Na vsebino

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov

Pogosta vprašanja
VSTOP V APLIKACIJO
Še 7 dni

do zaključka oddaje podatkov


Pogosto zastavljena vprašanja AJPES

Sporočanje zahtevanih podatkov za statistični namen je obvezno. K temu vas zavezujeta letni program statističnih raziskovanj Statističnega urada Republike Slovenije za posamezno leto in Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 100/2012). Vse posredovane podatke bosta SURS in BS uporabljala v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in 9/2001) in z Zakonom o Banki Slovenije (ZBS-1, Uradni list RS, št. 72/2006 in 59/2011). Če poročevalska enota ne sporoči zahtevanih podatkov, in to popolnih in pravilnih (35. člen ZDSta), ali jih ne popravi v skladu z navodili (36. člen ZDSta), je to kršitev navedenega zakona, za katero je v 54. členu predvidena denarna kazen.
 
V skladu z Navodili o vsebini in načinu sporočanja statističnih podatkov za raziskovanje POSL-P/ČL (Uradni list RS, št. 20/2011 in 23/2012) so zavezanci za statistično poročanje vse gospodarske družbe, zadruge in podružnice tujih podjetij, ki imajo več kot 49 zaposlenih, in določen del tistih gospodarskih družb, zadrug in podružnic tujih podjetij, ki imajo do 49 zaposlenih; te določi SURS z metodo vzorčenja. Vzorec vsebuje podjetja iz vseh dejavnosti, vsako četrtletje pa se usklajuje na novo. Če v vzorec za to raziskovanje naslednjič ne boste več izbrani, vas bomo o tem prej pisno obvestili.

Podatki se sporočajo v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES (www.ajpes.si) - aplikacija ČPPS.

Za dostop do spletne aplikacije ČPPS (Četrtletno poročanje poslovnih subjektov) za vnos podatkov potrebuje poročevalec pred začetkom oddajanja podatkov ustrezno pooblastilo zastopnika poslovnega subjekta, za katerega bo oddajal podatke. Pooblastilo si uredite v sistemu e-Pooblastila na spletnem portalu AJPES. Če tega pooblastila še niste pridobili, vas prosimo, da to uredite. Zastopnik poslovnega subjekta lahko pooblastilo podpiše elektronsko ali pa ga natisne in podpiše na papirju ter posreduje AJPES-u. Poročevalci potrebujejo za oddajanje podatkov pooblastilo za opravljanje storitve ČPPS ali generalno pooblastilo za poročanje na AJPES za poslovni subjekt, za katerega bodo sporočali podatke. Podrobnejša navodila v zvezi s pripravo pooblastila so v Priročniku za uporabnike na spletnem portalu AJPES. Poročevalci z urejenim pooblastilom bodo po prijavi na portal AJPES lahko vstopili v aplikacijo za oddajanje četrtletnih poročil v vrstici s hitrimi dostopi z izbiro gumba "ČPPS". Za tehnično pomoč (pojasnila v zvezi s pripravo pooblastil) se lahko telefonsko obrnete na uslužbence pristojne izpostave AJPES.
 
Sporočajo se računovodski podatki: zaloge iz bilance stanja (tabela 1), poslovni del izkaza poslovnega izida (tabela 2), investicije (tabela 3) in še nekateri drugi podatki (tabeli 4 in 5). Zbrani podatki se uporabljajo za izračunavanje četrtletnega bruto domačega proizvoda (enega najpomembnejših kazalnikov ekonomske aktivnosti države), za pripravo četrtletnih institucionalnih sektorskih računov za nefinančni sektor ter za analizo in zagotavljanje finančne stabilnosti. Poleg naštetega služijo ti podatki za izračunavanje kazalnikov poslovanja nefinančnih družb. Gre za pomembne podatke, ki so podlaga za ukrepe tekoče ekonomske politike in bodo dostopni na spletnem portalu  Statističnega urada Republike Slovenije.

Vprašalnik z navodili v slovenskem in angleškem jeziku je objavljen na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (področje Podjetja, podpodročje Struktura in poslovanje podjetij).

Da. Če po začetku stečajnega postopka ne boste imeli dovoljenja za opravljanje dejavnosti, sporočite podatke o poslovanju do začetka stečajnega postopka. Če boste to dovoljenje imeli, sporočite podatke o poslovanju za celo obdobje poročanja, ne upoštevajte pa prodaje premoženja (stečajne mase). V vsakem primeru izberite za status poročevalca 41 – stečaj, likvidacija.
 
Poroča se podatke za posamezno obdobje koledarskega leta.
Poročajte tako, kot pripravite podatke za zaključni račun. Pomembno je, da so zajeti vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na obdobje poročanja. Ni pa vam potrebno opraviti aktivnosti, ki jih delate le ob zaključku leta (popis, prevrednotovanje …).
V tabelo 1 se vpisujejo podatki o stanju na zadnji dan poročevalskega obdobja, v tabele 2, 3 in 4 pa kumulativni podatki (prvo četrtletje 1. 1.–31. 3., drugo četrtletje 1. 1.–30. 6., tretje četrtletje 1. 1.–30. 9. in četrto četrtletje 1. 1.–31. 12.).
V listu »Osnovni podatki« se klikne na gumb »IZVOZ V EXCEL«.
Preverite, ali je tisto, na kar vas opozarja nezavezujoča kontrola, pravilno izpolnjeno. Če so podatki pravilni, lahko oddate, če niso, jih popravite.
Izpolnjene morajo biti vse zavezujoče kontrole, šele potem je podatke mogoče oddati (ko je status OK). Preverite, kaj zahteva izpisana zavezujoča kontrola in podatke ustrezno popravite. Če pa veste, da ste vpisali pravilne podatke, nas obvestite.
 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?