Na vsebino

Računske in logične kontrole za leto 2011

Gospodarske družbe ter srednji in veliki podjetniki

Podatki iz bilance stanja (AOP 001 do 096)

Negativen Pogoj
  001 = 002+032+053
  002 = 003+010+018+019+027+031
  003 = 004+009
  004 = 005+006+007+008
  010 = 011+012+013+014+015+016+017
  019= 020+024
  020 = 021+022+023
  024 = 025+026
  027 = 028+029+030
  032 = 033+034+040+048+052
  034 = 035+036+037+038+039
  040 = 041+045
  041 = 042+043+044
  045 = 046+047
  048 = 049+050+051
  055 = 056+072+075+085+095
  055 = 001
da 056 = 057+060+061+067+068-069+070-071
da 057 = 058-059
da 061 = 062+063-064+065+066
da 067
  Če je AOP 070>0, mora biti seštevek AOP (069+ 071)=0
  Če je AOP 070>0, mora biti AOP 071=0
  Če je AOP 071>0, mora biti AOP 070=0
  072 = 073+074
  075 = 076+080+084
  076 = 077+078+079
  080 = 081+082+083
  085 = 086+087+091
  087 = 088+089+090
  091 = 092+093+094
  096 = 054
   
     

Podatki iz izkaza poslovnega izida (AOP 110 do 189)

Negativen Pogoj
  110 = 111+115+118
  111 = 112+113+114
  115 = 116+117
  118 = 119+120
  Če je AOP 121 > 0, mora biti AOP 122 = 0
  Če je AOP 122 > 0, mora biti AOP 121 = 0
da 126 = 110+121-122+123+124+125
  127 = 128+139+144+148
  128 = 129+130+134
  130 = 131+132+133
  134 = 135+136+137+138
  139 = 140+141+142+143
  144 = 145+146+147
  148 = 149+150
  151 = 126-127+152 in vsaj eden izmed AOP 151 in 152 mora biti enak 0
  153 = 155+160+163
  154 <= (160+163)
  155= 156+157+158+159
  160 = 161+162
  163 = 164+165
  166 = 168+169+174
  167 <= (169+174)
  169 = 170+171+172+173
  174 = 175+176+177
  178 = 179+180
  182 = 151-152+153-166+178-181+ 183 in vsaj eden izmed AOP 182 in 183 mora biti enak 0
 da 185
  186 = 182 -183 -184 -185 +187 in vsaj eden izmed AOP 186 in 187 mora biti enak 0 
  Če je AOP 140 > 0, mora biti AOP 188 > 0
  Če je AOP 188 > 0, mora biti AOP 140 > 0
  Če je AOP (126+127+153+166+178 +181) > 0, mora bili AOP 189 > 0 in < od 13.
  Če je AOP (126+127+153+166+178+181) = 0, mora bili AOP 189 = 0. 
  Samo, če je bila gospodarska družba ustanovljena v letu, za katerega poroča, se izvaja kontrola, ki določa zgornjo mejo mesecev poslovanja. Podatek o datumu ustanovitve oziroma o datumu vpisa v primarni registrski organ vsebuje REGLP. Če je gospodarska družba ustanovljena od 1. do vključno 15. v mesecu v letu, za katerega poroča, potem se ta mesec šteje v zgornjo mejo mesecev poslovanja. Če pa je gospodarska družba ustanovljena od vključno 16. do konca meseca v letu, za katerega poroča, potem se ta mesec NE šteje v zgornjo mejo mesecev poslovanja. Meseci poslovanja (AOP 189) so lahko enaki ali manjši od zgornje meje poslovanja, tudi 0, če je absolutni seštevek (126 +127 +153 +166 + 178 +181) = 0. Za mesec december je zgornja meja 1 mesec, tudi če je bila družba vpisana v primarni register v drugi polovici decembra.

Če je poslovni subjekt ustanovljen v letu, za katerega poroča in je vnesel katerikoli podatek v preteklo leto v bilanco stanja ali izkaz poslovnega izida, aplikacija javi napako.
     
