Na vsebino

Računske in logične kontrole za leto 2011

Zadruge

Podatki iz bilance stanja (AOP 001 do 097)

 
 Negativen  Pogoj  
  001 = 002+034+055  
  002 = 003+010+020+021+029+033  
  003 = 004+009  
  004 = 005+006+007+008  
  010 = 011+012+013+014+015+016+017+018+019  
  021= 022+026  
  022= 023+024+025  
  026 = 027+028  
  029 = 030+031+032  
  034 = 035+036+042+050+054  
  036 = 037+038+039+040+041  
  042 = 043+047  
  043 = 044+045+046  
  047 = 048+049  
  050 = 051+052+053  
  057 = 058+073+076+086+096  
  057 = 001  
da 058 = 059+064+065+068+069-070+071-072  
  059 = 060+061  
  061 = 062+063  
  065=066+067  
da 068  
  Če je AOP 071>0, mora biti seštevek AOP (070+072)=0  
  Če je AOP 071>0, mora biti AOP 072=0  
  Če je AOP 072>0, mora biti AOP 071=0  
  073 = 074+075  
  076 = 077+081+085  
  077 = 078+079+080  
  081 = 082+083+084  
  086 = 087+088+092  
  088 = 089+090+091  
  092 = 093+094+095  
  097 = 056  
       

Podatki iz izkaza poslovnega izida (AOP 110 do 189)

 
Negativen Pogoj  
  110 = 111+115+118  
  111 = 112+113+114  
  115 = 116+117  
  118 = 119+120  
  Če je AOP 121 > 0, mora biti AOP 122 = 0  
  Če je AOP 122 > 0, mora biti AOP 121 = 0  
da 126 = 110+121-122+123+124+125  
  127 = 128+139+144+148  
  128 = 129+130+134  
  130 = 131+132+133  
  134 = 135+136+137+138  
  139 = 140+141+142+143  
  144 = 145+146+147  
  148 = 149+150  
  151 = 126-127+152 in vsaj eden izmed AOP 151 in 152 mora biti enak 0  
  153 = 155+160+163  
  154 <= (160+163)  
  155= 156+157+158+159  
  160 = 161+162  
  163 = 164+165  
  166 = 168+169+174  
  167 <= (169+174)  
  169 = 170+171+172+173  
  174 = 175+176+177  
  178 = 179+180  
  182 = 151-152+153-166+178-181+ 183 in vsaj eden izmed AOP 182 in 183 mora biti enak 0  
 da 185  
  186 = 182 -183 -184 -185 +187 in vsaj eden izmed AOP 186 in 187 mora biti enak 0   
  Če je AOP 140 > 0, mora biti AOP 188 > 0  
  Če je AOP 188 > 0, mora biti AOP 140 > 0  
  Če je AOP (126+127+153+166+178 +181) > 0, mora bili AOP 189 > 0 in < od 13.  
  Če je AOP (126+127+153+166+178+181) = 0, mora bili AOP 189 = 0.   
  Samo, če je bila zadruga ustanovljena v letu, za katerega poroča, se izvaja kontrola, ki določa zgornjo mejo mesecev poslovanja. Podatek o datumu ustanovitve oziroma o datumu vpisa v primarni registrski organ vsebuje REGLP. Če je zadruga ustanovljena od 1. do vključno 15. v mesecu v letu, za katerega poroča, potem se ta mesec šteje v zgornjo mejo mesecev poslovanja. Če pa je zadruga ustanovljena od vključno 16. do konca meseca v letu, za katerega poroča, potem se ta mesec NE šteje v zgornjo mejo mesecev poslovanja. Meseci poslovanja (AOP 189) so lahko enaki ali manjši od zgornje meje poslovanja, tudi 0, če je absolutni seštevek (126 +127 +153 +166 + 178 +181) = 0. Za mesec december je zgornja meja 1 mesec, tudi če je bila zadruga vpisana v primarni register v drugi polovici decembra.  
       
