Na vsebino

Računske in logične kontrole za leto 2011

Majhni samostojni podjetniki

Podatki iz bilance stanja(AOP 001 do 038)

Negativen Pogoj  
  001 = 002+012+024+025  
  002 = 003+006+007+008+011  
  003 = 004+005  
  008 = 009+010  
  012 = 013+014+019+022+023  
  014= 015+016+017+018  
  019 = 020+021  
  025 = 028+031+034+038-002-012-024  
  če je AOP 025 > 0, mora biti AOP 027 = 0  
  026 = 027+028+031+034+038  
  026 = 001  
  027 = 002+012+024-028-031-034-038  
  če je 027 > 0, mora biti 025 = 0  
  028 = 029+030  
  031 = 032+033  
  034 = 035+036+037  
    Vsi podatki v bilanci stanja morajo biti pozitivni in izpisani v celih številih (brez centov).  


Podatki iz izkaza poslovnega izida (AOP 050 do 090)

 
Negativen Pogoj  
  050 = 051+052+053  
  T054 = (T016+T017)- (P016+P017)  
Če je razlika pozitivna, se vpiše v AOP T054 in mora biti AOP T055=0.  
Če je razlika negativna, se vpiše v AOP T055 in mora biti AOP T054=0.  
  Če je AOP 054 > 0, mora biti AOP 055 = 0  
  Če je AOP 055 > 0, mora biti AOP 054 = 0  
  057 >ali = (058+059)  
  060 = 061+062+063  
  064 = 065+066+067+068  
  Če je AOP 065 > 0, mora biti AOP 089 > 0  
  069 = 070+071+072  
  073 = 074+075  
  082 < ali = (080+081)  
  083 = 084+085  
  087 = 050+054-055+056+057-060-064-069-073+076+077+078-079-080-081+083-086+088 in vsaj eden izmed AOP 087 in 088 mora biti enak 0  
  Če je AOP 089 > 0, mora biti AOP 065 > 0  
  Če je AOP (050+054+055+056+057+060+064+069+073+076+077+078+079+080+081+083+086) > 0, mora bili AOP 090 > 0 in < od 13.  
  Če je AOP (050+054+055+056+057+060+064+069+073+076+077+078+079+080+081+083+086) = 0, mora bili AOP 090 = 0.   
  Samo, če je podjetnik pričel poslovati v letu, za katerega se poroča, se izvaja kontrola, ki določa zgornjo mejo mesecev poslovanja. Podatek o datumu ustanovitve oziroma o datumu vpisa v primarni registrski organ vsebuje REGLP. Če je podjetnik pričel poslovati od 1. do vključno 15. v mesecu v letu, za katerega poroča, potem se ta mesec šteje v zgornjo mejo mesecev poslovanja. Če pa je podjetnik pričel poslovati od vključno 16. do konca meseca v letu, za katerega poroča, potem se ta mesec NE šteje v zgornjo mejo mesecev poslovanja. Meseci poslovanja (AOP 090) so lahko enaki ali manjši od zgornje meje poslovanja, tudi 0, če je absolutni seštevek (050+054+055+056+057+060+064+069+073+076+077+078+079+080+081+083+086) = 0. Za mesec december je zgornja meja 1 mesec, tudi če je bil podjetnik vpisan v primarni register v drugi polovici decembra.  
    Vsi podatki v izkazu poslovnega izida morajo biti pozitivni in izpisani v celih številih (brez centov) razen AOP 089, ki mora biti izpisan na dve decimalki.  
     
  Opozorilna kontrola za izračun povprečne plače:  
  AOP 065 / AOP 089 / 12  
  Podatek AOP 089 je: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in nadomestilo plače /(deljeno) z možnimi delovnimi urami za koledarsko (poslovno) leto.  
  V primeru, da je izračunana povprečna plača večja od 4.200 EUR, program  uporabnika opozori z besedilom »Ali ste vpisali pravilne podatke v AOP 065 in 089?«.  
  V primeru, da je izračunana povprečna plača manjša od 200 EUR, program uporabnika opozori z besedilom »Ali ste vpisali pravilne podatke v AOP 065 in 089?«  
     
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov tekočega in/ali preteklega leta Če je bil poslovni subjekt ustanovljen pred letom, za katerega poroča in je absolutni seštevek podatkov tekočega in/ali preteklega leta 0 v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida. Opozorilna kontrola se ne izpiše uporabniku, ki ima v LP2011 podatke za preteklo leto enake 0 in je tudi v LP2010 imel podatke za tekoče leto enake 0.
Če je bil poslovni subjekt ustanovljen v letu, za katerega poroča in je absolutni seštevek podatkov tekočega leta 0 v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida. Če je absolutna vsota vseh AOP podatkov tekočega leta enaka absolutni vsoti vseh AOP podatkov preteklega leta, vendar različna od 0.
 
     
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov preteklega leta: Kontrole se izvedejo, če je poslovni subjekt v preteklem letu predložil letno poročilo in če se podatek, vpisan v letu 2011 v stolpec za preteklo leto, razlikuje od podatka, vpisanega v stolpec za tekoče leto v letu 2010, za več kot 20 %. Primerjajo se naslednje AOP postavke:

 
Podatki iz LP 2011    Podatki iz LP 2010
P001 T001
P050 T050
P089 T089
P090 T090


- kontrola podatkov predpreteklega leta za izračun velikosti (list »Opredelitev«)
aktiva P001
čisti prihodki od prodaje P050
zaposleni P089
 
