Na vsebino

Predložitev letnih poročil

Gospodarske družbe in zadruge - Predpisi

LP

Predložitev letnih poročil

LP

Predložitev letnih poročil - PDF

LP

Spisek za pretekla leta


Gospodarske družbe in zadruge predložijo AJPES letna poročila za javno objavo in za državno statistiko. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), predložitev podatkov za državno statistiko pa 59. člen ZGD-1.

Gospodarske družbe morajo za državno statistiko predložiti AJPES podatke iz letnih poročil in druge podatke na poenotenih obrazcih do zadnjega dne meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Majhne gospodarske družbe, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, ter osebne družbe morajo AJPES za javno objavo predložiti letna poročila v treh mesecih po koncu poslovnega leta.

Gospodarske družbe in zadruge lahko pri predložitvi letnih poročil uveljavijo poenostavitev tako, da s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo tudi izjavo, s katero dovolijo, da se ti podatki uporabijo tudi za javno objavo. Poenostavitve ne morejo uveljaviti družbe in zadruge, ki so zavezane k reviziji ali k preiskavi računovodskih izkazov.

Majhne kapitalske družbe in zadruge, zavezane k preiskavi računovodskih izkazov, morajo za javno objavo  predložiti AJPES  letna poročila z revizorjevim mnenjem v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

Gospodarske družbe in zadruge, ki so zavezane k reviziji letnih poročil, ter družbe in zadruge, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, morajo za javno objavo predložiti AJPES letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

Družbe in zadruge po opravljeni reviziji ali preiskavi letnih računovodskih izkazov popravijo ali potrdijo predložene podatke za državno statistiko, kot določa sedmi odstavek 59. člena ZGD-1.

Gospodarske družbe in zadruge s statusom socialnega podjetja predložijo letno poročilo v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu in Slovenskim računovodskim standardom 35 (2024) – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih. Priloga letnega poročila je tudi Ocena nadzornega organa.

Sestavne dele letnih poročil in druge podatke, ki jih morajo gospodarske družbe in zadruge predložiti AJPES za javno objavo in za državno statistiko, ter roke in način predložitve podrobneje določa Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov.

Na osnovi desetega odstavka 58. člena ZGD-1 morajo gospodarske družbe in zadruge plačati nadomestilo, določeno s Tarifo, šele po opravljeni storitvi javne objave letnega poročila na podlagi računa AJPES.

V primeru, da nameravate prenehati z opravljanjem dejavnosti pred iztekom treh mesecev po koncu poslovnega leta, morate nadomestilo za javno objavo plačati hkrati s predložitvijo letnega poročila. Podatki za izpolnitev UPN so objavljeni na spletni strani AJPES.

V skladu z 58. in 59. členom ZGD-1 morajo gospodarske družbe in zadruge predložiti AJPES bilanco stanja in izkaz poslovnega izida iz petega odstavka 54. člena in zaključno poročilo iz 68. člena ZGD-1 v rokih, ki jih za njihovo predložitev določa zakon, ki ureja davčni postopek. AJPES prejeta zaključna poročila brezplačno javno objavi na svoji spletni strani in navede razlog sestavitve.

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?