  Opozorilna kontrola za izračun povprečne plače:  
  AOP 140 / AOP 188 / 12  
  Podatek AOP 188 je: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in nadomestilo plače /(deljeno) z možnimi delovnimi urami za koledarsko (poslovno) leto.  
  V primeru, da je izračunana povprečna plača večja od 4.200 EUR, program družbo oz. podjetnika opozori z besedilom »Ali ste vpisali pravilne podatke v AOP 140 in 188?«.  
  V primeru, da je izračunana povprečna plača manjša od 200 EUR, program uporabnika opozori z besedilom »Ali ste vpisali pravilne podatke v AOP 140 in 188?«  
     
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov tekočega in/ali preteklega leta Če je bil poslovni subjekt ustanovljen pred letom, za katerega poroča in je absolutni seštevek podatkov tekočega in/ali preteklega leta 0 v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida. 
Opozorilna kontrola se ne izpiše uporabniku, ki ima v LP2011 podatke za preteklo leto enake 0 in je tudi v LP2010 imel podatke za tekoče leto enake 0.
Če je bil poslovni subjekt ustanovljen v letu, za katerega poroča in je absolutni seštevek podatkov tekočega leta 0 v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida. Če je absolutna vsota vseh AOP podatkov tekočega leta enaka absolutni vsoti vseh AOP podatkov preteklega leta, vendar različna od 0  
 
     
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov preteklega leta: Kontrole se izvedejo, če je poslovni subjekt v preteklem letu predložil letno poročilo in če se podatek, vpisan v letu 2011 v stolpec za preteklo leto, razlikuje od podatka, vpisanega v stolpec za tekoče leto v letu 2010, za več kot 20 %. Primerjajo se naslednje AOP postavke:

 
Podatki iz LP 2011   Podatki iz LP 2010
P001 T001
P110 T110
P188 T188
P189 T189


- kontrola podatkov predpreteklega leta za izračun velikosti (list »Opredelitev«)
aktiva P001
čisti prihodki od prodaje P110
zaposleni P188
 
     
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov tekočega leta: Kontrola se izvede pri vseh poslovnih subjektih, razen tistih, ki so bili ustanovljeni v letu za katero se poroča, če se sredstva ali prihodki, vpisani v letu 2011v stolpec za tekoče leto, razlikujejo od podatka, vpisanega v letu 2011v stolpec za preteklo leto, za več kot 500 %in je število mesecev poslovanja v tekočem in preteklem letu 12 ter so sredstva ali prihodki v tekočem letu večji od 10.000 EUR in so sredstva ali prihodki v preteklem letu večji od 0, in sicer . Program uporabnika opozori z besedilom: »Podatek AOP xxx, ki ste ga vpisali v stolpec za tekoče leto, se razlikuje za več kot 500 % od podatka za preteklo leto.« Primerjajo se naslednje AOP postavke: 

Podatki iz LP 2011
Tekoči                         Pretekli
T001                           P001
T110                           P110    
 
 
  Opozorilna kontrola za vnos podatkov o pokojninskih in drugih socialnih zavarovanjih: Če je AOP 140>0, mora biti tudi AOP 141>0 Če je AOP 141>0, mora biti tudi AOP 142>0 Če je AOP 142>0, mora biti tudi AOP 141>0    


Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube (AOP 200 do 212)

 
  200 = 186  
  Če je AOP 200 > 0, mora biti AOP 201 = 0  
  201 < ali = 187  
  Če je AOP 201 > 0, mora biti AOP 200 = 0  
  205 = 206+207  
  208 = 209+210  
  211= 200-201+202-203+205-208+212 in vsaj eden izmed AOP 211 in 212 mora biti enak 0  
  211 > ali = (069+071-070-072), če je poslovno leto enako koledarskemu  
  212 > ali = (070+072-069-071), če je poslovno leto enako koledarskemu  
   

Opredelitev zadruge, družbe oziroma podjetnika:

