Na vsebino

Informacija o poslovanju gospodarskih družb v letu 2012; na ravni države in statističnih regij

Novica

Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2012


Za leto 2012 je AJPES do 31. marca 2013 predložilo podatke za statistične namene iz letnih poročil 59.726 gospodarskih družb, za 3,3 % več družb kakor za leto 2011, in 304 zadruge. Na podlagi teh podatkov je objavljena
 Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2012 (1582 kB)

Družbe, ki so poslovale v letu 2012, so v primerjavi z letom 2011 pomembno poslabšale rezultate poslovanja. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so sicer izkazale neto čisti dobiček, ki je bil za 64 % manjši od neto čistega dobička prejšnjega leta. Pri tem so družbe s pozitivnim poslovnim izidom čisti dobiček povečale za 61 milijonov evrov ali za 2 %, toda družbe z negativnim poslovnim izidom so čisto izgubo povečale kar za 652 milijonov evrov ali za 39 %. Znesek čiste izgube v letu 2012 v višini 2.322 milijonov evrov je bil celo za 157 milijonov evrov ali 7,3 % večji od zneska čiste izgube družb, izkazanih v letnih poročilih za leto 2011 (2.165 milijonov evrov), v katerih so bile zajete tudi izgube družb, nad katerimi je bil v letu 2012 uveden stečajni postopek in zato niso predložile letnih poročil za leto 2012. Začeti stečajni postopki v letu 2012 so vplivali tudi na zmanjšanje števila zaposlenih, predvsem v področju gradbeništva in v področju predelovalnih dejavnosti glede na podatke, izkazane v letnih poročilih za leto 2011. Družbe, ki so poslovale v letu 2012, so imele za 2.673 ali 1 % več zaposlenih kot v predhodnem letu, vendar so imele kar za 14.176 ali 3,2 % manj zaposlenih kot družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2011.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Znesek v tisoč EUR
Letno poročilo za leto 2012 Letno poročilo za leto 2011
2012 2011* 2011** 2010
Število družb 59.726 59.726 57.798 57.798
- od tega: ustanovljenih pred letom poročanja 54.266 54.266 52.619 52.619
- od tega: ustanovljenih v letu poročanja 5.460 5.460 5.179 5.179
Število zaposlenih 435.059 432.386 449.235 444.172
Prihodki 78.773.504 77.145.591 78.630.659 72.763.247
Odhodki 78.011.666 75.765.442 77.716.606 71.990.078
Neto celotni dobiček 761.838 1.380.150 914.053 773.169
Čisti dobiček 2.654.444 2.593.932 2.621.744 2.484.800
Čista izguba 2.322.063 1.669.658 2.164.576 2.140.925
Neto čisti dobiček 332.381 924.275 457.168 343.874

Opombi:
*Podatki za leto 2011 iz letnih poročil za leto 2012
**Podatki za leto 2011 iz letnih poročil za leto 2011

Družbe so v letu 2012 ustvarile 78.774 milijonov evrov prihodkov (2 % več kakor v letu 2011) in 78.012 milijonov odhodkov (3 % več kakor v letu 2011). Prihodke na domačem trgu so povečale za 0,3 %, prihodke na tujem trgu pa za 8 % (prihodke na trgu EU za 7 % in na trgu izven EU za 10 %). K povečanju prihodkov na tujem trgu so največ prispevale družbe iz dejavnosti trgovanja z električno energijo ter iz dejavnosti trgovine na drobno z lastnimi motornimi gorivi.


V letu 2012 se je povečala tudi povprečna mesečna plača na zaposlenega, ki je znašala 1.436 evrov, ob 2,6-odstotni rasti življenjskih potrebščin pa se je realno zmanjšala. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 38.006 evrov, 1% manj kakor v letu 2011.

 

Čisti dobiček v višini 2.654 milijonov evrov (2 % več kakor v letu 2011) je ugotovilo 36.269 družb, 60,7 % vseh. Čisto izgubo v višini 2.322 milijonov evrov (39 % več kakor v letu 2011) je ugotovilo 20.739 družb, 34,7 % vseh, ki so imele 105.071 ali 24,2 % vseh zaposlenih. Neto čisti dobiček slovenskih gospodarskih družb v letu 2012 tako znaša 332 milijonov evrov ali za 64 % manj kakor v letu 2011.


Družbe so konec leta 2012 imele 96.815 milijonov evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev (0,3 % več kakor konec leta 2011). Med obveznostmi do virov sredstev so izkazovale 38,8 % kapitala (37.587 milijonov evrov ali 0,3 % manj kakor konec leta 2011), 24,3 % dolgoročnih obveznosti, 33,2 % kratkoročnih obveznosti in 3,7 % rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev. Zamanjšale so delež kapitala in dolgoročnih obveznosti, povečale pa delež kratkoročnih obveznosti.

 Informacije po statističnih regijahVSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?