Na vsebino

Varstvo osebnih podatkov

Pogosta vprašanja

AJPES kot upravljavec zbira in obdeluje podatke posameznikov v različnih javno dostopnih registrih na osnovi zakonskih in podzakonskih pravnih podlag. Navajamo le nekaj temeljnih zakonov:

 • Zakon o Poslovnem registru Slovenije
 • Zakon o gospodarskih družbah
 • Zakon o sodnem registru
 • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
 • Stvarnopravni zakonik
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Zakon o gostinstvu
 • Zakon o prijavi prebivališča
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o davčnem postopku
 • Zakon o političnih strankah
 • Zakon o prostovoljstvu
 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
 • Zakon o društvih
 • Zakon o državni statistiki
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
 • Zakon o zadrugah
 • Zakon o socialnem podjetništvu
 • Energetski zakon
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Ne, saj AJPES zbira in obdeluje osebne podatke na osnovi zakonskih podlag z namenom izpolnitve zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca. V delu izvajanja tržne dejavnosti pa je za namene informiranja uporabnikov portala AJPES dana uporabnikom možnost soglasja k prijavi ali odjavi od prejemanja informativnih obvestil AJPES. 

Da, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov AJPES je INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: con?hmen,ghr`-rh, telefon:+386 1 23 55 036.

Uporabnik lahko osebno ali na elektronski naslov fo?`iodr-rh posreduje zahtevek za seznanitev z lastnimi podatki, ki jih AJPES zbira v registrih kot upravljavec podatkov. 

Ne, podatki o poslovnem subjektu, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije so skladno z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije javni.

Ne, saj zakon določa vodenje, obdelavo in objavo podatkov, zato uporabnik ne more zahtevati njihovega izbrisa ali umika.

Če se e-naslov nanaša na določeno osebo je to osebni podatek, v kolikor gre za generičen naslov podjetja, ki ga običajno prejema več uslužbencev, to ni osebni podatek. AJPES javno objavlja samo tiste kontaktne podatke za katere je poslovni subjekt v prijavi za vpis sam navedel, da želi, da so javno objavljeni.

Podatki o poslovnem subjektu, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) so skladno z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije javni tudi po izbrisu poslovnega subjekta, razen če gre za osebne oziroma varovane podatke (EMŠO, davčna številka…).

AJPES na podlagi zakona vodi in vzdržuje Poslovni register Slovenije (PRS). Za zagotavljanje varnosti pravnega prometa se na podlagi določbe 8. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) podatki o poslovnem subjektu, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), javni tudi po izbrisu poslovnega subjekta, razen če gre za osebne oziroma varovane podatke. Zagotovljena mora biti tudi njihova ažurnost (da iz objavljenih podatkov izhaja, da je subjekt izbrisan). Osnovni podatki o izbrisanem s.p. so tako še vedno dostopni (torej ime in priimek, ki je že vsebovan v firmi s.p.). Popolnega izbrisa vseh podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) ni mogoče zahtevati.

Podatki o osebah so javni tudi po izbrisu iz poslovnega subjekta, razen če gre za osebne oziroma varovane podatke (javni nista EMŠO in davčna številka). Naslovi prebivališč družbenikov, zastopnikov in članov organa nadzora niso varovani osebni podatki in morajo biti kot taki javno dostopni. V kolikor vodenje, obdelavo in objavo podatkov določa zakon, stranka ne more zahtevati njihovega izbrisa ali umika.

Javna objava pomeni, da bodo podatki objavljeni na spletni strani AJPES in jih bo AJPES lahko posredoval tistim prosilcem, ki izkažejo pravni interes ter jih lahko nadalje objavljajo v komercialnih spletnih imenikih in drugih rešitvah v skladu z zakonskimi predpisi.

Da, AJPES ima z vsemi pogodbenimi obdelovalci podatkov sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih so opredeljeni obseg in način varovanja podatkov ob opredelitvi tehničnih in organizacijskih ukrepov ter ohranitvi nadzorstvene funkcije AJPES.

AJPES je skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja dolžan posredovati podatke vsem naročnikom, in sicer:

 • za prvotno uporabo – organom, ki podatke potrebujejo za opravljanje svojih z zakonom ali javnim pooblastilom določenih javnih nalog,
 • za ponovno uporabo v pridobitne ali nepridobitne namene – pravnim in fizičnim osebam, ki podatke ponovno uporabijo za drug namen (npr. prikazovanje v spletnih imenikih, ažuriranje poslovnih partnerjev, iskanje potencialnih kupcev, ipd.),
 • osebne podatke pa posreduje zgolj prosilcem, ki imajo ustrezno pravno podlago za dostop do osebnih podatkov.

Iskanje po osebah je omogočeno prek iskalnika na spletni strani https://www.ajpes.si/prs/default_osebe.asp. Za pridobitev podatkov je potrebno vpisati kombinacijo naslednjih podatkov o osebi: ime in priimek in davčna številka ali EMŠO številka ali naslov prebivališča. Če poznate vsaj en poslovni subjekt, v katerem je vpisana določena oseba lahko podatek o tem, v katerih poslovnih subjektih je oseba še vpisana, poiščete s klikom na gumb »povezane osebe«, ki je na voljo pri podatkih o osebi (https://www.ajpes.si/prs/).

 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?