Na vsebino

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Splošno

Vstop v aplikacijo

eRZPP

  • iskanje po premičninah
  • iskanje po poslovnih subjektih
  • po ID zastavne pravice

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) je javna in centralno vodena informatizirana baza podatkov o zastavnih pravicah in prepovedih odtujitve in obremenitve na premičninah. Vpisi imajo konstitutivni učinek, to pomeni, da zastavne pravice nastanejo z vpisom v register. Za vpise velja pozitivno in negativno publicitetno načelo, kar pomeni, da so vpisane pravice poznane vsakomur.  RZPP vsakomur omogoča, da se enostavno, zanesljivo in brez velikih stroškov seznani z (ne)obstojem neposestne zastavne pravice na premičnini.

Vir podatkov: kvalificirani uporabniki (notarji, izvršitelji, FURS, sodišča, stečajni upravitelji).

Osveževanje: sproti (on-line). Pravilnost podatkov  o premičninah se ob vpisu zagotavlja s povezavo RZPP z evidenco registriranih vozil, zemljiškim katastrom in katastrom stavb. Podatki o dolžniku, zastavitelju in zastavnem upniku se dnevno usklajujejo s Poslovnim registrom Slovenije, centralnim registrom prebivalstva in davčnim registrom.

Uporaba: Vpogled v podatke RZPP na spletu je brezplačen. Podatek preko spleta je le informativen.

Primer iskanja podatkov v eRZPP na primeru za vozilo  je v predstavitvenem videu.

Plačljiva storitev

Naročite podatke o vozilih, vpisanih v RZPP

AJPES omogoča ponovno uporabo podatkov o vozilih (za motorna in in priklopna vozila) iz Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP). Iskanje poteka prek spletnega servisa z vnosom identifikacijske številke vozila (VIN). Spletni servis za vnešeno VIN številko vrne podatek, ali je na vozilu vpisana prostovoljna notarska zastavna pravica, prisilna sodna zastavna pravica, prisilna upravna zastavna pravica, sodna prepoved razpolaganja ali upravna prepoved razpolaganja.

Način prevzema: spletni servis wsRzppInfo
Oblika: xml
Obseg: različni paketi (2.500, 7.500 12.500, 25.000, 50.000 poizvedb)
Veljavnost: eno leto po nakupu paketa

Nakup Cenik Infomacije za razvijalce

Plačljiva storitev

Naročite izpis iz registra

Če želite verodostojno potrdilo o obstoju ali neobstoju zastavne pravice na premičnini, lahko le to pridobite tako, da izpolnite naročilnico in jo podpisano pošljite na najbližjo izpostavo AJPES, ali pa se osebno oglasite pri nas.

Način prevzema: po pošti, osebni prevzem
Oblika: pisni izpis

Naročilnica  Cenik

Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih nepremičnin v prvem odstavku 3. člena določa, da vpise v register opravljajo notarji, izvršitelji, davčni organi, upravitelji, sodišča in druge osebe, ki jih zakon pooblašča opraviti vpis v register (kvalificirani uporabnik).  Nadalje Uredba v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko eZahtevo v RZPP odda kvalificiran uporabnik, ki je vpisan v evidenco kvalificiranih uporabnikov.

Kvalificirani uporabnik lahko za vpis pooblasti druge osebe (pooblaščence). V aplikaciji lahko uporabnik preveri ali ima ustrezne pravice oziroma ali ga sistem prepozna in prikaže kvalificirane uporabnike za katere je pooblaščen. Za uporabo ePooblastil v eRZPP mora uporabnik imeti kvalificirano digitalno potrdilo dodano v svoj uporabniški profil na portalu AJPES. To lahko preverite na strani Moja digitalna potrdila (glej e-Pooblastila - Priročnik za uporabnike). Izpolnitev pooblastila ni potrebna, kadar vpis opravlja zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, vpisan v  evidenco digitalnih potrdil (EDP).

Kvalificirani uporabniki morajo imeti na računalniku že nameščeno ustrezno programsko opremo za elektronsko podpisovanje. To storite po napotkih na spletni strani https://www.ajpes.si/ePodpis/.

