Na vsebino

Register nastanitvenih obratov

Pogosta vprašanja


 

Vprašanje ni v pristojnosti AJPES, zato se je potrebno obrniti na organ samoupravne lokalne skupnosti oziroma občino, ki je pristojna za prijavo »obratovalnega časa« gostinskih obratov ali kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

V primeru, ko sobodajalec za določeno obdobje preneha opravljati dejavnost, nastanitvenega obrata ne izbriše iz registra. Nastanitveni obrat ostane vpisan v registru, spremeni se samo njegov status iz aktivnega v neaktivnega. Ob ponovnem pričetku opravljanja dejavnosti se opravi sprememba statusa na istem nastanitvenem obratu. 

Če se sobodajalec izbriše iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) kot poslovni subjekt, ne bo več vpisan kot izvajalec nastanitvene dejavnosti pri nastanitvenem obratu. Ko se bo ponovno vpisal v PRS kot poslovni subjekt – sobodajalec, se bo spet vpisal kot izvajalec nastanitvene dejavnosti pri istem nastanitvenem obratu (aktivacija izvajalca), ki je ostal vpisan  v registru (spremenil se mu samo »status nastanitvenega obrata«). Postopek prevzema nastanitvenega obrata brez izvajalca (aktivacija izvajalca) je opisan pri vprašanju št. 20.

Nastanitveni obrat v register vpiše izvajalec nastanitvene dejavnosti, ki trenutno izvaja nastanitveno dejavnost (oziroma trenutno upravlja nastanitveni obrat). Ko izvajanje nastanitvene dejavnosti prevzame drug izvajalec, se prvi izvajalec izbriše iz registra kot izvajalec na tem obratu (deaktivacija izvajalca - glej vprašanje št. 19) in se vpiše drugi izvajalec, ki pričenja z izvajanjem nastanitvene dejavnosti  v obratu (aktivacija izvajalca – glej vprašanje št. 20).

Za vpis nastanitvenega obrata v register prek spletne aplikacije na portalu AJPES je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo, zato vpis v register preko telefona ali tablice trenutno ni mogoč. Vpis nastanitvenega obrata v register je možno opraviti tudi na izpostavah AJPES.

V takem primeru se kategorizira vsak apartma posebej. Če je kategorizacija enotna (ena tabla), se kategorizirajo vsi apartmaji kot 2 zvezdični.

Če ima lastnik sklenjeno najemno pogodbo in če sobe oddaja samo študentom, mu ni potrebno registrirati nastanitvenega obrata v register, prav tako mu ni potrebno poročati. V kolikor oddaja sobo študentu iz tujine, se mora le ta prijaviti na policijski postaji do pridobitve dovoljenja za prebivanje za čas študija (v kolikor dovoljenja ni pridobil pred prihodom v Republiko Slovenijo).

V primeru, da lastnik sobe ostale 3 mesece, ko v njej niso študentje, oddaja turistom, pa se mora lastnik kot poslovni subjekt (sobodajalec, ipd.) vpisati v PRS in zanj velja tudi obveznost vpisa nastanitvenega obrata v register. Za mesece (npr. za 9 mesecev), ko so v sobah nameščeni študentje, mora gostitelj v registru status nastanitvenega obrata spremeniti v »neaktiven». 

Naziv nastanitvenega obrata je ime objekta, v katerem izvajalec nudi gostom nastanitev (npr. Apartma Jelka, Turistična kmetija Čebelica, Sobe pri Jani, ipd.). Naziv nastanitvenega obrata določi izvajalec nastanitvene dejavnosti in se običajno razlikuje od naziva izvajalca.

Med stalna ležišča se štejejo tudi ležišča na kampirnih prostorih. Če kamp nima točno določenega števila ležišč na kampirnih prostorih, se upošteva, da na 1 kampirni prostor pripadajo 4 stalna ležišča.

V register se lahko vpiše samo en nastanitveni obrat z več nedeljivimi enotami (pri podatkih o nedeljivih enotah se vpišejo npr. 3 sobe in 1 apartma).

