PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Pogosta vprašanja upravičencev za vpis
Vstop v aplikacijo

eRZPP

  • iskanje po premičninah
  • iskanje po poslovnih subjektih

Pogosta vprašanja in odgovori

15. člen uredbe določa, da se upniki, zastavitelji in dolžniki, ki so fizične osebe, vpisujejo v register z naslednjimi podatki:

- ime in priimek,
- rojstni datum,
- stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, pošta in država),
- EMŠO, če je fizična oseba domač državljan,
- številka potnega lista oziroma osebne izkaznice in državljanstvo, če je fizična oseba tuj državljan.

Brez podatkov, ki jih določa uredba, vpisa v register ni možno opraviti.
Na podlagi prejete listine je možno opraviti vpis v register za vsako terjatev posebej. Ena zadeva ne more združevati več različnih terjatev. V takšnem primeru iste premičnine in isti udeleženci nastopajo v različnih zadevah, vendar so med seboj povezane.
Uredba v 10., 11., 12. in 13. členu natančno opredeljuje enolične identifikacijske znake, ki so potrebni za vpis v register. Vpisa v register brez vseh identifikatorjev, ki so opredeljeni kot obvezni, ni možno opraviti.
Za vpis tuje pravne osebe v register je potrebno navesti:
- firma oziroma ime,
- naslov (ulica, hišna številka, kraj, pošta, država),
- številko pod katero je podjetje vpisano v primarni register države, kjer ima podjetje sedež.

Samostojne podjetnike vpisujemo v register kot fizično osebo oziroma poslovni subjekt odvisno od vloge nastopanja v posamezni zadevi.

Primer:
Samostojni podjetnik (s.p.) sklene z banko pogodbo o najemu kredita kot s.p., za zavarovanje terjatve pa zastavi osebni avtomobil katerega lastnik je kot fizična oseba. V tem primeru je dolžnik kot poslovni subjekt (samostojni podjetnik), zastavitelj pa kot fizična oseba.

V primeru rubeža se samostojni podjetnik vpiše v register kot poslovni subjekt v primeru, da je dolg zaradi katerega je opravljen rubež, nastal iz opravljanja dejavnosti. V nasprotnem primeru pa kot fizična oseba.

Na spletni strani AJPES so objavljena nadomestila za vpis in izpis podatkov iz RZPP. Upravičenci enkrat mesečno prejmejo račun, ki zajema vse njegove zahteve za vpis v preteklem mesecu. Rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa. Podrobnejša navodila so objavljena v Navodilu o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Lahko. Besedilo 268. člena ZIZ določa, da ima sklep o začasni odredbi, izdan v pravdnem ali drugem postopku, učinek sklepa o izvršbi, kar pomeni, da se na njegovi podlagi opravijo v njem določena izvršilna dejanja, med katera spada tudi vpis v register, prvi odstavek 46. člena ZIZ pa določa, da se izvršba začne opravljati pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.
V primeru prodaje premičnine je v skladu z 96. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju izvršitelj dolžan kupcu izdati dokument, iz katerega morajo biti razvidni podatki o opravljeni prodaji premičnine. Izvršitelj, ki je premičnino prodal, na podlagi izdanega dokumenta opravi izbris vseh bremen in prepovedi na prodani premičnini, ki se vodijo v Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?