Na vsebino

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2020

Novica

Datum: 21.05.2021

Število družb
68.125

 

+947

       

Število zaposlenih
(na podlagi delovnih ur)

509.700

 

-3.832

       

Povprečna plača na zaposlenega

1.774 EUR

 

+54 

       

Prihodki

97.522 mio EUR

 

-5,7%

       

Prihodki na tujem trgu

39.964 mio EUR

 

-6,6%

       

Odhodki

93.928 mio EUR

 

-4,2%

       

Neto dodana vrednost

24.038 mio EUR

 

-0,3%

       

Neto dodana vrednost na zaposlenega

47.161 EUR

 

+0,4%

       

Neto čisti dobiček

2.806 mio EUR

 

-38,1%

 

 

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki
2020 Indeks*
2020
2019
2020 Indeks*
2020
2019
Število subjektov 68.125 - 50.834 -
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 509.700 99 41.952 99
Prihodki 97.522.163 94 4.775 95
Prihodki na tujem trgu 39.963.765 93 569 97
Odhodki 93.927.948 96 4.439 95
Neto dodana vrednost 24.038.122 100 1.430 100
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 47.161 100 15.414 100
Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 2.805.916 62 336 94
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v % 49,9 102 57,3 101

* Podatki za leto 2019 iz letnih poročil, predloženih za leto 2020.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

 

Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2020, so zmanjšali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu in neto čisti dobiček, neto dodano vrednost pa so ohranili v enakem obsegu kot leto prej. V letu 2020 so družbe prekinile trend izboljševanja kazalnikov gospodarnosti in donosnosti. Povečal se je delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, kakor tudi dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog. Nekoliko slabša  je vrednost kazalnika, izračunanega iz razmerja med finančnim dolgom in denarnim tokom (EBITDA), ki nakazuje zmožnost poravnavanja finančnih dolgov v prihodnosti glede na dosežen neto čisti poslovni izid. Posledice pandemije so občutila skorajda vsa področja dejavnosti, saj so v letu 2020 družbe izkazale manjši neto čisti dobiček ali pa poslovale z višjo neto čisto izgubo. Izjema so bile le družbe iz področja informacijske in komunikacijske dejavnosti, ki so neto čisti dobiček povečale za 26 %.

Predloženih je bilo manj letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2019 jih je predložilo 52.713 podjetnikov), na kar je ponovno vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. V letu 2020 je bilo teh 47.292, v letu 2019 pa 44.414.

Letna poročila za leto 2020 je predložilo tudi 411 zadrug (4 zadruge manj kot za 2019), ki so skupaj ustvarile 749.258 tisoč evrov prihodkov, v enakem obsegu kot leto prej. Zaposlovale so 2.761 delavcev ali 7 več kot leto prej ter izkazale 1.920 tisoč evrov neto čistega dobička.

 

 

V letu 2020 je bil delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb najnižji v zadnjih petih letih, pa vendarle višji, kot v letih od 2008 do 2015. Neto čisti dobiček družb je znašal 2.806 milijonov EUR ali 38 % manj kot leta 2019.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.774 EUR. V primerjavi z letom 2019 (iz podatkov letnih poročil za leto 2020 - podatki za prejšnje leto) je bila realno višja za 3,3 %.

 

Plačilna disciplina

3.110 plačilno nesposobnih pravnih oseb v letu 2020

 -15%

  Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznosti se je nadaljeval tudi v letu 2020. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb in podjetnikov je bilo v dejavnosti trgovine, gradbeništvu, področju strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, gostinstvu ter predelovalnih dejavnostih. V letu 2020 je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) do konca maja 2020 opredelil odlog in zadržanje izvrševanja sklepov o izvršbi, kar je v mesecu aprilu in maju vplivalo na močno zmanjšanje zneskov in števila tako pravnih oseb kot podjetnikov z likvidnostnimi težavami.

 

 

 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?