Na vsebino

Obvezni večstranski pobot

Opredelitev zamude


Plačilni roki so opredeljeni v II. poglavju Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).
Dolžnik mora v prijavi denarne obveznosti do posameznega upnika navesti tudi »datum nastanka zamude«. »Datum nastanka zamude« je potrebno določiti v skladu z določbami 10., 11. in 12. člena ZPreZP-1.

Če je plačilni rok dogovorjen, je »datum nastanka zamude« datum prvega dne po preteku dogovorjenega plačilnega roka. Upoštevati je potrebno tudi začetek teka rokov:

a. PLAČILNI ROKI MED GOSPODARSKIMI SUBJEKTI (10. člen ZPreZP-1)

Izjemoma je dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši od 60 dni, če je dolžina roka dogovorjena pisno in tak rok ne pomeni očitno nepravičnega dogovora.

POJASNILO:
Določbe 10., 11. in 12. člena ZPreZP-1 predstavljajo le zunanji okvir (skrajni rok), znotraj katerega morajo biti izvedena vsa plačila. Upnik in dolžnik se dogovorita za rok plačila znotraj tega okvirja.
Primer: če je določen rok plačila v 15 dneh od izdaje računa in tak rok ni daljši od plačilnih rokov iz 10., 11. in 12. člena ZPreZP-1, bo dolžnik prišel v zamudo s potekom 15-dnevnega roka.


b. PLAČILNI ROKI, KADAR JE DOLŽNIK JAVNI ORGAN (11. člen ZPreZP-1)

Če je dolžnik javni organ in drug zakon ne določa drugače, plačilni rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva:
  • prejema računa,
  • prejema blaga ali opravljene storitve, če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema računa sporen,
  • prejema blaga ali opravljene storitve, če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila storitev opravljena, ali
  • pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.

Rok za pregled blaga ne sme biti daljši od 30 dni. Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita, da je rok za pregled blaga ali storitve daljši od 30 dni, če tak rok ne pomeni očitno nepravičnega dogovora in če je daljši rok opredeljen že v razpisni dokumentaciji. 

Če plačilni rok ni bil dogovorjen (12. člen ZPreZP-1), je »datum nastanka zamude« datum prvega dne po preteku:
  • 30 dni od dneva, ko je dolžnik prejel račun,
  • 30 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če račun ni bil prejet ali je dan prejema računa sporen,
  • 30 dni od dneva prejema blaga ali oprave storitve, če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila opravljena storitev,
  • 30 dni od dneva pregleda blaga ali storitve (razen če je pisno dogovorjen daljši rok pregleda blaga), če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.
Rok za pregled blaga ne sme biti daljši od 30 dni. Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita, da je rok za pregled blaga ali storitve daljši od 30 dni, če to ne pomeni očitno nepravičnega pogodbenega dogovora. Če je dolžnik javni organ, mora biti daljši rok pregleda blaga opredeljen že v razpisni dokumentaciji.
Pri prijavi menične obveznosti je »datum nastanka zamude« datum prvega dne po dospelosti menične obveznosti.OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?