  Opozorilna kontrola za izračun povprečne plače:
  AOP 140 / AOP 188 / 12
  Podatek AOP 188 je: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in nadomestilo plače /(deljeno) z možnimi delovnimi urami za koledarsko (poslovno) leto.
  V primeru, da je izračunana povprečna plača večja od 4.200 EUR, program družbo oz. podjetnika opozori z besedilom »Ali ste vpisali pravilne podatke v AOP 140 in 188?«.
  V primeru, da je izračunana povprečna plača manjša od 200 EUR, program uporabnika opozori z besedilom »Ali ste vpisali pravilne podatke v AOP 140 in 188?«
   
   
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov preteklega leta: Kontrole se izvedejo, če je poslovni subjekt v preteklem letu predložil letno poročilo in če se podatek, vpisan v letu 2011 v stolpec za preteklo leto, razlikuje od podatka, vpisanega v stolpec za tekoče leto v letu 2010, za več kot 20 %. Primerjajo se naslednje AOP postavke:

 
Podatki iz LP 2011    Podatki iz LP 2010
P001 T001
P110 T110
P188 T188
P189 T189


- kontrola podatkov predpreteklega leta za izračun velikosti (list »Opredelitev«)
aktiva P001
čisti prihodki od prodaje P110
zaposleni P188
   
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov tekočega in/ali preteklega leta
  Če je bil poslovni subjekt ustanovljen pred letom, za katerega poroča in je absolutni seštevek podatkov tekočega in/ali preteklega leta 0 v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida.
  Opozorilna kontrola se ne izpiše uporabniku, ki ima v LP2011 podatke za preteklo leto enake 0 in je tudi v LP2010 imel podatke za tekoče leto enake 0.
Če je bil poslovni subjekt ustanovljen v letu, za katerega poroča in je absolutni seštevek podatkov tekočega leta 0 v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida.
  Če je absolutna vsota vseh AOP podatkov tekočega leta enaka absolutni vsoti vseh AOP podatkov preteklega leta, vendar različna od 0.
   
   
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov tekočega leta: Kontrola se izvede za vse poslovne subjekte razen tiste, ki so bili ustanovljeni v letu za katero se poroča, če se sredstva ali prihodki, vpisani v letu 2011 v stolpec za tekoče leto, razlikujejo od podatka, vpisanega v letu 2011 v stolpec za preteklo leto, za več kot 500 % in je število mesecev poslovanja v tekočem in preteklem letu 12 ter so sredstva ali prihodki v tekočem letu večji od 10.000 EUR in so sredstva ali prihodki v preteklem letu večji od 0. Program uporabnika opozori z besedilom: »Podatek AOP xxx, ki ste ga vpisali v stolpec za tekoče leto, se razlikuje za več kot 500 % od podatka za preteklo leto.« Primerjajo se naslednje AOP postavke:   

Podatki iz LP 2011
Tekoči                         Pretekli
T001                           P001
T110                           P110  
 
   
   
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov o pokojninskih in drugih socialnih zavarovanjih:
Če je AOP 140>0, mora biti tudi AOP 141>0
Če je AOP 141>0, mora biti tudi AOP 142>0
Če je AOP 142>0, mora biti tudi AOP 141>0  


Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube (AOP 200 do 216)

  200 = 186
  Če je AOP 200 > 0, mora biti AOP 201 = 0
  201 < ali = 187
  Če je AOP 201 > 0, mora biti AOP 200 = 0
  205 = 206+207+208+209
  210 = 211+212+213+214
  215 = 200-201+202-203+205-210+216 in vsaj eden izmed AOP 215 in 216 mora biti enak 0
  215 > ali = (068+070-069-071), če je poslovno leto enako koledarskemu
  216 > ali = (069+071-068-070), če je poslovno leto enako koledarskemu
   
   

Opredelitev družbe, zadruge oziroma podjetnika:

  Vse družbe ter srednji in veliki podjetniki morajo izpolniti obrazec »Opredelitev družbe oz. podjetnika«.
  Če se zadruga opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" c, nadaljnji vnos podatkov v poenotene obrazce za gospodarske družbe ni mogoč.
  V kolikor družba opredelitve ne predloži, ji AJPES ne sme zavrniti računovodskega izkaza. 
  - če se družba oz. podjetnik opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" pod a, c, č ali f in kot "IV. Povezanost v skupini podjetij" pod a, b ali c, mora biti polje za matično številko nadrejene družbe pod to točko prazno.
  - če se družba oz. podjetnik opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" pod a, c, č ali f in kot "IV. Povezanost v skupini podjetij" pod a, mora biti v "V.Zavezanost k reviziji" opredeljena pod a ali c.
  - če se družba oz. podjetnik opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" pod a, c, č ali f in kot "IV.Povezanost v skupini podjetij" pod b ali č, mora biti v "V.Zavezanost k reviziji" opredeljena pod c.
  - če se družba oz. podjetnik opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" pod a, c, č ali f in kot "IV. Povezanost v skupini podjetij" pod č, d ali e, mora biti matična številka nadrejene družbe pod to točko različna od matične številke družbe, vpisane v zaglavje obrazca. Če pa ima nadrejena družba sedež izven države Slovenije, potem mora podrejena družba vpisati številko 9999 (namesto matične številke nadrejene družbe v tujini) in trimestno številko šifre države nadrejene družbe v tujini (npr. 9999826).
  Šifrant držav potrebuje družba, ko se opredeli kot "IV. Povezanost v skupini podjetij" pod točko č, d in e.
  Če se družba oz. podjetnik opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" pod e in kot "VI. Vrsta podružnice " pod a, mora biti polje pod točko c v "VII. Za namen javne objave" prazno.


