Na vsebino

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2021

Novica

Datum: 23.05.2022

Primerjave z letom 2020 so izražene z indeksi, razen števila družb.

Število družb
69.076

 

+951

       

Število zaposlenih
(na podlagi delovnih ur)

522.492

 

104

       

Povprečna plača na zaposlenega

1.901 EUR

 

107 

       

Prihodki

120.337 mio EUR

 

124

       

Prihodki na tujem trgu

51.327 mio EUR

 

129

       

Odhodki

113.535 mio EUR

 

122

       

Neto dodana vrednost

27.722 mio EUR

 

116

       

Neto dodana vrednost na zaposlenega

53.057 EUR

 

112

       

Neto čisti dobiček

5.701 mio EUR

 

199

       

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki
2021 Indeks*
2021
2020
2021 Indeks*
2021
2020
Število subjektov 69.076 - 50.054 -
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 522.492 104 40.538 102
Prihodki 120.336.855 124 5.376.413 119
Prihodki na tujem trgu 51.326.611 129 623.181 117
Odhodki 113.534.679 122 4.943.124 117
Neto dodana vrednost 27.721.995 116 1.553.482 114
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 53.057 112 17.148 114
Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 5.700.612 199 433.289 136
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v % 49,5 99 56,7 98

* Podatki za leto 2020 so iz letnih poročil, predloženih za leto 2021.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.


Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2021, so povečale število zaposlenih, prihodke, še bolj prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost kot tudi neto dodano vrednost na zaposlenega. Podvojile so neto čisti dobiček, podjetniki pa so neto podjetnikov dohodek povečali za dobro tretjino. V letu 2021 so družbe ponovno nadaljevale trend izboljševanja kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti, dohodkovnosti in imele tudi najugodnejše vrednosti kazalnikov financiranja z izjemo deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev. 
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev je v primerjavi z letom 2020 nekoliko manjši, vendar so družbe v zadnjih petih letih imele najugodnejšo vrednost kazalnika dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog kot tudi vrednost kazalnika, izračunanega iz razmerja med finančnim dolgom in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA), ki nakazuje zmožnost poravnavanja finančnih dolgov v prihodnosti. 
Na povečanje neto čistega dobička so najbolj vplivale družbe iz področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, nato iz področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter iz področja predelovalnih dejavnosti. Vsa področja so izboljšala neto čisti rezultat poslovanja z izjemo področja dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti in področja rudarstva, ki je kot edino leto 2021 zaključilo z neto čisto izgubo. 
Število zaposlenih so najbolj povečale družbe iz področja predelovalnih dejavnosti, nato iz področja gradbeništva, področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in iz področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.


Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2020 je letno poročilo predložilo 50.834 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2021 55.118, v letu 2020 pa 47.284.


Letna poročila za leto 2021 je predložilo tudi 408 zadrug (3 zadruge manj kot leto prej), ki so skupaj ustvarile 803.767 tisoč evrov prihodkov ali 9 % več kot leto prej. Zaposlovale so 2.787 delavcev ali 93 več kot leta 2020. Zadruge so izkazale 4.290 tisoč evrov neto čistega dobička ali 54 % več kot v letu 2020.
 

 

 

V primerjavi s predhodnimi leti so družbe v letu 2021 dosegle največji delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb. Neto čisti dobiček družb je znašal 5.701 milijon evrov ali 99 % več kot leta 2020.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.901 evro. V primerjavi z letom 2020 (iz podatkov letnih poročil za leto 2021 - podatki za prejšnje leto) je bila realno višja za 5,0 %.

 

Plačilna disciplina

2.627 plačilno nesposobnih pravnih oseb v letu 2021

 84

  Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznosti se je nadaljeval tudi v letu 2021. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb in podjetnikov je bilo v dejavnosti trgovine, gradbeništvu, področju strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, predelovalnih dejavnostih ter gostinstvu. V letu 2021 je Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) do sredine aprila 2021 opredelil odlog davčne izvršbe in odlog izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), kar je v mesecih od januarja do aprila vplivalo na zmanjšanje zneskov in števila tako pravnih oseb kot podjetnikov z likvidnostnimi težavami.


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?