 
  Vse družbe, zadruge ter srednji in veliki podjetniki morajo izpolniti obrazec »Opredelitev družbe oz. podjetnika«.  
  Če se zadruga opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" c, nadaljnji vnos podatkov v poenotene obrazce za gospodarske družbe ni mogoč.  
  V kolikor družba opredelitve ne predloži, ji AJPES ne sme zavrniti računovodskega izkaza.   
  - če se družba oz. podjetnik opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" pod a, c, č ali f in kot "IV. Povezanost v skupini podjetij" pod a, b ali c, mora biti polje za matično številko nadrejene družbe pod to točko prazno.  
  - če se družba oz. podjetnik opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" pod a, c, č ali f in kot "IV. Povezanost v skupini podjetij" pod a, mora biti v "V.Zavezanost k reviziji" opredeljena pod a ali c.  
  - če se družba oz. podjetnik opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" pod a, c, č ali f in kot "IV.Povezanost v skupini podjetij" pod b ali č, mora biti v "V.Zavezanost k reviziji" opredeljena pod c.  
  - če se družba oz. podjetnik opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" pod a, c, č ali f in kot "IV. Povezanost v skupini podjetij" pod č, d ali e, mora biti matična številka nadrejene družbe pod to točko različna od matične številke družbe, vpisane v zaglavje obrazca. Če pa ima nadrejena družba sedež izven države Slovenije, potem mora podrejena družba vpisati številko 9999 (namesto matične številke nadrejene družbe v tujini) in trimestno številko šifre države nadrejene družbe v tujini (npr.9999826).  
  Šifrant držav potrebuje družba, ko se opredeli kot "IV. Povezanost v skupini podjetij" pod točko č, d in e.  
  Če se družba oz. podjetnik opredeli kot "I. vrsta organizacijske oblike" pod e in kot "VI. Vrsta podružnice " pod a, mora biti polje pod točko c v "VII. Za namen javne objave" prazno.  
       
       

Izjava o uporabi podatkov iz letnega poročila:

 
  Izjavo o uporabi podatkov iz letnega poročila lahko predloži samo družba oziroma zadruga (Izjava je 1), ki se je v obrazcu Opredelitev družbe, zadruge oziroma podjetnika opredelila  
kot  
  -"I. vrsta organizacijske oblike" pod a, c, č,  in f in kot "IV. Povezanost družbe oziroma zadruge v skupini podjetij" pod točko a, c, d in e in  
  -"V.Zavezanost k reviziji" opredeljena pod točko a, b in  
  -"II. Poslovno leto" opredeljena pod točko a in  
  -izračunana velikost – mikro družba ali majhna družba oziroma zadruga  
  ali kot  
  - "I. vrsta organizacijske oblike" opredeljena pod točko b, in  
  - "II. Poslovno leto" opredeljena pod točko a   
  Izjavo lahko predloži podružnica tujega podjetja (pri "I. vrsta organizacijske oblike" opredeljena pod e), ki ima izpolnjene naslednje pogoje:  
- izračunana velikost – mikro družba ali majhna družba  
- "II. Poslovno leto" opredeljena pod točko a  
- "VII. Za namen javne objave" opredeljena pod točko b  
       

Kriteriji za izračun velikosti po ZGD-1:

 
Velikost Izračun velikosti iz obrazcev  
  Vse naštete kontrole so obvezujoče.  
  1) Zadruga, ki je v tekočem letu dolžna predložiti konsolidiran letni računovodski izkaz in ki se v obrazcu »Opredelitev poslovnega subjekta« opredeli pod zap. št. IV. b) ali pod zap. št. IV. č), se avtomatsko šteje za veliko  (obravnavana velikost = velika) in se pri njej velikost, izračunana iz bilančnih podatkov, ne upošteva. V nasprotnem primeru se velikost ugotavlja v skladu s točkami 2), 3) in 4).  
  2) Če je velikost zadruge, izračunana iz bilančnih podatkov, v tekočem letu (2011) in preteklem letu (2010) enaka, se uvrsti v tisti velikostni razred, v katerega sodi po podatkih za tekoče leto (2011). Enako sodilo se uporabi tudi, če je zadruga ustanovljena v tekočem letu (2011).  
  3) Če se po bilančnih podatkih iz letnega poročila, predloženega za leto 2011, velikost zadruge v tekočem letu (2011) razlikuje od njene velikosti v preteklem letu (2010), v predpreteklem letu (2009) pa zadruga še ni obstajala, se uvrsti v tisti velikostni razred, v katerega sodi po podatkih za preteklo leto (2010).  
  4) Če se po bilančnih podatkih iz letnega poročila, predloženega za leto 2011, velikost zadruge v tekočem letu (2011) razlikuje od njene velikosti v preteklem letu (2010) in/ali njene velikosti  v predpreteklem letu (2009) iz podatkov iz letnih poročil za preteklo leto, se velikost zadruge določi takole:
- če se je zadruga v opazovanih treh letih dvakrat uvrstila v isti velikostni razred, se  uvrsti v tisti velikostni razred, v katerega je bila v opazovanih treh letih uvrščena vsaj dvakrat;
- če se je zadruga v opazovanih treh letih vsakič uvrstila v drug velikostni razred, se njena velikost določi tako, da se izračuna srednja velikost zadruge Pri tem vrstni red uvrstitve zadruge v posamezen velikostni razred po letih ni pomemben. Primeri:
Velikost 2011  Velikost 2010  Velikost 2009   Obravnavana velikost 
mikro majhna srednja majhna
mikro majhna velika majhna
mikro srednja velika  srednja
majhna srednja velika srednja
 
