PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki



Register nastanitvenih obratov

Pogosta vprašanja

 

Sobodajalec kot izvajalec nastanitvene dejavnosti mora predlagati vpis obstoječega nastanitvenega obrata v register v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej do 28. 2. 2018. Če sobodajalec trenutno ne opravlja nastanitvene dejavnosti, mora predlagati vpis nastanitvenega obrata v register pred pričetkom opravljanja nastanitvene dejavnosti. 

V primeru, ko sobodajalec za določeno obdobje preneha opravljati dejavnost, nastanitvenega obrata ne izbriše iz registra. Nastanitveni obrat ostane vpisan v registru, spremeni se samo njegov status. Ob ponovnem pričetku opravljanja dejavnosti se opravi sprememba statusa na istem nastanitvenem obratu. Če se sobodajalec izbriše iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) kot poslovni subjekt, ne bo več vpisan kot izvajalec nastanitvene dejavnosti pri nastanitvenem obratu. Ko se bo ponovno vpisal v PRS kot poslovni subjekt – sobodajalec, se bo spet vpisal kot izvajalec nastanitvene dejavnosti pri istem nastanitvenem obratu, ki je ostal vpisan  v registru (spremenil se mu je samo »status nastanitvenega obrata«).

Trenutno bo register dostopen le v slovenskem jeziku.

Nastanitveni obrat v register vpiše izvajalec nastanitvene dejavnosti, ki trenutno izvaja nastanitveno dejavnost (oziroma trenutno upravlja nastanitveni obrat). Ko izvajanje nastanitvene dejavnosti prevzame drug izvajalec, se prvi izvajalec izbriše iz registra kot izvajalec na tem obratu in se vpiše drugi izvajalec, ki pričenja z izvajanjem nastanitvene dejavnosti  v obratu.

Za vpis nastanitvenega obrata v register prek spletne aplikacije na portalu AJPES je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo, zato vpis v register preko telefona ali tablice trenutno ne bo mogoč. Vpis nastanitvenega obrata v register bo možno opraviti tudi na izpostavah AJPES.

V takem primeru se kategorizira vsak apartma posebej. Če je kategorizacija enotna (ena tabla), se kategorizirajo vsi apartmaji kot 2 zvezdični.

Če ima lastnik sklenjeno najemno pogodbo in če sobe oddaja samo študentom, mu ni potrebno registrirati nastanitvenega obrata v register, prav tako mu ni potrebno poročati. V kolikor oddaja sobo študentu iz tujine, se mora le ta prijaviti na policijski postaji do pridobitve dovoljenja za prebivanje za čas študija (v kolikor dovoljenja ni pridobil pred prihodom v Republiko Slovenijo).

V primeru, da lastnik sobe ostale 3 mesece, ko v njej niso študentje, oddaja turistom, pa se mora lastnik kot poslovni subjekt (sobodajalec, ipd.) vpisati v PRS in zanj velja tudi obveznost vpisa nastanitvenega obrata v register. Za mesece (npr. za 9 mesecev), ko so v sobah nameščeni študentje, mora gostitelj v registru status nastanitvenega obrata spremeniti v »neaktiven». 

Naziv nastanitvenega obrata je ime objekta, v katerem izvajalec nudi gostom nastanitev (npr. Apartma Jelka, Turistična kmetija Čebelica, Sobe pri Jani, ipd.). Naziv nastanitvenega obrata določi izvajalec nastanitvene dejavnosti in se običajno razlikuje od naziva izvajalca.

Med stalna ležišča se štejejo tudi ležišča na kampirnih prostorih. Če kamp nima točno določenega števila ležišč na kampirnih prostorih, se upošteva, da na 1 kampirni prostor pripadajo 4 stalna ležišča.

V register se lahko vpiše samo en nastanitveni obrat z več nedeljivimi enotami (pri podatkih o nedeljivih enotah se vpišejo npr. 3 sobe in 1 apartma).

