Na vsebino

Objave vpisov v poslovni in sodni register

Pogosta vprašanja


Pogosta vprašanja

Registrska sodišča od 28. 4. 2007 dalje pri odločanju o vpisu ustanovitve družbe v sodni register niso več pristojna presojati, ali družba za opravljanje dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi, družbeni pogodbi oziroma statutu, izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje posamezne vrste dejavnosti določajo posebni zakoni in drugi javnopravni predpisi. Prav tako se dejavnosti ne vpisujejo več v sodni register. Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah sme družba opravljati posle le v okviru dejavnosti, ki so določene s statutom ali družbeno pogodbo (ustanovitvenim aktom). Ustanovitvene akte družb si lahko ogledate na spletni strani AJPES, kjer so javno objavljeni zadnji čistopisi ustanovitvenih aktov družb.

AJPES javnost vsebine listin na katerih temeljijo vpisi v sodni register in listin, ki so bile zaradi javne objave predložene sodnemu registru zagotavlja z objavami vseh tistih listin za katere Zakon o sodnem registru v 7. členu določa, da morajo biti objavljene.  Izpis listine, ki ne spada med listine iz 1. točke tretjega odstavka 7. člena ZSReg, lahko zahtevate pri vsakem registrskem sodišču v skladu z 48. členom ZSReg.

Razlog omejitve vpogledov v predložene listine je v varovanju osebnih podatkov, ki jih določa Zakon o sodnem registru.

Objave vpisov v sodni register po 43. členu Zakona o sodnem registru, listine iz 1. točke tretjega odstavka 7. člena tega zakona in prevod podatkov po 46.a členu tega zakona ne smejo vsebovati:
1. EMŠO številke družbenikov, zastopnikov in članov organa nazora subjekta vpisa,
2. osebnih podatkov posameznikov, ki niso družbeniki, zastopniki ali člani organov nadzora subjekta vpisa, ali
3. osebnih podatkov družbenikov, zastopnikov ali članov organa nadzora subjekta vpisa, ki niso neposredno povezani z opravljanjem teh funkcij.

V Poslovnem registru Slovenije lahko preverite, kateri poslovni subjekti so registrirani na objektu, katerega lastnik ste sami. V primeru, da ugotovite, da je na objektu katerega lastnik ste, registrirana pravne oseba, kateri niste dali dovoljenja za poslovanje ali sprejemanje uradnih pošiljk na svojem naslovu, lahko kot upravičen predlagatelj pri pristojnem registrskem sodišču predlagate začetek postopka izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije. Predlogu je potrebno priložiti dokaz o lastništvu objekta.

V primeru, da ima vaš naslov prejemate pošto za samostojnega podjetnika, najprej preverite podatke v Poslovnem registru Slovenije. Če ima samostojni podjetnik registriran svoj naslov na naslovu vašega objekta in mu za to niste dali dovoljenja, o tem dejstvu obvestite AJPES, ki bo začel postopek izbrisa samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije po uradni dolžnosti. Obvestilu je potrebno priložiti podatke o parcelni številk in številki katastrske občine, na podlagi katerih uslužbenci AJPES preverijo lastništvo objekta na navedenem naslovu.

Da. Na podlagi Zakona o Poslovnem registru Slovenije se od 4.10.2015 dalje objavljajo tudi vsi sklepi izdani v postopkih vpisa, vpisa sprememb in izbrisa samostojnih podjetnikov v/iz Poslovnega registra Slovenije. Objavljeni sklepi so dostopni eno leto po dnevu njihove objave preko iskalnika Objave sklepov izdanih v postopkih vpisa podatkov o samostojnih podjetnikih.

Sodišča odločajo o izbrisu pravnih oseb iz sodnega registra brez likvidacije v postopkih, ki jih vodijo v skladu s 7. poglavjem Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

V skladu s 1. odstavkom 427. členom tega zakona se pravna oseba izbriše iz sodnega registra brez likvidacije:
1. če je prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti ali
2. če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register, ali
3. če obstajajo drugi pogoji, ki jih zakon določa kot razlog za izbris pravne osebe brez likvidacije.

Če pravna oseba ne dokaže drugače, velja, da obstaja:

1. razlog iz 1. točke prvega odstavka 427. člena za izbris gospodarske družbe, če v dveh zaporednih poslovnih letih ni predložila svojega letnega poročila AJPES zaradi objave po prvem ali drugem odstavku 58. člena ZGD-1 ali podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1,

2. razlog iz 2. točke prvega odstavka 427. člena za izbris pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni register, če je kot njen poslovni naslov v sodni register vpisan naslov:
- na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana,
- na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, ali
- ki ne obstaja.

Izpis listin, ki ne spadajo med listine iz 1. točke tretjega odstavka 7. člena Zakona o sodnem registru, ki se javno objavijo v elektronski obliki na spletni strani AJPES,
lahko zahtevate pri vsakem registrskem sodišču v skladu z 48. a členom Zakona o sodnem registru.

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?