Kontrole osnovnega kapitala:

  Opozorilna kontrola za vnos osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo:
  Če je AOP 058 < 7.500, se izpiše opozorilna kontrola: »Osnovni kapital  (AOP 058) je manjši od predpisanega. Prosim preverite.«
  Opozorilna kontrola za vnos osnovnega kapitala kapitalskih družb
  Če je AOP 058 tekočega leta različen od podatka v Sodnem registru, se izpiše opozorilna kontrola: "Osnovni kapital vpisan v AOP 058 tekočega leta je različen od osnovnega kapitala vpisanega v PRS/SRG, ki je XX EUR/SIT, zato prosimo, da podatka uskladite."
  Zavezujoča kontrola za vnos osnovnega kapitala kapitalskih družb
  Če je AOP 058 tekočega leta enak 0, se izpiše zavezujoča kontrola: "AOP 058 za tekoče leto ne sme biti enak 0."
 

Izjava o uporabi podatkov iz letnega poročila:

  Izjavo o uporabi podatkov iz letnega poročila lahko predloži samo družba oziroma zadruga (Izjava je 1), ki se je v obrazcu Opredelitev družbe oz. podjetnika opredelila
  kot
  -"I. vrsta organizacijske oblike" pod a, c, č in f in kot "IV. Povezanost v skupini podjetij" pod točko a, c, d in e in
  -"V.Zavezanost k reviziji" opredeljena pod točko a, b in
  -"II. Poslovno leto" opredeljena pod točko a in
  -izračunana velikost – mikro družba ali majhna družba
  ali kot
  - "I. vrsta organizacijske oblike" opredeljena pod točko b, in
  - "II. Poslovno leto" opredeljena pod točko a 
   
  Izjavo lahko predloži podružnica tujega podjetja (pri "I. vrsta organizacijske oblike" opredeljena pod e), ki ima izpolnjene naslednje pogoje:
  - izračunana velikost – mikro družba ali majhna družba
  - "II. Poslovno leto" opredeljena pod točko a
  - "VII. Za namen javne objave" opredeljena pod točko b
     
   
   

Kriteriji za izračun velikosti družbe po ZGD-1:

Velikost Izračun velikosti iz obrazcev
  Vse naštete kontrole so obvezujoče.
  1) Družba, ki je v tekočem letu dolžna predložiti konsolidiran letni računovodski izkaz in ki se v obrazcu »Opredelitev poslovnega subjekta« opredeli pod zap. št. IV. b) ali pod zap. št. IV. č), se avtomatsko šteje za veliko družbo (obravnavana velikost = velika) in se pri njej velikost, izračunana iz bilančnih podatkov, ne upošteva. V nasprotnem primeru se velikost ugotavlja v skladu s točkami 2), 3) in 4).
  2) Če je velikost družbe, izračunana iz bilančnih podatkov, v tekočem letu (2011) in preteklem letu (2010) enaka, se uvrsti v tisti velikostni razred, v katerega sodi po podatkih za tekoče leto (2011). Enako sodilo se uporabi tudi, če je družba ustanovljena v tekočem letu (2011).
  3) Če se po bilančnih podatkih iz letnega poročila, predloženega za leto 2011, velikost družbe v tekočem letu (2011) razlikuje od njene velikosti v preteklem letu (2010), v predpreteklem letu (2009) pa družba še ni obstajala, se družba uvrsti v tisti velikostni razred, v katerega sodi po podatkih za preteklo leto (2010).
  4) Če se po bilančnih podatkih iz letnega poročila, predloženega za leto 2011, velikost družbe v tekočem letu (2011) razlikuje od njene velikosti v preteklem letu (2010) in/ali velikosti družbe v predpreteklem letu (2009) iz podatkov iz letnih poročil za preteklo leto, se njena velikost določi takole:
- če se je družba v opazovanih treh letih dvakrat uvrstila v isti velikostni razred, se družba uvrsti v tisti velikostni razred, v katerega je bila v opazovanih treh letih uvrščena vsaj dvakrat;
- če se je družba v opazovanih treh letih vsakič uvrstila v drug velikostni razred, se njena velikost določi tako, da se izračuna srednja velikost družbe. Pri tem vrstni red uvrstitve družbe v posamezen velikostni razred po letih ni pomemben. Primeri:
 
