Na vsebino

Register zavezancev za informacije javnega značaja

Splošno

Vstop v aplikacijo

eRZIJZ

Pridobite podatke o zavezancih, njihovih prijaviteljih ter pravnih podlagah, na podlagi katerih so /so bili vpisani v register


Register zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ) je enotna informatizirana baza podatkov o zavezancih, ki morajo nuditi prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo.

Ti so:

  • vsi državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb ter
  • gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, pri katerih se prevladujoč vpliv izvaja na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali pri katerih osebe javnega prava neposredno nastopajo kot ustanovitelji.

Če je pravna oseba vpisana v RZIJZ, se domneva, da je zavezanec za informacije javnega značaja. Pravna oseba lahko v postopku z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja dostop zavrne le, če izkaže: da ne izpolnjuje pogojev za zavezanca po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ali da so zahtevane informacije javnega značaja nastale v času, ko poslovni subjekt ni bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

Vir podatkov: ministrstva in samoupravne lokalne skupnosti ter druge osebe javnega prava (prijavitelji), Poslovni register Slovenije ter Register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d.

Osveževanje: podatki so v RZIJZ vneseni neposredno po posredovanju prijav;  podatki, katerih vir je Poslovni register Slovenije ter Register nematerializiranih vrednostnih papirjev, se dnevno osvežujejo po stanju prejšnjega dne.

Pridobite seznam vseh zavezancev

Način prevzema: FTP
Oblika: xml
Obseg: seznam vseh zavezancev, s podatki o matičnih številkah, nazivih ali firmah, poslovnih naslovih in sedežih zavezancev, pravnoorganizacijskih oblikah, datumih vpisa v register, vrstah pravnih podlag za vpis ter s podatki o lastniških deležih oseb javnega prava oziroma ustanoviteljih, ki so osebe javnega prava
Frekvenca: dnevno, do 7. ure zjutraj, po stanju iz RZIJZ na predhodni dan. 

Seznam Struktura in vsebina

Zavezanci so v RZIJZ vpisani in iz njega izbrisani neposredno na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in podatkov, ki jih kot prijavitelji zavezancev posredujejo ministrstva, samoupravne lokalne skupnosti ter druge osebe javnega prava.

Vpis oziroma izbris zavezancev na podlagi prijave prijavitelja

Ministrstva in samoupravne lokalne skupnosti ter druge osebe javnega prava v RZIJZ vpišejo:

  • javna podjetja in druge osebe javnega prava,
  • koncesionarje,
  • nosilce javnih pooblastil ter
  • pravne osebe zasebnega prava, ki niso gospodarske družbe, v katerih je vsaj eden od ustanoviteljev Republika Slovenija, samoupravna lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava, če v Poslovnem registru Slovenije nimajo vpisanega podatka o ustanoviteljih.

Zavezance so prijavitelji dolžni vpisati najkasneje v 15 dneh po ustanovitvi osebe javnega ali zasebnega prava, podelitvi javnega pooblastila ali pričetku izvajanja gospodarske javne službe.

Zavezance, ki so pravne osebe zasebnega prava in niso gospodarske družbe, prijavijo v RZIJZ osebe javnega prava, ki so njihovi ustanovitelji, v roku 15 dni od ustanovitve zavezanca, vendar le, če v Poslovnem registru Slovenije ni vpisanega podatka o ustanoviteljih (v kolikor so podatki o ustanoviteljih na voljo v Poslovnem registru Slovenije, vpis zavezancev v RZIJZ opravi AJPES).

Izbris iz RZIJZ na podlagi prijave

V primerih, ko je bil zavezanec vpisan v RZIJZ na podlagi prijave, mora v primeru prenehanja pravne podlage za vpis zavezanca v RZIJZ, prijavo za izbris vložiti ministrstvo, samoupravna lokalna skupnost ali druga pristojna oseba javnega prava (prijavitelj), najkasneje v 15. dneh po prenehanju veljavnosti pravne podlage za vpis zavezanca v RZIJZ.

Vpis v RZIJZ na podlagi podatkov iz uradnih evidenc

Na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, ki jih AJPES dnevno prevzema iz sodnega registra in Poslovnega registra Slovenije ter Registra nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. AJPES v RZIJZ samodejno vpiše: gospodarske družbe pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, pri katerih se prevladujoč vpliv izvaja na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala. Večinski delež se določi na podlagi dnevnih izračunov skupnih neposrednih in posrednih deležev Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava v njihovem kapitalu ter druge pravne osebe zasebnega prava, ki so pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ker pri njih osebe javnega prava neposredno nastopajo kot ustanovitelji. Vpis v RZIJZ se izvede, kadar je na podlagi dnevnih poizvedb po podatkih Poslovnega registra Slovenije in sodnega registra ugotovljeno, da je vsaj eden izmed ustanoviteljev druge pravne osebe zasebnega prava, ki ni gospodarska družba, oseba javnega prava.

Izbris iz RZIJZ na podlagi podatkov iz uradnih evidenc

AJPES samodejno opravi izbris zavezanca iz RZIJZ: če se zavezanec izbriše iz Poslovnega registra Slovenije, ali če na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ugotovi, da pravna oseba ni več zavezana na podlagi prevladujočega vpliva zaradi večinskega deleža vpisanega kapitala ali da med ustanovitelji druge pravne osebe zasebnega prava, ki ni gospodarska družba, ni več oseb javnega prava.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?