PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v AJPES vsebuje osnovne podatke o AJPES, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih zagotavlja AJPES, podatke o načinu dostopa do informacij javnega značaja ter podatke o najpogosteje zahtevanih informacijah javnega značaja v AJPES.
   
Polno ime AJPES: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Sedež: Tržaška cesta 16, Ljubljana 
Direktorica AJPES: mag. Mojca Kunšek
Predsednik Sveta AJPES: mag. Vesna Zupančič Klarič
Davčna številka: SI14717468
Matična številka: 1732803
Podračun pri UJP: 0110 0600 0000 314
SWIFT CODE: BSLJSI2X
IBAN SI56 0110 0600 0000 314
Podračun za sodno takso (povprečnine):  0110 0845 0079 955 
Podračun za denarne kazni za prekrške - globe:  0110 0845 0079 858 
Podračun za upravne takse 0110 0845 0167 255
E-naslov: gp@ajpes.si - glavna pisarna
info@ajpes.si - informacije za uporabnike
zdenka.kajdiz@ajpes.si - vaša mnenja, pripombe in predlogi v zvezi s storitvami AJPES
Telefon: (01) 4774 100
Faks: (01) 4259 770
  Prva objava kataloga: AJPES je katalog objavila na spletnem portalu AJPES dne 8.12.2004. Poleg kataloga, objavljenega na spletu, je Katalog informacij javnega značaja v AJPES dosegljiv tudi v tiskani obliki v vseh organizacijskih enotah AJPES.

Zadnja sprememba kataloga: 26.4.2016
 
AJPES vsebino kataloga ažurira najmanj enkrat mesečno.
AJPES je pravna oseba javnega prava, ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi AJPES (Uradni list RS, št. 53/2002, 87/2002, 16/2007). Ustanovitelj AJPES je Republika Slovenija.
 

Organigram in podatki o AJPES

   

 Notranja organizacija, vodenje in organigram AJPES 
 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

b

Področje delovanja AJPES

    AJPES opravlja naslednje naloge:
    1. zbira, prevzema, vodi in pripravlja povezane evidenčne javnopravne podatke, v zvezi s Poslovnim registrom Slovenije za nadaljnjo evidenčno, analitsko in informativno uporabo v ministrstvih ter vladnih službah za potrebe državne statistike ter za raziskovalne namene,
    2. vodi Poslovni register Slovenije,
    3. vodi register zastavnih pravic na premičninah,
    4. vodi druge registre, evidence in zbirke podatkov, določene z drugimi predpisi, za potrebe Republike Slovenije oziroma državnih organov,
    5. zbira, obdeluje in posreduje podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov v skladu z zakoni in javno objavlja letna poročila ter druge podatke gospodarskih družb, podjetnikov in drugih poslovnih subjektov v skladu z ZGD in drugimi zakoni,
    6. zbira, obdeluje, objavlja in posreduje podatke iz letnih poročil o premoženjskem in finančnem položaju ter poslovnem izidu gospodarskih družb in podjetnikov ter drugih poslovnih subjektov za izdelavo uskupinjenih informacij o ekonomskih gibanjih,
    7. izvaja statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov,
    8. opravlja druge statistične, informativne in druge naloge, določene z drugimi zakoni in predpisi,
    9. opravlja posebne informacijsko-tehnološke naloge ter druge naloge, za katere jo pooblasti Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost,
    10. opravlja naloge točk VEM na področju registracije poslovnih subjektov,
    11. na spletnem portalu objavlja dokumente iz postopkov vpisa gospodarskih družb v sodni register,
    12. na spletnem portalu objavlja dokumente iz postopkov zaradi insolventnosti.
   
AJPES kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve izdelave bonitetnih poročil, storitev večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov in druge podobne storitve.
 

c

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

     
Ime in priimek: Valerija Ažman, univ. dipl. ekon.
Enota AJPES: Centrala, Ljubljana
Naslov: Tržaška cesta 16
1000 Ljubljana
Telefon: 01 4774 100, 01 4774 148 
Telefaks: 01 4259 770
 

d

Seznam zakonov podzakonskih aktov v državi in predpisov EU z delovnega področja AJPES

   
  •  
Državni predpisi    
    1. Besedila zakonov, pripadajoče podzakonske akte ter navedbe evropske zakonodaje, povezane s posameznim predpisom najdete v 
 Pravno - informacijskem sistemu Republike Slovenije (PIS)
    2.  Uradni list na spletu
    3. Ustavo, sprejete zakone in druge akte, predloge zakonov in drugih aktov najdete tudi na spletnih straneh
 Državnega zbora Republike Slovenije
    4.  Pomembnejši zakoni in podzakonski akti
    5.  Pomembnejši interni akti
     6.