V register se ne vpisujejo ustanovljene neposestne zastavne pravice in rubeži premičnin za vse premičnine, temveč le za tiste, ki jih je mogoče enolično identificirati. Za njih Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin  predvideva posebne enolične identifikacijske znake (EIZ), ki jih individualizirajo od drugih podobnih premičnin. Enolična identifikacija žal ni mogoča na vseh premičninah in tako tudi uredba predvideva le določene vrste premičnin. To so motorna vozila, zaloge in poslovna  oprema. Z uredbo so točno določene tudi enolične identifikacijske oznake za omenjene vrste premičnin, pri nekaterih pa tudi dodatni obvezni podatki, ki jih je potrebno vpisati v register.

Temeljna pravna podlaga za vzpostavitev registra zastavnih pravic na premičninah je podana v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ). V njem je določeno tudi, da mora Vlada Republike Slovenije z uredbo opredeliti vrste premičnin, za katere se vzpostavi register, vrsto enoličnega identifikacijskega znaka za premičnine, način vodenja in upravljanja registra, povezovanja in iskanja podatkov v registru ter tarifo za vpise v register.

Dejanska vzpostavitev registra je bila določena z Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št.23/04), ki je pričel delovati s 1. 7. 2004. Na podlagi nove Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, sprejete v letu 2020, je prenovljen register z delovanjem pričel s 1. 7. 2020.

Uporabniška pojasnila

 Stvarnopravni zakonik (PisRS)
 Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (PisRS)
 Zakon o izvršbi in zavarovanju (PisRS)
 Zakon o davčnem postopku (PisRS)

 

Storitev

Maksimalno število poizvedb

Cena za 12 mesecev

 

Rok plačila

    v EUR brez DDV

v EUR z 22 % DDV

 

Pridobitev podatka o vozilu - 2.500

2.500

62,50

76,25

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 7.500

7.500

187,50

228,75

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 12.500

12.500

312,50

381,25

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 25.000

25.000

625,00

762,5

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 50.000

50.000

1.250,00

1.525,00

pred opravljeno storitvijo

Višina in roki plačila nadomestil za vpis in izpis podatkov iz Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljevanju: register) so določeni v členih 26 do 29  Uredbe o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Ne glede na določbe Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 188. členu določa, da so vpisi, izpisi oziroma izbrisi v registru za davčni organ brezplačni.

Na podlagi 13. člena Zakona o sodiščih (ZS) so vpisi, izpisi oziroma izbrisi v registru za sodišča brezplačni.

Na podlagi 5. točke 291. člena in 10. točke 384. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) so vsi podatki za stečajnega upravitelja brezplačni.

 

Zap.
št.

Storitev

Nadomestilo v EUR brez DDV

Nadomestilo v EUR z 22 % DDV

 Rok in način plačila

1.

Vpis neposestne zastavne pravice v register (1. odst. 27. čl. Uredbe o RZPP)

50,00

61,00

enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES

2.

Vpis spremembe zastavnega upnika (1. odst. 27. čl. Uredbe o RZPP)

25,00

30,50

enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES

3.

Izbris zastavne pravice glede posameznega premoženja (1. odst. 27. čl. Uredbe o RZPP)

25,00

30,50

enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES

4.

Vpis neposestne zastavne pravice v register (2. odst. 27. čl. Uredbe o RZPP)

4,00

4,88

enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES

5.

Vpis spremembe zastavnega upnika (2. odst. 27. čl. Uredbe o RZPP)

2,00

2,44

enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES

6.

Izbris zastavne pravice glede posameznega premoženja (2. odst. 27. čl. Uredbe o RZPP) 

2,00

2,44

enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES  

7.

Izpisek podatkov iz registra – 1 stran papirja

1,00

1,22

najpozneje ob predložitvi vloge za izdajo izpiska  

Izbrisi zadev in vpogledi v podatke registra so brezplačni.
Vpisi in izpisi podatkov na zahtevo davčnih organov in sodišč so brezplačni.
Izpisi na zahtevo stečajnih upraviteljev so brezplačni.
 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?