 
  Velikost za tekoče leto se izračunava za vse poslovne subjekte (tudi za zadruge, zavezane za konsolidacijo).  
  Velikost za preteklo leto se izračunava za poslovne subjekte, ustanovljene v letu 2010 ali prej (tudi za zadruge, zavezane za konsolidacijo).  
  Velikost za predpreteklo leto se izračunava za poslovne subjekte, pri katerih se velikost v tekočem letu (2011) razlikuje od njene velikosti v preteklem letu (2010) in so ustanovljeni v letu 2009 ali prej (tudi za zadruge, zavezane za konsolidacijo).  
  V primeru, da poslovni subjekt v preteklem oz. predpreteklem letu ni obstajal, se velikost za preteklo oz. predpreteklo leto ne izračunava (namesto velikosti subjekta se izpiše "Ni podatka").  
     
a) mikro Mikro zadruga je zadruga, ki izpolnjuje dve od teh meril:  
- povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 10  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T188 < ali = 10)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P188 < ali = 10)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P188 < ali = 10)  
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T110 < ali =2.000.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P110 < ali =2.000.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P110 < ali =2.000.000)  
- vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T001 < ali = 2.000.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P001 < ali = 2.000.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P001 < ali = 2.000.000)  
b) majhna Majhna zadruga je zadruga, ki ni mikro zadruga in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:   
- povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T188 < ali = 50)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P188 < ali = 50)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P188 < ali = 50)  
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T110 < ali =8.800.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P110 < ali =8.800.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P110 < ali =8.800.000)  
- vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T001 < ali = 4.400.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P001 < ali = 4.400.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P001 < ali = 4.400.000)  
c) srednja Srednja zadruga je zadruga, ki ni ne mikro in ne majhna in izpolnjuje dve od naslednjih meril:  
- povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T188 < ali = 250)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P188 < ali = 250)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P188 < ali = 250)  
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T110 < ali =35.000.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P110 < ali =35.000.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P110 < ali =35.000.000)  
- vrednost aktive ne presega 17.500.000 EUR  
1.       tekoče leto: (LP2011: AOP T001 < ali = 17.500.000)  
2.       preteklo leto: (LP2011: AOP P001 < ali = 17.500.000)  
3.       predpreteklo leto: (LP2010: AOP P001 < ali = 17.500.000)  
d) velika Za veliko se šteje zadruga, ki  ni ne mikro, ne majhna in ne srednja zadruga.  
V vsakem primeru pa se za veliko zadrugo  šteje povezana zadruga, ki je dolžna predložiti konsolidiran letni računovodski izkaz (se v obrazcu »Opredelitev družbe, zadruge oziroma podjetnika« opredeli pod zap. št. IV. b ali pod zap. št. IV. č).  
     
  Zadruga, ki po enem kriteriju spada med majhne ali mikro, po drugem med srednje, po tretjem pa med velike zadruge, se šteje za srednjo zadrugo.  
     
  Zadruge se v skladu z navedenimi merili razvrščajo na mikro, majhne, srednje ali velike zadruge na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja.  OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?