Na vsebino

Bonitete S.BON AJPES

Bonitete gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

02 / 235 25 27


Poslovanje gospodarskih družb v letu 2021 in pripis bonitetnih ocen S.BON za leto 2022 

Leto 2021 je bilo po rezultatih poslovanja slovenskih gospodarskih družb leto okrevanja po pandemiji. Gospodarske družbe so močno povečale čiste prihodke od prodaje (+23,8 %), in sicer tako doma, še bolj intenzivno pa na tujih trgih. Kosmati donos od poslovanja se je povečal za 24,1 %. 
Visoka rast cen energentov in surovin v drugi polovici leta 2021 se je odrazila v visoki rasti stroškov blaga, materiala in storitev (+26,6 %), ki je presegla rast čistih prihodkov od prodaje. Stroški dela so se prav tako povečali, in sicer tako zaradi povečanja števila zaposlenih, kot zaradi povečanja povprečne plače. Ne glede na to je stopnja rasti stroškov dela pomembno zaostala za rastjo čistih prihodkov od prodaje. EBITDA marža je znašala 10,0 %.  
Ekspanzivna monetarna politika ECB je tudi v letu 2021 predstavljala podporo za zniževanje stroškov zadolževanja in nadaljevanje pozitivnih trendov na finančnih trgih in trgu nepremičnin. Vse to se je odrazilo v pozitivnem neto rezultatu iz finančnega dela, kjer je na povečanje finančnih prihodkov pozitivno vplivalo povečanje finančnih prihodkov iz deležev, na znižanje finančnih odhodkov pa veliko znižanje finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb. Donosnost lastniškega kapitala je znašala visokih 10,3 %. 
Finančne obveznosti so se glede na preteklo leto povečale za 6,8 %, od tega do bank za 1,9 %. Ne glede na to se je zaradi povečanja EBITDA kazalnik zadolženosti (dolg/EBITDA) izboljšal. Tako kot v letu 2020 so tudi v letu 2021 podjetja povečala likvidne rezerve v obliki denarnih sredstev. 

Visoka rast prihodkov od prodaje, najbolj na trgu izven EU

Poslovanje slovenskih gospodarskih družb v letu 2021 je zaznamovalo gospodarsko okrevanje, ki se je odrazilo v visoki rasti čistih prihodkov od prodaje (+23,8 %), in sicer tako na domačem trgu (+19,7 %), kot tudi na trgu EU (+27,2 %). Najvišjo rast prihodkov od prodaje so gospodarske družbe dosegle na trgu izven EU (+35,7 %), na katerem so sicer ustvarile 10,8 % vseh realiziranih čistih prihodkov od prodaje. Ustvarjeni kosmati donos od poslovanja se je povečal za 24,1 %, na 118,7 mrd EUR, poleg rasti prihodkov od prodaje pa je k rasti kosmatega donosa pomembno prispevalo tudi povečanje vrednosti zalog (+78,1 %) in povečanje drugih poslovnih prihodkov (+76,1 %). 

Visoka rast stroškov energije in materiala, rast stroškov dela zaostajala

Poslovni odhodki so se povišali za 22,5 % in s tem za 1,3 odstotne točke zaostali za rastjo čistih prihodkov od prodaje (+23,8 %). Najbolj, za 31,7 % se je povečala nabavna vrednost prodanega blaga in materiala. Stroški materiala so se povečali za 24,8 %, stroški energije pa za 23,5 %. Transportne storitve so se zaradi dviga cen energentov povečale za 24,6 %.  
V letu 2021 se je nadaljevala rast stroškov dela (+9,6 %), in sicer tako zaradi povečanja števila zaposlenih +3,7 % kot tudi na račun povečanja povprečne plače na zaposlenega (+7,0 %).  

Odpisi vrednosti so ostali na podobni ravni kot v preteklem letu (+0,1 %). Ob povečanju amortizacije za 3,3 % so se prevrednotovalni poslovni odhodki znižali - pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih za 19,0 %, pri obratnih sredstvih pa za 10,9 %. Nizki prevrednotovalni poslovni odhodki so posledica ugodnih razmer na finančnih trgih in na trgu nepremičnin - trge je v letu 2021 zaradi ekspanzivne monetarne politike ECB zaznamovalo nizko kreditno tveganje in nadaljevanje pozitivnih trendov pri gibanju cen nepremičnin in finančnih naložb. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, so se povečale za 39,2 %. 

Povečanje dobička iz poslovanja in EBITDA marže

Neto dobiček iz poslovanja (EBIT), izračunan kot razlika med dobičkom iz poslovanja in izgubo iz poslovanja, se je v letu 2021 glede na leto 2020 povečal za visokih 60,2 %. EBIT marža je znašala 5,5 %. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) izračunan kot vsota neto dobička iz poslovanja in odpisov vrednosti se je povečal za 26,3 % - EBITDA marža je z 10,0 % presegla doseženo vrednost iz leta pred pandemijo (2019). 

Veliko povečanje prihodkov iz deležev, znižanje odhodkov iz oslabitev in odpisov 

Rezultat iz financiranja je bil v letu 2021 zopet pozitiven (+339,5 mio EUR). Finančni prihodki so se zvišali za 32,7 %, predvsem zaradi velikega povečanja finančnih prihodkov iz deležev (+57,8 %). Po koronskih omejitvah pri izplačilu dividend, ki so se v letu 2021 sprostile, so družbe zopet izplačale več dividend – najbolj so se povečali finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah (+101,4 %) in družbah v skupini (+62,2 %). 
Finančni odhodki so se znižali za 27,6 %, in sicer predvsem zaradi velikega znižanja finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb (-64,2 %) in znižanja finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (-13,9 %). Finančni odhodki za obresti so ostali na podobni ravni kot v preteklem letu (-0,4 %). 