Prvi odstavek 15. c člena Zakona o gostinstvu določa, da so izvajalci nastanitvene dejavnosti gostinci, sobodajalci, kmetje in upravljavci marin, ki nudijo gostom nastanitev v nastanitvenih obratih in so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS). Drugi odstavek 15. c člena Zakona o gostinstvu pa določa, da mora izvajalec nastanitvene dejavnosti pred pričetkom opravljanja nastanitvene dejavnosti predlagati vpis nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov. Prvi pogoj je, da je izvajalec nastanitvene dejavnosti kot poslovni subjekt vpisan v PRS, nastanitveni obrat pa mora v register vpisati pred pričetkom oddajanja sob gostom. Vpis v register bo izveden še isti dan, če bo vloga oddana na delovni dan do 14. ure, oziroma ob petkih in dan pred praznikom do 13. ure, sicer pa naslednji delovni dan.

Vlogo za vpis nastanitvenega obrata lahko izvajalec nastanitvene dejavnosti odda prek spletne aplikacije na portalu AJPES, pri čemer se mora predhodno identificirati v skladu s sistemom pooblastil spletnega portala AJPES (vpis lahko opravi zastopnik, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) ali pooblasti nekoga, ki ima KDP). Izvajalec lahko nastanitveni obrat vpiše v register že v mesecu decembru, s poročanjem pa prične v mesecu januarju, ko bo imel prve goste. Prvo mesečno statistično poročilo za mesec januar bo moral oddati v prvih dneh meseca februarja.

Nastanitveni obrat (NO) je možno vpisati v register preko spletne aplikacije AJPES ali osebno na izpostavi AJPES. Za vpis podatkov o nastanitvenem obratu oziroma registracijo preko aplikacije, mora imeti zastopnik kvalificirano digitalno potrdilo oziroma za  vpis mora pooblastiti nekoga, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo. Podatki, ki jih mora izvajalec nastanitvene dejavnosti (ki mora biti predhodno vpisan v PRS) vpisati v register so:


•    naziv NO,
•    naslov NO,
•    podatki o izvajalcu NO: MŠ, DŠ, naziv, sedež in poslovni naslov, pravnoorganizacijska oblika, glavna dejavnost po SKD, kontaktni podatki (avtomatski prenos iz PRS),
•    vrsta NO in podatki o kategoriji, če je za NO določena,
•    podatki o zmogljivosti NO: število nedeljivih enot (npr. soba, apartma, ipd.),
•    število stalnih ležišč,
•    podatki o dostopnosti NO: ali NO razpolaga vsaj z eno sobo, ki je dostopna gibalno oviranim osebam – ni obvezno,
•    kontaktni podatki NO (spletna stran, telefon, elektronski naslov – ni obvezno je pa priporočljivo, zaradi prejemanja opomnikov za pravočasno oddajo mesečnega poročila),
•    podatki o ponudbi in drugih storitvah NO: dodatna ponudba in storitve, ki jih izvajalec nudi gostom – ni obvezno;

Postopek vpisa nastanitvenega obrata v register lahko namesto izvajalca nastanitvene dejavnosti opravi tudi druga oseba, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo in jo izvajalec pooblasti za vpis v register v skladu s sistemom e-pooblastil v AJPES.

Overitelji digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji, ki opravljajo storitev izdaje in upravljanja s kvalificiranimi digitalnimi potrdili za varno elektronsko podpisovanje, so:
•    SIGOV-CA (www.sigov-ca.gov.si),
•    SIGEN-CA (www.sigen-ca.si),
•    POŠTA®CA (postarca.posta.si),
•    HALCOM-CA (www.halcom.si),
•    AC NLB (www.nlb.si).
Za uporabo elektronskih storitev in namenskih programov AJPES, v katerih je mogoče ali se zahteva elektronsko podpisovanje oddanih podatkov ali dokumentov, lahko poročevalci uporabljajo kvalificirana digitalna potrdila enega od zgoraj navedenih overiteljev digitalnih potrdil.
Več o digitalnih potrdil: TUKAJ.

