 09). Pri navedenih dejavnostih je delež slabih bonitetnih ocen (od SB8 do SB10) višji od 30 %.

Z deležem slabih bonitetnih ocen na intervalu med 25 % in 30 % sledijo dejavnost proizvodnja tekstilij (oddelek 14), ribištvo in gojenje vodnih organizmov (oddelek 03), dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti (oddelek 91), dejavnost finančnih storitev razen zavarovanja in pokojninskih skladov (oddelek 64), proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (oddelek 15), radijska in televizijska dejavnost (oddelek 60), vodni promet (oddelek 50) ter dejavnost strežbe jedi in pijač (oddelek 56).

Pri gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je ena izmed zgoraj navedenih dejavnosti, pričakujemo v letu 2019 bistveno večjo pojavnost insolventnosti kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?