Ugodni kazalniki zadolženosti, povečanje likvidnostnih rezerv

Finančne obveznosti gospodarskih družb so se v letu 2021, glede na leto 2020, povišale za 6,8 %, in sicer predvsem na račun povišanja finančnih obveznosti do družb v skupini (+16,1 %) in drugih finančnih obveznosti (+7,2 %). Finančne obveznosti do bank so se povečale za 1,9 %. Denarna sredstva na računih gospodarskih družb so se povečala za 17,1 % in so konec leta 2021 znašala že 9,6 milijard EUR. 

Delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev je konec leta 2021 dosegel 49,5 %, razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom (D/E) pa 51,7 %. Razmerje med bruto finančnimi obveznostmi in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA) je konec leta 2021 znašalo 2,6, v kolikor od bruto finančnih obveznosti odštejemo denarna sredstva, je razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA znašalo 1,8. Kazalniki zadolženost slovenskih gospodarskih družb so se izboljšali in ostajajo na dolgoročno vzdržni ravni. 
      
Povečanje čistega dobička in ROE

Z vidika dobičkonosnosti je bilo leto 2021 uspešno, saj so gospodarske družbe ustvarile 5,7 milijard EUR neto čistega dobička, kar je 99,3 % več kot v letu 2020. Donosnost lastniškega kapitala (ROE) je v letu 2021 dosegla visokih 10,3 %. 

Ocenjena verjetnost neplačila in pripis bonitetnih ocen S.BON za leto 2022

Ugodni trendi pri poslovanju podjetij so se odrazili tudi pri znižanju kreditnega tveganja. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za leto 2021 za vse slovenske gospodarske družbe, se je glede na preteklo leto znižala.

Pozitivni trendi pri poslovanju, ki so se odrazili v izboljšanju dejavnikov tveganja za nastop dogodka neplačila in s tem v nadpovprečnem znižanju verjetnosti za nastop dogodka neplačila v letu 2022, so najbolj intenzivno zaznani v dejavnosti gostinstvo (črka I), dejavnosti promet, skladiščenje in zveze (črka H), dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (črka D) ter dejavnosti kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (črka R). 

Negativni trendi pri poslovanju, ki so se odrazili v poslabšanju dejavnikov tveganja za nastop dogodka neplačila in s tem v nadpovprečnem povečanju verjetnosti za nastop dogodka neplačila v letu 2022, so najbolj intenzivno zaznani v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (črka O). Manj intenzivni, a še vedno nadpovprečno negativni trendi, so zaznani v dejavnosti rudarstvo (črka B) ter dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (črka E). 

Nadpovprečen delež boljše ocenjenih gospodarskih družb

Po deležu boljše ocenjenih gospodarskih družb (bonitetne ocene od SB1 do vključno SB4) izstopajo gospodarske družbe, ki imajo kot glavno dejavnost poslovanja opredeljeno pravno in računovodsko dejavnost (oddelek 69), dejavnost javne uprave in obrambe (oddelek 84) ter dejavnost zdravstvo (oddelek 86). V navedenih dejavnostih delež boljše ocenjenih družb presega 75 %. Z deležem boljše ocenjenih gospodarskih družb na intervalu med 70 % in 75 % sledijo zaposlovalna dejavnost (oddelek 78), dejavnost proizvodnja farmacevtskih surovin (oddelek 21), veterinarstvo (oddelek 75) in druge raznovrstne predelovalne dejavnosti (oddelek 32).  
Med 65 % in 70 % boljših bonitetnih ocen je pripisano gospodarskim družbam iz dejavnosti socialno varstvo z nastanitvijo (oddelek 87), dejavnosti računalniško programiranje in svetovanje (oddelek 62), varovanje in poizvedovalne dejavnosti (oddelek 80), dejavnosti oskrbe stavb in okolice (oddelek 81) ter iz dejavnosti ravnanje z odplakami (oddelek 37). 
Pri gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je ena izmed zgoraj navedenih dejavnosti, pričakujemo v letu 2022 bistveno manjšo pojavnost plačilne nesposobnosti kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.

Nadpovprečen delež slabše ocenjenih gospodarskih družb

Po deležu slabše ocenjenih gospodarskih družb (bonitetne ocene od vključno SB8 do SB10) izstopajo dejavnosti pridobivanje rud (oddelek 07), vodni promet (oddelek 50), storitve za rudarstvo (oddelek 09) in dejavnost finančnih storitev razen zavarovalništva in pokojninskih skladov (oddelek 64). Pri navedenih dejavnostih je delež slabše ocenjenih gospodarskih družb (od SB8 do SB10) višji od 30 %. 
Z deležem slabše ocenjenih gospodarskih družb na intervalu med 20 % in 30 % sledijo dejavnost zračni promet (oddelek 51), dejavnost strežbe jedi in pijač (oddelek 56), proizvodnja drugih vozil in plovil (oddelek 30), proizvodnja tekstilij (oddelek 14), proizvodnja živil (oddelek 10), gostinske nastanitvene dejavnosti (oddelek 55), proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (oddelek 15), ribištvo in gojenje vodnih organizmov (oddelek 03), poštna in kurirska dejavnost (oddelek 53), trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil (oddelek 45) ter kulturne in razvedrilne dejavnosti (oddelek 90). 
Pri gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je ena izmed zgoraj navedenih dejavnosti, pričakujemo v letu 2022 bistveno večjo pojavnost plačilne nesposobnosti kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?