Na vsebino

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2022

Novica

Datum: 10. 5. 2023

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2022
 

Primerjave z letom 2021 so izražene z indeksi, razen števila družb.

Število družb
70.071

 

+995

       

Število zaposlenih
(na podlagi delovnih ur)

535.551

 

104

       

Povprečna plača na zaposlenega

2.034 EUR

 

107 

98*

       

Prihodki

146.982 mio EUR

 

123

113*

       

Prihodki na tujem trgu

64.127 mio EUR

 

126

116*

       

Odhodki

139.721 mio EUR

 

124

114*

       

Neto dodana vrednost

29.824 mio EUR

 

108

100*

       

Neto dodana vrednost na zaposlenega

55.688 EUR

 

104

96*

       

Neto čisti dobiček

6.085 mio EUR

 

107

99*

 

Opomba: *realna vrednost glede na indeks cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december 2022 v primerjavi z obdobjem januar – december 2021, ki je znašal 108,8 (vir: Statistični urad RS)

       

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki
2022 Indeks*
2022
2021
2022 Indeks*
2022
2021
Število subjektov 70.071 - 48.940 -
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 535.551 104 40.378 105
Prihodki 146.982 123 6.054 119
Prihodki na tujem trgu 64.127 126 734 126
Odhodki 139.721 124 5.621 120
Neto dodana vrednost 29.824 108 1.645 112
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 55.688 104 18.413 110
Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 6.085 107 433 107
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v % 48,9 99 56,4 99

* Podatki za leto 2021 so iz letnih poročil, predloženih za leto 2022.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2022, so povečale število zaposlenih, prihodke, še bolj prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost kot tudi neto dodano vrednost na zaposlenega. Neto čisti dobiček so povečale za 7 %, enako so podjetniki povečali neto podjetnikov dohodek. V primerjavi z letom 2021 so družbe poslabšale kazalnike gospodarnosti, donosnosti in financiranja, izboljšale pa so kazalnike produktivnosti in dohodkovnosti. 
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev je v primerjavi z letom 2021 ponovno nekoliko manjši, družbe so imele nižjo vrednost kazalnika dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog, poslabšala se je tudi vrednost kazalnika, izračunanega iz razmerja med finančnim dolgom in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA), ki nakazuje zmožnost poravnavanja finančnih dolgov v prihodnosti. 
Na povečanje neto čistega dobička so najbolj vplivale družbe iz področja predelovalnih dejavnosti, nato iz področja prometa in skladiščenja ter iz področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti. Vsa področja dejavnosti so izkazala neto čisti dobiček, največ družbe iz področja predelovalnih dejavnosti in področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, z izjemo področja dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro in področja rudarstva, kjer so družbe leto 2022 zaključile z neto čisto izgubo. 
Število zaposlenih so najbolj povečale družbe iz področja predelovalnih dejavnosti, nato iz področja gradbeništva, področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in iz področja gostinstva.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2021 je letno poročilo predložilo 50.054 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2022 za 12 % več kot v letu 2021.

Letna poročila za leto 2022 je predložilo tudi 397 zadrug (11 zadrug manj kot leto prej), ki so skupaj ustvarile 990.324 tisoč evrov prihodkov ali 24 % več kot leto prej. Zaposlovale so 2.826 delavcev ali 50 več kot leta 2021. Zadruge so izkazale 4.596 tisoč evrov neto čistega dobička ali 7 % več kot v letu 2021.
 

 

 

V primerjavi s predhodnim letom so družbe v letu 2022 dosegle nižji delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb. Neto čisti dobiček družb je znašal 6.085 milijonov evrov ali 7 % več kot leta 2021.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 2.034 evrov. V primerjavi z letom 2021 (iz podatkov letnih poročil za leto 2022 - podatki za prejšnje leto) je bila realno nižja za 1,9 %.

 

Plačilna disciplina

2.620 plačilno nesposobnih pravnih oseb v letu 2022

 100

  Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznosti se v letu 2022 ni nadaljeval. Povprečno mesečno je bilo evidentiranih 2.620 pravnih oseb (7 manj kot leta 2021), ki so imele povprečno dnevno 131 milijonov evrov dospelih neporavnanih obveznosti oziroma za 2,6 milijona evrov več kot leta 2021. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb je bilo v dejavnosti (F) gradbeništvo, (G) trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, (M) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, (I) gostinstvo in (C) predelovalne dejavnosti.


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?