Velikost 2011 Velikost 2010 Velikost 2009  Obravnavana velikost 
mikro majhna srednja majhna
mikro majhna velika majhna
mikro srednja velika  srednja
majhna srednja velika srednja
 
   
  Velikost za tekoče leto se izračunava za vse poslovne subjekte (tudi za družbe, zavezane za konsolidacijo).
  Velikost za preteklo leto se izračunava za poslovne subjekte, ustanovljene v letu 2010 ali prej (tudi za družbe, zavezane za konsolidacijo).
  Velikost za predpreteklo leto se izračunava za poslovne subjekte, pri katerih se velikost v tekočem letu (2011) razlikuje od njene velikosti v preteklem letu (2010) in so ustanovljeni v letu 2009 ali prej (tudi za družbe, zavezane za konsolidacijo).
  V primeru, da poslovni subjekt v preteklem oz. predpreteklem letu ni obstajal, se velikost za preteklo oz. predpreteklo leto ne izračunava (namesto velikosti subjekta se izpiše "Ni podatka").
   
a) mikro Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:
  - povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 10
  1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T188 < ali = 10)
  2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P188 < ali = 10)
  3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P188 < ali = 10)
  - čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR
  1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T110 < ali =2.000.000)
  2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P110 < ali =2.000.000)
  3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P110 < ali =2.000.000)
  - vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR
  1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T001 < ali = 2.000.000)
  2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P001 < ali = 2.000.000)
  3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P001 < ali = 2.000.000)
b) majhna Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 
  - povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50
  1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T188 < ali = 50)
  2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P188 < ali = 50)
  3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P188 < ali = 50)
  - čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR
  1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T110 < ali =8.800.000)
  2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P110 < ali =8.800.000)
  3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P110 < ali =8.800.000)
  - vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR
  1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T001 < ali = 4.400.000)
  2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P001 < ali = 4.400.000)
  3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P001 < ali = 4.400.000)
c) srednja Srednja družba je družba, ki ni ne mikro in ne majhna družba in izpolnjuje dve od naslednjih meril:
  - povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250
  1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T188 < ali = 250)
  2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P188 < ali = 250)
  3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P188 < ali = 250)
  - čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 EUR
  1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T110 < ali = 35.000.000)
  2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P110 < ali =35.000.000)
  3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P110 < ali =35.000.000)
  - vrednost aktive ne presega 17.500.000 EUR
  1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T001 < ali = 17.500.000)
  2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P001 < ali = 17.500.000)
  3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P001 < ali = 17.500.000)
d) velika Za veliko se šteje družba, ki  ni ne mikro, ne majhna in ne srednja družba.
  V vsakem primeru pa se za veliko družbo šteje povezana družba, ki je dolžna predložiti konsolidiran letni računovodski izkaz (se v obrazcu »Opredelitev poslovnega subjekta« opredeli pod zap. št. IV. b ali pod zap. št. IV. č).
   
  Družba, ki po enem kriteriju spada v majhno ali mikro, po drugem v srednje, po tretjem pa v veliko družbo, se šteje za srednjo družbo.
   
  Družbe se v skladu z navedenimi merili razvrščajo na mikro, majhne, srednje ali velike družbe na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja.
   
   

Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine  (AOP 217 do 277)

Negativen Pogoj
  Dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja predložijo družbe oz. podjetniki, ki imajo poslovne odnose s tujino.
  217 = 218+219+230+236+239+248+251
  218 <= 011+012+018
  219 = 220+221+223+225+229
  222 <= 221
  224 <= 223
  225 = 226+227+228
  230 = 231+235
  231 = 232+233+234
  236 = 237+238
  239 = 240+242+243+247
  241 <= 240
  243=244+245+246
  248 = 249+250
da 253=254+255+267+276
da 254
  255=256+258+262+266
  257<=256
  258=259+260+261
  262=263+264+265
  267=268+270+271+275
  267 <= 085
  269 <= 268
  271=272+273+274
   

Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine (AOP 278 do 284)

Negativen Pogoj
  Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida predložijo družbe oz. podjetniki, ki imajo poslovne odnose s tujino.
  278=279+280
  281=282+284
  283<=282OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?