Na vsebino

Viden uspeh v 25 letih samostojne Slovenije

Novica

Viden uspeh v 25 letih samostojne Slovenije


Vzpostavitev samostojne države, zamenjava gospodarskega sistema, izguba nekaterih trgov in vzpostavitev novih, izrazita konjunktura in nato gospodarska kriza so določali poslovanje gospodarskih družb v 25 letih samostojne Slovenije.

Za leto 1991 je Službi družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji (SDK) predložilo računovodske izkaze o njihovem finančnem poslovanju 13.309 podjetij s področja gospodarstva in sicer v tisoč slovenskih tolarjih. Računovodski izkazi za leto 1991 so bili izdelani po določilih zakona o računovodstvu, sprejetega v letu 1989. Slovenija takrat še ni imela zgrajenega obračunskega sistema, ki bi bil vsaj v pomembnejših elementih prilagojen obračunskim sistemom v razvitem svetu (v teh izkazih so kategorije kot npr. dohodek, nenadomeščena porabljena sredstva iz celotnega prihodka, udeležba drugih v skupnem dohodku itd., podjetja so imela na izbiro ali bodo iz poslovnega izida izvzela vse učinke inflacije ali ne in tako tudi na izbiro ali bodo v celoti ohranjala realno vrednost trajnega kapitala ali le delno).

Julija 1993 je začel veljati Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), ki je v predhodnih določbah predpisal, da morajo podjetja do konca leta 1993 pri vodenju računovodstva uporabljati določbe zakona o računovodstvu, obenem pa do tega datuma opraviti uskladitev računovodskih evidenc z ZGD in s tem tudi s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Leto 1993 je bilo torej leto dvojnih letnih obračunov.

Statistične podatke iz bilance stanja in bilance uspeha za leto 1994 je Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje predložilo 30.941 gospodarskih družb. Podatke so predložile le za leto 1994 (ne pa za preteklo leto).

Število gospodarskih družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za namen državne statistike, se je v opazovanih letih 1991, 1994, 2001, 2007 in 2015 samo povečevalo. Za leto 2015 je letna poročila predložilo že 65.214 družb, kar je več kot dva krat toliko kot leta 1994. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) jih je prvič zbrala in obdelala za leto 2002 (za leto 2001 še Agencija Republike Slovenije za plačilni promet). AJPES je na samostojni poti že 14 let in ima začrtano vizijo, poslanstvo in vrednote, opredeljena načela delovanja in zastavljene strateške cilje in usmeritve.

V preglednici so pomembnejši podatki poslovanja gospodarskih družb v prelomnih letih (začetek samostojne države in uvedba slovenskega tolarja; poslovanje družb skladno z ZGD, ki je vpeljal rešitve razvitega sveta; prehod v novo tisočletje in obdobje konjunkture; uvedba evra in pred krizno obdobje; današnji čas).


Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja slovenskih gospodarskih družb v letu 1991, 1994, 2001, 2007 in 2015

Kategorija 1991 1994 2001 2007 2015
Število gospodarskih družb  13.309  30.941  37.210  48.781  65.214
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur)  593.625  475.120  473.445  499.465  444.839
Prihodki (v mio eur)  -  28.148  46.681  77.960  81.781
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu (v mio eur)  -  6.567  12.181  22.245  30.257
Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v prihodkih (v %)  13,5  23,3  26,1  28,5  37,0
Neto čisti dobiček oz. čista izguba (v mio eur)  -  -239  -1.379  3.438  1.640
Neto dodana vrednost na zaposlenega (v eur)  -  13.339  22.298  33.538  41.124
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev (v %)  56,1  57,1  47,1  37,0  44,8
Povprečna mesečna plača na zaposlenega (v eur)  -  586  870  1.191  1.504

Vir podatkov: Letna poročila gospodarskih družb za leto 1991, 1994, 2001, 2007 in 2015

V opazovanih letih 1994, 2001, 2007 in 2015 so se poleg števila družb povečevali tudi prihodki, še bolj pa delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v prihodkih. V navedenih letih je rasla neto dodana vrednost na zaposlenega, vendar tudi na račun manjšega števila zaposlenih (izračunanega na podlagi delovnih ur). Tako je bilo v letu 2015 manj zaposlenih kot v letih 1991, 1994, 2001 in 2007. Ves čas se je povečevala tudi povprečna plača na zaposlenega. Najugodnejši neto čisti poslovni izid so gospodarske družbe izkazale v letu 2007 ali drugače povedano, neto čisti poslovni izid leta 2015 je pomenil polovico neto čistega izida leta 2007. Omenimo naj tudi, da so gospodarske družbe podatke iz letnih poročil za leto 2007 prvič predložile v evrih. V letu 2015 pa je bil delež kapitala v virih sredstev večji od tovrstnega deleža v letu 2007, kar nakazuje na izboljšanje poslovanja slovenskega gospodarstva.

V četrt stoletja samostojne Slovenije se je zelo spremenila struktura dejavnosti poslovanja slovenskega gospodarstva. Zmanjšal se je delež družb v industrijskih oziroma predelovalnih dejavnostih, povečal pa v storitvenih dejavnostih in trgovini.

Res so nekatera včasih pomembna podjetja propadla, vendar so vznikla nova, mnoga tudi takšna, ki velik delež prihodkov ustvarjajo na svetovnih trgih v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo. Razvidno je, da je slovensko gospodarstvo v 25 letih samostojne države zelo napredovalo, ocenjujemo, da po letih krize gradi tudi na bolj trdnih temeljih, nihanja pa bodo prisotna tudi v bodoče, saj je majhno slovensko gospodarstvo močno odvisno od razmer na svetovnih trgih.
 

Ljubljana, 27.6.2016
 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?