Prvi odstavek 15. c člena Zakona o gostinstvu določa, da so izvajalci nastanitvene dejavnosti gostinci, sobodajalci, kmetje in upravljavci marin, ki nudijo gostom nastanitev v nastanitvenih obratih in so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS). Drugi odstavek 15. c člena Zakona o gostinstvu pa določa, da mora izvajalec nastanitvene dejavnosti pred pričetkom opravljanja nastanitvene dejavnosti predlagati vpis nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov. Prvi pogoj je, da je izvajalec nastanitvene dejavnosti kot poslovni subjekt vpisan v PRS, nastanitveni obrat pa mora v register vpisati pred pričetkom oddajanja sob gostom. Vpis v register bo izveden še isti dan, če bo vloga oddana na delovni dan do 14. ure, oziroma ob petkih in dan pred praznikom do 13. ure, sicer pa naslednji delovni dan.

Vlogo za vpis nastanitvenega obrata lahko izvajalec nastanitvene dejavnosti odda prek spletne aplikacije na portalu AJPES, pri čemer se mora predhodno identificirati v skladu s sistemom pooblastil spletnega portala AJPES (vpis lahko opravi zastopnik, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) ali pooblasti nekoga, ki ima KDP). Izvajalec lahko nastanitveni obrat vpiše v register že v mesecu decembru, s poročanjem pa prične v mesecu januarju, ko bo imel prve goste. Prvo mesečno statistično poročilo za mesec januar bo moral oddati v prvih dneh meseca februarja.

Nastanitveni obrat (NO) je možno vpisati v register preko spletne aplikacije AJPES ali osebno na izpostavi AJPES. Za vpis podatkov o nastanitvenem obratu oziroma registracijo preko aplikacije, mora imeti zastopnik kvalificirano digitalno potrdilo oziroma za  vpis mora pooblastiti nekoga, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo. Podatke, ki jih mora izvajalec nastanitvene dejavnosti (ki mora biti predhodno vpisan v PRS) vpisati v register so:

 • naziv NO,
 • naslov NO,
 • podatki o izvajalcu NO: MŠ, DŠ, naziv, sedež in poslovni naslov, pravnoorganizacijska oblika, glavna dejavnost po SKD, kontaktni podatki (avtomatski prenos iz PRS),
 • vrsta NO in podatki o kategoriji, če je za NO določena,
 • podatki o statusu NO (aktiven, neaktiven, izbrisan),
 • podatki o zmogljivosti NO: število nedeljivih enot (npr. soba, apartma, ipd.),
 • število stalnih ležišč,
 • podatki o dostopnosti NO: ali NO razpolaga vsaj z eno sobo, ki je dostopna gibalno oviranim osebam,
 • kontaktni podatki NO (spletna stran, telefon, elektronski naslov – ni obvezno,
 • podatki o ponudbi in drugih storitvah NO: dodatna ponudba in storitve, ki jih izvajalec nudi gostom – ni obvezno;

Postopek vpisa nastanitvenega obrata v register lahko namesto izvajalca nastanitvene dejavnosti opravi tudi druga oseba, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo in jo izvajalec pooblasti za vpis v register v skladu s sistemom e-pooblastil v AJPES.

Overitelji digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji, ki opravljajo storitev izdaje in upravljanja s kvalificiranimi digitalnimi potrdili za varno elektronsko podpisovanje, so:

 • Ministrstvo za javno upravo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si),
 • Nova Ljubljanska banka d.d.: AC NLB (www.nlb.si
 • Pošta Slovenije d.o.o.: POŠTA®CA (postarca.posta.si),
 • Halcom d.d.:  HALCOM-CA (www.halcom.si).

Za uporabo elektronskih storitev in namenskih programov AJPES, v katerih je mogoče ali se zahteva elektronsko podpisovanje oddanih podatkov ali dokumentov, lahko poročevalci uporabljajo kvalificirana digitalna potrdila enega od zgoraj navedenih overiteljev digitalnih potrdil.

Vsi posamezniki, ki po Zakonu o gostinstvu niso zavezani k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, bodo tudi v prihodnje svoje goste prijavljali samo Policiji.

To so:

 • tisti posamezniki, pri katerih gostje ne prenočujejo proti plačilu, oziroma
 • tisti, ki nimajo registrirane dejavnosti, da bi se jih lahko štelo za sobodajalce, se pa po zakonu štejejo za gostitelja.

Taki gostitelji so npr. zapori, bolnišnice, planinske koče brez stalne internetne povezave, študentski in dijaški domovi, ko ne opravljajo gostinske dejavnosti (torej v času, ko ne oddajajo svojih kapacitet za turistične namene).

V Policiji so na podlagi novega Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) za te gostitelje pripravili elektronski sistem policije za prijavo gostov. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Policije.


 




OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?