Na vsebino

Predložitev letnih poročil

Pravne osebe javnega prava - Predpisi

LP

Predložitev letnih poročil

LP

Predložitev letnih poročil - PDF

LP

Spisek za pretekla leta


Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava), morajo po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o državni statistiki za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti letna poročila AJPES do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Pravne osebe javnega prava predložijo računovodske izkaze z neposrednim vnosom podatkov, poslovno poročilo in pojasnila k izkazom pa v eni PDF datoteki. Vsebino, členitev in obliko sestavnih delov letnega poročila za pravne osebe javnega prava določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Upravljavci sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države ali občine v skladu z 68. členom Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine predložijo AJPES računovodsko poročilo, sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom.

Roke in način predložitve letnih poročil pravnih oseb javnega prava podrobneje določa Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila v skladu s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov na svojih spletnih straneh objavlja ažuriran izpis določenih podatkov iz registra v obliki seznama neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o notranjem nadzoru javnih financ je sestavni del poslovnega poročila o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika, ki je del zaključnega računa oziroma letnega poročila proračunskega uporabnika. V navodilu o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna je objavljena metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Metodologija predstavlja tudi pripomoček pravnim osebam javnega prava pri uvajanju upravljanja s tveganji v skladu z zakonskimi določili s področja notranjega nadzora javnih financ (deseto poglavje Zakona o javnih financah in Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ). Kot podlago za izpolnitev Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ boste najbolj pogosto uporabili samoocenitev. Izvedli jo boste na podlagi samoocenitvenega vprašalnika in navodil za njegovo izpolnjevanje, ki so sestavni del metodologije. Prispevek Priprava samoocenitve pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih obravnava samoocenitev notranjih kontrol kot podlago za ocenitev notranjega nadzora javnih financ pri proračunskih uporabnikih.

Urad RS za nadzor proračuna je z namenom razpolaganja s celovitejšim pregledom nad zagotavljanjem notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih v obrazcu Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ dodal točko o načinu zagotavljanja notranjega revidiranja (točka 6: z lastno notranjerevizijsko službo, s skupno notranjerevizijsko službo ali z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja ali pa proračunski uporabnik ne zagotavlja notranjega revidiranja) s spremembo Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?