Vsi posamezniki, ki po Zakonu o gostinstvu niso zavezani k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, svoje goste prijavljajo samo Policiji.
To so:
•    tisti posamezniki, pri katerih gostje ne prenočujejo proti plačilu, oziroma
•    tisti, ki nimajo registrirane dejavnosti, da bi se jih lahko štelo za sobodajalce, se pa po zakonu štejejo za gostitelja.
Taki gostitelji so npr. zapori, bolnišnice, planinske koče brez stalne internetne povezave, študentski in dijaški domovi, ko ne opravljajo gostinske dejavnosti (torej v času, ko ne oddajajo svojih kapacitet za turistične namene).
Gostitelji, ki torej niso zavezani k vpisu nastanitvenih obratov v RNO, skladno z določbami zakona, ki ureja gostinsko dejavnost poročajo neposredno prek elektronskega sistema policije ali na podlagi obrazca za prijavo oziroma odjavo gosta, ki ga odnesejo na pristojno policijsko postajo in ga nato policija vnese v evidenco gostov.

Izvajalec nastanitvene dejavnosti se lahko pri izbranem nastanitvenem obratu izbriše le v primeru, da v njem ne bo več opravljal nastanitvene dejavnosti (obrat pa bo še vedno namenjen nastanitvam gostov in ga bo kasneje prevzel drug izvajalec). V tem primeru je potrebno prek aplikacije RNO podati vlogo za izbris izvajalca nastanitvene dejavnosti (deaktivacija izvajalca) po naslednjem postopku:


•    po vstopu v aplikacijo »Register nastanitvenih obratov« (RNO) izberete aktivno povezavo »Prijava s KDP«,
•    v zgornji menijski vrstici izberete gumb »Vpis v register«,
•    v tabeli »Izvajalci nastanitvene dejavnosti«, v vrstici z ustreznim izvajalcem izberete aktivno povezavo »Seznam nastanitvenih obratov«,
•    v vrstici, kjer je naveden nastanitveni obrat, pri katerem se želite izbrisati kot izvajalec, izberete aktivno povezavo »Sprememba«; po tej izbiri dobite na ekranski sliki prikaz vnosnih polj s podatki, vpisanimi v RNO, za vaš nastanitveni obrat,
•    vlogo za izbris izvajalca nastanitvene dejavnosti podate tako, da v zgornji menijski vrstici izberete gumb »Deaktivacija izvajalca«; po tej izbiri se vam odpre obrazec »Vloga za deaktivacijo izvajalca nastanitvene dejavnosti«, kjer je potrebno v polje »Razlog« vpisati ustrezno pojasnilo in oddajo potrditi z gumbom »Oddaj vlogo«.


V primeru izbrisa izvajalca nastanitvene dejavnosti - poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) se izvajalec nastanitvene dejavnosti avtomatsko izbriše tudi iz RNO (nastanitveni obrat je brez izvajalca). Po potrditvi vloge za izbris izvajalca nastanitvene dejavnosti s strani referenta AJPES predlagatelj po e-pošti prejme »Obvestilo o izbrisu izvajalca nastanitvene dejavnosti z nastanitvenega obrata«, v kolikor je predhodno v e-vlogi navedel svoj e-naslov za obveščanje. V podatkih RNO se status tega obrata spremeni iz »Aktiven« v »Neaktiven«, kar pomeni, da bo nastanitveni obrat v RNO začasno vpisan brez izvajalca – pri podatkih o izvajalcu nastanitvene dejavnosti bo prazno polje (dokler se ne vpiše nov izvajalec).
o    Urejanje pravic za poročanje v aplikaciji eTurizem


glej vprašanje št. 20 med pogostimi vprašanji eTurizem.

Izvajalec nastanitvene dejavnosti se lahko vpiše v RNO kot nov izvajalec pri že vpisanem nastanitvenem obratu le v primeru, da ta nastanitveni obrat nima izvajalca in zato mora poznati identifikacijsko številko nastanitvenega obrata, v katerem bo začel izvajati nastanitveno dejavnost. Prevzem nastanitvenega obrata brez izvajalca se izvede v aplikaciji RNO po naslednjem postopku:


