Na vsebino


Poslovni register Slovenije

Poročila
Vstop v aplikacijo

ePRS

  • Iskanje po poslovnih subjektih
  • Iskanje po osebah
  • Kontrola fantazijskega imena

Za podatke o številu začetih in končanih postopkov zaradi insolventnosti glej eObjave v postopkih zaradi insolventnosti > Število postopkov.

Namen statistične raziskave 

AJPES objavlja konec vsakega četrtletja zbirne podatke Poslovnega registra Slovenije o številu poslovnih subjektov, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS). V skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije se med poslovne subjekte štejejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti oziroma s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti ter glavne podružnice tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. 

Periodika

AJPES pripravlja podatke za objavo trimesečno. 

Okviri raziskave

Enota opazovanja: poslovni subjekt in glavna podružnica tujega poslovnega subjekta (s sedem-mestno identifikacijsko številko) 

Zajetje podatkov: vse pravnoorganizacijske oblike posameznih enot opazovanja

Način zbiranja podatkov: Podatki, ki se vodijo v PRS, se pridobijo od primarnih registrskih organov, ki so pooblaščeni za vodenje registrov, evidenc in razvidov o poslovnih subjektih, od poslovnih subjektov in iz drugih virov v skladu z zakonskimi predpisi. AJPES pripravi podatke za potrebe statistične raziskave v zbirni obliki.

Vir podatkov: vzpostavljena podatkovna baza PRS po stanju na določen dan

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije

Datum objave: 10. 4. 2024 (po stanju na dan 31. 3. 2024)

AJPES je uvedel že v letu 2008 spremenjen način objavljanja podatkov o gibanju števila poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije na spletnem portalu AJPES. Spremembe se nanašajo na nov način razvrščanja poslovnih subjektov po veljavnih pravnoorganizacijskih oblikah, ki je usklajen z razvrščanjem poslovnih subjektov po pravnoorganizacijskih oblikah na drugih področjih dela AJPES ter na oblikovno in vsebinsko prenovo informacije.

 

Informacije o številu novo registriranih in številu izbrisanih poslovnih subjektov po skupinah

V Poslovnem registru Slovenije (PRS) je vpisanih več kot 243.000 poslovnih subjektov, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom oziroma aktom o ustanovitvi določene dejavnosti. V primerjavi z letom 2023 je za leto 2024 značilna večji vpis poslovnih subjektov v PRS in manjši izbris poslovnih subjektov iz PRS. Dinamiko vpisov in izbrisov prikazuje pregled.

Število novo registriranih in število izbrisanih poslovnih subjektov po skupinah, v mesecih leta 2024

V spodnji preglednici so na voljo aktualni podatki o številu izbrisov samostojnih podjetnikov iz PRS v obdobju trajanja ukrepov, sprejetih zaradi preprečevanja širjenja virusne okužbe SARS-CoV-2 (po dnevih, primerjalno s preteklimi obdobji, po dejavnostih, po regijah in s številom prejetih prijav za prihodnje datume).

Podatki o izbrisih samostojnih podjetnikov za obdobje trajanja začasnih ukrepov

 
Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, po četrtletjih

 1. četrtletje 2024

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po področjih dejavnosti SKD in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

 1. četrtletje 2024

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po statističnih regijah in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

1. četrtletje 2024

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na zadnji dan četrtletja

1. četrtletje 2024

Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po pravnoorganizacijskih oblikah, po četrtletjih

 1. četrtletje 2024

Arhiv
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?