Na vsebino

Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2013

Novica

Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2013

Informacija o poslovanju gospodarskih družb v letu 2013


Za leto 2013 je AJPES do 31. marca 2014 predložilo podatke za statistične namene iz letnih poročil 61.312 gospodarskih družb, 3% več družb kakor za leto 2012, in 311 zadrug. Na podlagi teh podatkov je objavljena
 Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2013 (2543 kB)
Družbe so v letu 2013 ustvarile 77.181.800 tisoč evrov prihodkov (0,2 % manj kakor v letu 2012) in 76.643.428 tisoč evrov odhodkov (0,3 % več kakor v letu 2012). Prihodke na domačem trgu so zmanjšale za 1 %, prihodke na tujem trgu pa povečale za 2 % (prihodke na trgu EU povečale za 7 % in na trgu izven EU zmanjšale za 9 %). K povečanju prihodkov na tujem trgu so največ prispevale družbe iz področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in iz področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti.

Družbe, ki so poslovale v letu 2013, so v primerjavi z letom 2012 pomembno poslabšale rezultate poslovanja. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so sicer izkazale neto čisti dobiček, ki je pomenil le še dobro tretjino neto čistega dobička leta 2012. Pri tem so družbe s pozitivnim poslovnim izidom povečale čisti dobiček za 247.338 tisoč evrov ali za 10 %, družbe z negativnim poslovnim izidom pa povečale čisto izgubo za 546.234 tisoč evrov ali za 26 %. Znesek čiste izgube v letu 2013 v višini 2.662.283 tisoč evrov je bil za 340.220 tisoč evrov večji od zneska čiste izgube družb, ki so ga izkazale v letnih poročilih za leto 2012 (2.322.063 tisoč evrov), v katerih so bile zajete tudi izgube družb, nad katerimi je bil v letu 2013 uveden stečajni postopek in zato niso predložile letnih poročil za leto 2013. Začeti stečajni postopki v letu 2013 so vplivali tudi na zmanjšanje števila zaposlenih, predvsem v področju predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in v področju trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil glede na podatke, izkazane v letnih poročilih za leto 2012. Družbe, ki so poslovale v letu 2013, so imele za 4.311 ali 1 % več zaposlenih kot v predhodnem letu, vendar so imele kar za 9.226 ali 2,1 % manj zaposlenih kot družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2012.
 

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA

Znesek v tisoč EUR

Letno poročilo

za leto 2013

Letno poročilo

za leto 2012

2013

2012*

2012**

2011

Število družb

61.312

61.312

59.726

59.726

- od tega: ustanovljenih pred letom poročanja

55.919

55.919

54.266

54.266

- od tega: ustanovljenih v letu poročanja

5.393

5.393

5.460

5.460

Število zaposlenih

425.833

421.522

435.059

432.386

Prihodki

77.181.800

77.320.429

78.773.504

77.145.591

Odhodki

76.643.428

76.419.069

78.011.666

75.765.442

Neto celotni dobiček

538.372

901.360

761.838

1.380.150

Čisti dobiček

2.831.496

2.584.157

2.654.444

2.593.932

Čista izguba

2.662.283

2.116.049

2.322.063

1.669.658

Neto čisti dobiček

169.212

468.108

332.381

924.275

Opombi:
*Podatki za leto 2012 iz letnih poročil za leto 2013
**Podatki za leto 2012 iz letnih poročil za leto 2012

V letu 2013 se je povečala tudi povprečna mesečna plača na zaposlenega, ki je znašala 1.461 evrov, ob 1,8-odstotni rasti življenjskih potrebščin se je realno zmanjšala. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 39.011 evrov, in bila največja v zadnjih petih letih.


