Na vsebino

Spremenjen način preverjanja omejitev za pridobitev statusa samostojnega podjetnika

Novica

Omejitve za pridobitev statusa samostojnega podjetnika zaradi neporavnanih davčnih obveznosti
 

V Uradnem listu RS, št. 82/2013 je bila dne 8.10.2013 objavljena novela ZGD-1H, ki spreminja način preverjanja omejitev za pridobitev statusa samostojnega podjetnika. Z dnem 9. 2. 2014 začnejo veljati določbe 2. in 3. točke prvega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določajo, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:

Omejitve se bodo preverjale v informacijskem sistemu e-VEM, z neposredno elektronsko izmenjavo podatkov med Poslovnim registrom Slovenije (PRS), Davčno upravo RS in informacijskim sistemom e-VEM pred oddajo vloge za vpis v PRS. V primeru obstoja omejitev, bo informacijski sistem e-VEM onemogočil oddajo vloge za vpis v PRS. Oddaja vloge bo mogoča le, če bo stranka predložila potrdilo, da ima poravnane vse zapadle davčne obveznosti in izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače oziroma da ima vse davčne obveznosti poravnane kapitalska družba, v kateri ima oseba neposredni ali posredni delež večji od 25 odstotkov. Potrdilo iz prejšnjega stavka ob vpisu v PRS ne bo smelo biti starejše od dneva objave zadnjega seznama na spletnih straneh Generalnega davčnega urada (DURS) in Generalnega carinskega urada (CURS). Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne bo smelo biti starejše od 15 dni.

Dodatne informacije v zvezi z neporavnanimi davčnimi obveznostmi bo stranka lahko pridobila na krajevno pristojnem davčnem uradu, glede višine posrednega ali neposrednega deleža v kapitalski družbi pa na AJPES.

Omejitev - kazen zapora zaradi kaznivega dejanja

Statusa samostojnega podjetnika od 9.2.2014 dalje ne more pridobiti tudi oseba, ki je bila v Republiki Slovenije pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. AJPES pred odločitvijo o vpisu v PRS preveri podatke o tem v Centralni kazenski evidenci.

Izjava lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na naslovu

V postopku registracije s.p. in v postopku spremembe poslovnega naslova mora stranka, ki ni lastnica objekta na poslovnem naslovu, kjer želi registrirati s.p., prijavi za vpis ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu.


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?