     
  Opozorilna kontrola  za vnos podatkov tekočega leta: Kontrola se izvede za vse poslovne subjekte razen tiste, ki so bili ustanovljeni v letu za katero se poroča, če se sredstva ali prihodki, vpisani v letu 2011 v stolpec za tekoče leto, razlikujejo od podatka, vpisanega v letu 2011 v stolpec za preteklo leto, za več kot 500 % in je število mesecev poslovanja v tekočem in preteklem letu 12 ter so sredstva ali prihodki v tekočem letu večji od 10.000 EUR in so sredstva ali prihodki v preteklem letu večji od 0 . Program uporabnika opozori z besedilom: »Podatek AOP xxx, ki ste ga vpisali v stolpec za tekoče leto, se razlikuje za več kot 500 % od podatka za preteklo leto.« Primerjajo se naslednje AOP postavke: 

Podatki iz LP 2011
Tekoči                         Pretekli
T001                           P001
T050                           P050    
 
     
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov o pokojninskih in drugih socialnih zavarovanjih: Če je AOP 065>0, mora biti tudi AOP 066>0 Če je AOP 066>0, mora biti tudi AOP 067>0 Če je AOP 067>0, mora biti tudi AOP 066>0  
   


Opozorilna kontrola
za vnos podatkov tekočega leta v AOP T054 ali T055 se izvede v primeru, da je poslovni subjekt ustanovljen v letu, za katero poroča.

T054 = (T016+T017)- (P016+P017)

Če je razlika pozitivna, se vpiše v AOP T054 in mora biti AOP T055=0

Če je razlika negativna, se vpiše v AOP T055 in mora biti AOP T054=0


 
 

Kriteriji za izračun velikosti po ZGD-1:

 
Velikost Izračun velikosti iz obrazcev  
  1) Če je velikost podjetnika v tekočem letu (2011) in preteklem letu (2010) enaka, se uvrsti v tisti velikostni razred, v katerega sodi po podatkih za tekoče leto (2011). Enako sodilo se uporabi tudi, če je podjetnik ustanovljen v tekočem letu (2011).  
  2) Če se po bilančnih podatkih iz letnega poročila, predloženega za leto 2011, velikost podjetnika v tekočem letu (2011) razlikuje od njegove velikosti v preteklem letu (2010), v predpreteklem letu (2009) pa še ni obstajal, se uvrsti v tisti velikostni razred, v katerega sodi po podatkih za preteklo leto (2010).  
  3) Če se po podatkih iz letnega poročila, predloženega za leto 2011, velikost podjetnika v tekočem letu (2011) razlikuje od njegove velikosti v preteklem letu (2010) in/ali njegove velikosti  v predpreteklem letu (2009) iz podatkov iz letnih poročil za preteklo leto, se velikost podjetnika določi takole:
- če se je podjetnik v opazovanih treh letih dvakrat uvrstil v isti velikostni razred, se  uvrsti v tisti velikostni razred, v katerega je bil v opazovanih treh letih uvrščen vsaj dvakrat;
- če se je podjetnik v opazovanih treh letih vsakič uvrstil v drug velikostni razred, se njegova velikost določi tako, da se izračuna srednja velikost podjetnika. Pri tem vrstni red uvrstitve podjetnika v posamezen velikostni razred po letih ni pomemben. Primeri:
Velikost 2011 Velikost 2010 Velikost 2009  Obravnavana velikost 
mikro majhna srednja majhna
mikro majhna velika majhna
mikro srednja velika  srednja
majhna srednja velika srednja
 
 
  Velikost za tekoče leto se izračunava za vse poslovne subjekte.  
  Velikost za preteklo leto se izračunava za poslovne subjekte, ustanovljene v letu 2010 ali prej.  
  Velikost za predpreteklo leto se izračunava za poslovne subjekte, pri katerih se velikost v tekočem letu (2011) razlikuje od njene velikosti v preteklem letu (2010) in so ustanovljeni v letu 2009 ali prej.  
  V primeru, da poslovni subjekt v preteklem oz. predpreteklem letu ni obstajal, se velikost za preteklo oz. predpreteklo leto ne izračunava (namesto velikosti subjekta se izpiše "Ni podatka").  
     
a) mikro Mikro podjetnik je podjetnik, ki izpolnjuje dve od teh meril:  
- povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 10  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T089 < ali = 10)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P089 < ali = 10)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P089 < ali = 10)  
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T050 < ali =2.000.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P050 < ali =2.000.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P050 < ali =2.000.000)  
- vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T001 < ali = 2.000.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P001 < ali = 2.000.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P001 < ali = 2.000.000)  
b) majhen Majhen podjetnik je podjetnik, ki ni mikro podjetnik in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:   
- povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T089 < ali = 50)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P089 < ali = 50)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P089 < ali = 50)  
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T050 < ali =8.800.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P050 < ali =8.800.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P050 < ali =8.800.000)  
- vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T001 < ali = 4.400.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P001 < ali = 4.400.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P001 < ali = 4.400.000)  
c) srednji Srednji podjetnik je podjetnik, ki ni ne mikro in ne majhen podjetnik in izpolnjuje dve od naslednjih meril:  
- povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T089 < ali = 250)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P089 < ali = 250)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P089 < ali = 250)  
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T050 < ali =35.000.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P050 < ali =35.000.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P050 < ali =35.000.000)  
- vrednost aktive ne presega 17.500.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T001 < ali = 17.500.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P001 < ali = 17.500.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P001 < ali = 17.500.000)  
d) velik Za velikega se šteje podjetnik, ki  ni ne mikro, ne majhen in ne srednji podjetnik.  
     
  Podjetnik, ki po enem kriteriju spada med majhne ali mikro, po drugem med srednje, po tretjem pa med velike podjetnike, se šteje za srednjega podjetnika.  
     
  Podjetniki se v skladu z navedenimi merili razvrščajo na mikro, majhne, srednje ali velike podjetnike na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja.  OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?