Čisti dobiček v znesku 2.831.496 tisoč evrov je v letu 2013 izkazalo 37.048 družb, to je 60,4 % vseh. Čisto izgubo v znesku 2.662.283 tisoč evrov je v letu 2013 izkazalo 21.366 družb, to je 34,8 % vseh družb, ki so imele 104.700 zaposlenih, kar je 24,6 % vseh zaposlenih. Neto čisti dobiček slovenskih gospodarskih družb v letu 2013 je tako znašal 169.212 tisoč evrov ali dobro tretjino lanskega.

Na slabše rezultate poslovanja v letu 2013 glede na leto 2012 so vplivale predvsem mikro in velike družbe. Le mikro družbe so povečale neto čisto izgubo, od 5.234 tisoč evrov v letu 2012 na 151.262 tisoč evrov v letu 2013. Velike in majhne družbe so zmanjšale neto čisti dobiček, in sicer velike od 337.883 tisoč evrov v letu 2012 na 196.426 tisoč evrov v letu 2013; majhne pa od 107.756 tisoč evrov v letu 2012 na 15.818 tisoč evrov v letu 2013.

Družbe so konec leta 2013 imele 93.031.758 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev (1 % manj kakor konec leta 2012). Med obveznostmi do virov sredstev so izkazovale 40,0 % kapitala (0,5 % več kakor konec leta 2012), 23,4 % dolgoročnih obveznosti, 32,7 % kratkoročnih obveznosti in 4,0 % rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev.

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2013

Za leto 2013 je AJPES do 31. marca 2014 predložilo podatke za statistične namene iz letnih poročil 69.626 samostojnih podjetnikov, 4 % manj kakor za leto 2012. Na podlagi teh podatkov je objavljena

 Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu 2013 (1184kB)

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2013 ustanovljenih 14.535 podjetnikov, za 28 % več kakor v letu 2012, prenehalo pa je 11.647 podjetnikov, kar je za 5 % manj kakor v predhodnem letu.

 

Podjetniki, ki so poslovali v letu 2013, so v primerjavi z letom 2012 izboljšali rezultate poslovanja, medtem ko so jih družbe poslabšale. Podjetniki so izkazali 319.680 tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka ali za 25 % več kakor v letu 2012. Pri tem so podjetniki s pozitivnim poslovnim izidom podjetnikov dohodek v znesku 381.715 tisoč evrov povečali za 63.661 tisoč evrov ali za 20 %, podjetniki z negativnim poslovnim izidom v znesku 62.035 tisoč evrov pa so ga zmanjšali za 489 tisoč evrov ali za 1 %. Znesek podjetnikovega dohodka v letu 2013 je bil za 22.324 tisoč evrov ali za 6 % večji od zneska podjetnikovega dohodka, ki so ga podjetniki, izkazali v letnih poročilih za leto 2012. Znesek negativnega poslovnega izida v letu 2013 je bil za 16.063 tisoč evrov ali za 21 % manjši od tovrstnega podatka podjetnikov, izkazanega v letnih poročilih za leto 2012. Podjetniki, ki so poslovali v letu 2013, so imeli za 444 ali 1 % več zaposlenih kot v predhodnem letu, vendar je bilo število zaposlenih kar za 2.785 ali 6 % manjše od števila zaposlenih pri podjetnikih, ki so predložili letna poročila za leto 2012.
 

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA

Znesek v tisoč EUR

Letno poročilo
za leto 2013

Letno poročilo
za leto 2012

2013

2012*

2012**

2011

Število majhnih samostojnih podjetnikov

69.626

69.626

72.325

72.325

Število zaposlenih

42.437

41.993

45.222

44.691

Prihodki

4.764.369

4.491.491

4.870.223

4.696.542

Odhodki

4.444.689

4.235.961

4.588.929

4.418.355

Podjetnikov dohodek

381.715

318.054

359.391

342.458

Negativni poslovni izid

62.035

62.523

78.098

64.272

Neto podjetnikov dohodek

319.680

255.530

281.293

278.187

Opombi:
*Podatki za leto 2012 iz letnih poročil za leto 2013
**Podatki za leto 2012 iz letnih poročil za leto 2012


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?