 Sklep o ustanovitvi AJPES (neuradno prečiščeno besedilo) 

   
   
  •  
Predpisi EU    
       Evropski register predpisov
 

e

Seznam predlogov predpisov

   
 

f

Seznam strateških in programskih dokumentov AJPES

   

Zadnji dokumenti

       Letno poročilo AJPES za leto 2015
       Program dela AJPES za leto 2016 
       Finančni načrt AJPES za leto 2016 
   

 Strateški in programski dokumenti za predhodna leta - arhiv

 

g

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

   

O registraciji samostojnih podjetnikov posameznikov in sobodajalcev ter vpisu podatkov o teh poslovnih subjektih v Poslovni register Slovenije, ki je za te poslovne subjekte primarni register, AJPES odloča skladno z določbami Zakona o Poslovnem registru Slovenije; za vprašanja, ki jih ta ne ureja, je določena subsidiarna uporaba določb Zakona o splošnem upravnem postopku. 
Na podlagi 148. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih AJPES odloča o zahtevi za pridobitev podatkov iz registra transakcijskih računov, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
S 1.1.2005 je AJPES postal prekrškovni organ. Na podlagi 71. a člena Zakona o plačilnem prometu AJPES vodi in odloča v postopkih o prekrških, storjenih z opustitvijo predložitve letnih poročil oziroma drugih poročil in podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o društvih, Zakonu o računovodstvu in drugih zakonih oziroma predpisih, ki določajo AJPES kot prekrškovni organ. Pri vodenju in odločanju v postopkih o prekrških AJPES ravna skladno z Zakonom o prekrških, ki za nekatera vprašanja predvideva smiselno uporabo določb Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

h

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

       Poslovni register Slovenije 
       Evidenca digitalnih potrdil
       Register_neposestnih_zastavnih_pravic_in_zarubljenih_premičnin
       Register transakcijskih računov
       Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije
       Register protestiranih menic
       Vpisnik prostovoljskih organizacij in poročila o prostovoljstvu
       Register zavezancev za informacije javnega značaja
       Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo
       Letna poročila poslovnih subjektov
       Poročila o financiranju volilnih in referendumskih kampanj
 

i

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

      Seznam objav podatkov, periodika njihovega ažuriranja in seznam aplikacij za javne vpoglede v podatke, registre in evidence je na objavljen na spletni strani
 Načrt objav in zadnja poročila
 
   

 

Podatki o javnih naročilih AJPES so na voljo na sedežu AJPES in na spletni strani AJPES
 Javna naročila AJPES.
 
   

 

Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES - zadnje poročilo
 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2015 

Vaše pripombe in predloge tekom celega leta zbira pooblaščenka Sveta AJPES za obravnavo
pripomb in predlogov uporabnikov storitev AJPES Zdenka Kajdiž (zdenka.kajdiz@ajpes.si).

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES za predhodna leta - arhiv
 

a

Opis dostopa prek spleta

    Informacije so dostopne na spletnem portalu AJPES, www.ajpes.si.
 

b

Opis fizičnega dostopa

    Fizičen dostop je možen v okviru uradnih ur za stranke v organizacijskih enotah AJPES.

Uradne ure za poslovanje s strankami so v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure; v torek, četrtek in petek ter dan pred praznikom od 8. do 13. ure; v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure.
 

c

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami

    Informacije javnega značaja so dostopne tudi samo v tekstovni obliki, razen letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, katere mora AJPES, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, objaviti na način in v obliki kot so predložena in lahko vsebujejo tudi grafične elemente oziroma so javno objavljena v obliki skeniranih dokumentov.
 

d

Opis delnega dostopa

    Delni dostop se izvaja s prekrivanjem delov dokumentov, ki vsebujejo podatke iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Tak dostop je možen v posameznih organizacijskih enotah AJPES po predhodnem dogovoru s pristojno osebo za informacije javnega značaja.
 

e

Tarife in ceniki

    AJPES v skladu s sklepom o ustanovitvi opravlja naloge po javnem pooblastilu in storitve gospodarske dejavnosti. Nadomestila oziroma cene za opravljanje posameznih storitev so zaradi različnih pristojnosti v zvezi z njihovim sprejemom določene v različnih tarifah in cenikih.
 Cenik storitev AJPES

1. Poslovni register Slovenije (ePRS - splet)
2. Register transakcijskih računov (eRTR - splet)
3. Evidenca o izplačanih plačah v javnem sektorju (splet)
4. Javno objavljena letna poročila (JOLP - splet)
5. Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (eRZPP - splet)
6. Izpisi iz letnih poročil
7. Zbirni podatki iz letnih poročil po različnih kriterijih
8. Register zavezancev za informacije javnega značaja (eRZIJZ - splet)
9. Standardni izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?