•    po vstopu v aplikacijo RNO izberete aktivno povezavo »Prijava s KDP«,
•    v zgornji menijski vrstici izberete gumb »Vpis v register«,
•    v tabeli »Izvajalci nastanitvene dejavnosti«, v vrstici z ustreznim izvajalcem izberete aktivno povezavo »Seznam nastanitvenih obratov«,
•    v zgornji menijski vrstici izberete gumb »Nastanitveni obrat brez izvajalca«; po tej izbiri dobite na ekranski sliki prikaz vnosnega polja, kamor vpišete identifikacijsko številko nastanitvenega obrata,
•    po vpisu identifikacijske številke nastanitvenega obrata se prikažejo podatki o nazivu, kategoriji, naslovu in številu ležišč; po izbiri aktivne povezave »Podrobno« se prikažejo vsi podatki nastanitvenega obrata, vpisani v register,
•    s klikom na gumb »Prevzem« se odpre vloga za spremembo statusa nastanitvenega obrata iz »Neaktiven« v »Aktiven«, ki omogoča tudi vpis sprememb drugih podatkov nastanitvenega obrata v RNO, pri tem lahko predlagatelj pri izbranem nastanitvenem obratu spremeni vse podatke razen identifikacijske številke in naslova nastanitvenega obrata,
•    v primeru, da predhodni izvajalec nastanitvene dejavnosti še ni ukinil pravic za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v aplikaciji eTurizem, se novemu izvajalcu ob prevzemu nastanitvenega obrata brez izvajalca v aplikaciji RNO izpiše ''opozorilo'',
•    po pregledu podatkov in njihovi morebitni spremembi je potrebno potrditi vlogo za prevzem nastanitvenega obrata brez izvajalca z izbiro gumba »SHRANI« ter oddajo potrditi z izbiro gumba »POŠLJI VLOGO«; pri tem sistem posreduje vlogo v ponoven pregled in dodatno potrditev prek gumba »POŠLJI VLOGO«.


Po potrditvi vloge za prevzem nastanitvenega obrata brez izvajalca (aktivacija izvajalca) s strani referenta AJPES dobi predlagatelj po e-pošti »Obvestilo o vpisu spremembe podatkov nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov«, v kolikor je predhodno navedel svoj e-naslov za obveščanje. V podatkih RNO se status tega obrata spremeni iz »Neaktiven« v »Aktiven«.


Novi izvajalec nastanitvene dejavnosti mora prek aplikacije eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah na novo urediti tudi pravice za poročanje (tudi če je poročevalec isti kot predhodno – ima isto uporabniško ime portala AJPES).


o    Urejanje pravic za poročanje v aplikaciji eTurizem


glej vprašanje št. 20 med pogostimi vprašanji eTurizem.

Popravek v nazivu nastanitvenega obrata se lahko opravi neposredno prek aplikacije RNO (potrebna je predhodna identifikacija v skladu s sistemom e-Pooblastil) ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES.

Pri kategorizaciji postajališča za avtodome je potrebno biti previden in upoštevati "okolje". Namreč v Republiki Sloveniji spada PZA v dejavnost avtokampov (šifra SKD 53.300) in se pomembno razlikuje od parkirišča za avtodome, saj se v nasprotju s slednjim PZA uvršča v nastanitveno dejavnost za katero je obvezna prijava gosta in odvajanje turistične takse. Vsekakor spada torej PZA v vrsto in kategorijo "kamp", kjer v RNO izberemo podkategorijo "Druge oblike bivanja na prostem", če je nastanitveni obrat PZA povsem samostojno zaokrožena celota. Če je "PZA" urejen del nekega večjega kampa (torej le del njega in torej bolj nek urejen del avtokampa, kjer je prostor urejen in namenjen izključno namestitvi avtodomov z vsemi pripadajočimi priključki in možnostjo uporabe storitev kampa), je ta kamp registriran v oddelku "vrsta in kategorija" kot kamp z ustreznim številom zvezdic. Če je PZA samostojen obrat in ni del kampa, se kot nedeljiva enota izbere "postajališče za avtodome". Če pa ima izvajalec registriran kamp in ima znotraj njega urejen del, ki je namenjen samo nastanitvi avtodomov in prikolic (ne šotorov), pa vnese "prostor za avtodome in prikolice".


 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?